Pre­čo volím vždy to slo­ven­ské?

Michal Sorkovský / 17. mája 2016 / Lifehacking

Zo všet­kých strán počú­vam, ako Slo­vá­ci nadá­va­jú, že si u nás veľ­ké zahra­nič­né fir­my dik­tu­jú pod­mien­ky a že na dru­hej stra­ne, úspeš­ných slo­ven­ských firiem je doma aj vo sve­te mini­mum. Je pri­tom nad sln­ko jas­né, že nikto nie je spo­koj­ný s tým, ako zahra­nič­né fir­my domi­nu­jú náš­mu trhu. No a ja sa teda pýtam: Pre­čo potom bež­ný Slo­vák vo väč­ši­ne prí­pa­dov, keď ma na výber, nevo­lí to slo­ven­ské?

Keď na Star­tI­tUp uve­rej­ní­me člá­nok o zau­jí­ma­vom slo­ven­skom pro­jek­te, tak­mer na 100% sa pod ním obja­ví zopár komen­tá­rov o tom, ako vlast­ne vôbec nemá šan­cu, lebo už exis­tu­je taká a taká kon­ku­ren­cia. Je jed­no, či sa nápad nie­čím odli­šu­je ale­bo by ho ten­to roz­diel mohol dostať pred kon­ku­ren­tov, množ­stvo Slo­vá­kov ho okam­ži­te odpí­še. No a potom tí istí ľudia nadá­va­jú, ako nás majú v hrs­ti zahra­nič­né kor­po­rá­cie a ako sa zo Slo­ven­ska nedá pod­ni­kať.

4886889118_f752fed997_b

foto: Flickr/asebest

Mož­no by si to v živo­te nepo­ve­dal, ale TY môžeš všet­ko zme­niť

Sta­čí zme­niť roz­mýš­ľa­nie – to som si pove­dal ja. A pre­stal som tak veľ­mi využí­vať služ­by zahra­nič­ných firiem, volím mies­to toho rad­šej to slo­ven­ské. Uve­do­mil som si totiž, že som to prá­ve ja, kto roz­ho­du­je o budúc­nos­ti mla­dých slo­ven­ských firiem – veď pred­sa, ako môžu uspieť na medzi­ná­rod­ných trhoch, keď ich my, Slo­vá­ci nepod­po­rí­me ani na tom lokál­nom? No a neviem ako ty, ale ja chcem, aby množ­stvo slo­ven­ských firiem rást­lo u nás, ako aj v zahra­ni­čí. Pre­čo?

Odpo­veď je cel­kom jed­no­du­chá: Pre­to­že robia vizit­ku Slo­ven­sku. Nie je zlo­ži­té uve­do­miť si, že keď bude zvy­šok sve­ta pova­žo­vať Slo­ven­sko za kra­ji­nu s dob­rý­mi nápad­mi, ľah­šie si náj­deš v zahra­ni­čí správ­ny kon­takt pre ten svoj. Ľah­šie náj­deš inves­to­ra, par­tne­ra a v koneč­nom dôsled­ku aj uplat­ne­nie. Keď ale bude­me na Slo­ven­sku mies­to lokál­nych pro­jek­tov využí­vať služ­by ich gigan­tic­kých zahra­nič­ných kon­ku­ren­tov, nikdy sa nič nezme­ní.

3831965952_0be451e88b_b

foto: Flickr/Harald Gro­ven

Ja však zme­nu chcem a verím, že nie som jedi­ný

Pred­sav­zal som si, že budem dávať pred­nosť slo­ven­ským fir­mám pred tými zahra­nič­ný­mi. Pres­ne pre­to som pre kama­rá­tov zo Špa­niel­ska, kto­rí za mnou nedáv­no na pár dní pri­le­te­li, pri­vo­lal HopIN a nie Uber či Lif­ta­go. Tak tro­chu som tak spra­vil rekla­mu domá­cej slo­ven­skej fir­me, kto­rá však, aj napriek „Uber efek­tu“, doká­že byť sluš­ne ino­va­tív­na a stá­le jaz­diť s naj­väč­ším počtom taxí­kov v Bra­ti­sla­ve. No hlav­ne som tak spra­vil rekla­mu Slo­ven­sku. A opla­ti­lo sa, Slo­vá­ci ma nes­kla­ma­li – cha­la­ni potom jaz­di­li s HopI­Nom počas celé­ho poby­tu (dokon­ca sa im páči­lo, že je viac „taxi“ ako Uber).

Čo chcem ale pove­dať je, že prá­ve Slo­vák musí byť ten, kto pod­po­rí slo­ven­ské fir­my, pre­to­že nik iný to za neho robiť nebu­de. Vždy si pre­to naho­dím do note­bo­oku rad­šej ESET, aj keď mám pre­d­in­šta­lo­va­ný McA­fee, kaž­dé­mu rád odpo­ru­čím Sygic (mož­no sa aj tvá­rim, že iné GPS soft­vé­ri ani nepo­znám) a na kaž­dom even­te naho­dím aspoň jed­nu otáz­ku cez Sli­do. No a keď na Slo­ven­sku vznik­ne nová zau­jí­ma­vá apli­ká­cia, hneď ju mám v mobi­le a na Star­tI­tUp o nej zaru­če­ne náj­deš člá­nok.

Tak sa nad tým­to všet­kým skús pro­sím zamys­lieť pred­tým, ako pod neho hodíš komen­tár, kto­rým ju hneď odsú­diš.

slovaci mafa

zdroj titul­nej foto­gra­fie: wiki/autorská foto­gra­fia

Pridať komentár (0)