Prečo volím vždy to slo­ven­ské?

Michal Sorkovský / 17. mája 2016 / Tools a produktivita

Zo všet­kých strán počú­vam, ako Slo­váci nadá­vajú, že si u nás veľké zahra­ničné firmy dik­tujú pod­mienky a že na dru­hej strane, úspeš­ných slo­ven­ských firiem je doma aj vo svete mini­mum. Je pri­tom nad slnko jasné, že nikto nie je spo­kojný s tým, ako zahra­ničné firmy domi­nujú nášmu trhu. No a ja sa teda pýtam: Prečo potom bežný Slo­vák vo väč­šine prí­pa­dov, keď ma na výber, nevolí to slo­ven­ské?

Keď na Star­tI­tUp uve­rej­níme člá­nok o zau­jí­ma­vom slo­ven­skom pro­jekte, tak­mer na 100% sa pod ním objaví zopár komen­tá­rov o tom, ako vlastne vôbec nemá šancu, lebo už exis­tuje taká a taká kon­ku­ren­cia. Je jedno, či sa nápad nie­čím odli­šuje alebo by ho tento roz­diel mohol dostať pred kon­ku­ren­tov, množ­stvo Slo­vá­kov ho okam­žite odpíše. No a potom tí istí ľudia nadá­vajú, ako nás majú v hrsti zahra­ničné kor­po­rá­cie a ako sa zo Slo­ven­ska nedá pod­ni­kať.

4886889118_f752fed997_b

foto: Flickr/asebest

Možno by si to v živote nepo­ve­dal, ale TY môžeš všetko zme­niť

Stačí zme­niť roz­mýš­ľa­nie – to som si pove­dal ja. A pre­stal som tak veľmi využí­vať služby zahra­nič­ných firiem, volím miesto toho rad­šej to slo­ven­ské. Uve­do­mil som si totiž, že som to práve ja, kto roz­ho­duje o budúc­nosti mla­dých slo­ven­ských firiem – veď predsa, ako môžu uspieť na medzi­ná­rod­ných trhoch, keď ich my, Slo­váci nepod­po­ríme ani na tom lokál­nom? No a neviem ako ty, ale ja chcem, aby množ­stvo slo­ven­ských firiem rástlo u nás, ako aj v zahra­ničí. Prečo?

Odpo­veď je cel­kom jed­no­du­chá: Pre­tože robia vizitku Slo­ven­sku. Nie je zlo­žité uve­do­miť si, že keď bude zvy­šok sveta pova­žo­vať Slo­ven­sko za kra­jinu s dob­rými nápadmi, ľah­šie si náj­deš v zahra­ničí správny kon­takt pre ten svoj. Ľah­šie náj­deš inves­tora, par­tnera a v koneč­nom dôsledku aj uplat­ne­nie. Keď ale budeme na Slo­ven­sku miesto lokál­nych pro­jek­tov využí­vať služby ich gigan­tic­kých zahra­nič­ných kon­ku­ren­tov, nikdy sa nič nezmení.

3831965952_0be451e88b_b

foto: Flickr/Harald Gro­ven

Ja však zmenu chcem a verím, že nie som jediný

Pred­sav­zal som si, že budem dávať pred­nosť slo­ven­ským fir­mám pred tými zahra­nič­nými. Presne preto som pre kama­rá­tov zo Špa­niel­ska, ktorí za mnou nedávno na pár dní pri­le­teli, pri­vo­lal HopIN a nie Uber či Lif­tago. Tak tro­chu som tak spra­vil reklamu domá­cej slo­ven­skej firme, ktorá však, aj napriek „Uber efektu“, dokáže byť slušne ino­va­tívna a stále jaz­diť s naj­väč­ším počtom taxí­kov v Bra­ti­slave. No hlavne som tak spra­vil reklamu Slo­ven­sku. A opla­tilo sa, Slo­váci ma nes­kla­mali – cha­lani potom jaz­dili s HopI­Nom počas celého pobytu (dokonca sa im páčilo, že je viac „taxi“ ako Uber).

Čo chcem ale pove­dať je, že práve Slo­vák musí byť ten, kto pod­porí slo­ven­ské firmy, pre­tože nik iný to za neho robiť nebude. Vždy si preto naho­dím do note­bo­oku rad­šej ESET, aj keď mám pre­d­in­šta­lo­vaný McA­fee, kaž­dému rád odpo­ru­čím Sygic (možno sa aj tvá­rim, že iné GPS soft­véri ani nepo­znám) a na kaž­dom evente naho­dím aspoň jednu otázku cez Slido. No a keď na Slo­ven­sku vznikne nová zau­jí­mavá apli­ká­cia, hneď ju mám v mobile a na Star­tI­tUp o nej zaru­čene náj­deš člá­nok.

Tak sa nad týmto všet­kým skús pro­sím zamys­lieť pred­tým, ako pod neho hodíš komen­tár, kto­rým ju hneď odsú­diš.

slovaci mafa

zdroj titul­nej foto­gra­fie: wiki/autorská foto­gra­fia

Pridať komentár (0)