Pre­daj Win­do­ws 7 dnes kon­čí

Rudolf Nečas / 31. októbra 2016 / Tech a inovácie

Nad naj­po­pu­lár­nej­ším ope­rač­ným sys­té­mom spo­loč­nos­ti sa poma­ly zmrá­ka.

Dneš­ný dátum, čiže 31. októ­ber 2016, je posled­ným dňom pre­da­ja pre Win­do­ws 7 a Win­do­ws 8.1. Popu­lár­na sed­mič­ka sa v malo­ob­chod­ných ver­ziách pre­sta­la pre­dá­vať už dáv­nej­šie, ale jej ver­zia Pro­fes­si­onal to ako pre­d­in­šta­lo­va­ný sys­tém na počí­ta­čoch potiah­la až dodnes. Rov­na­ko je to aj s Win­do­ws 8.1. Dne­šok je teda dňom, kedy kon­čí pre­daj tých­to dvoch ver­zií Win­do­ws ako pre­d­in­šta­lo­va­ných na nových počí­ta­čoch.

windows-7-default-desktop-100259456-orig

foto: pcworld.com

To zna­me­ná, že od začiat­ku novem­bra si budeš môcť, či už ako kra­bi­co­vú ver­ziu ale­bo pre­d­in­šta­lo­va­ný sys­tém na novom PC, kúpiť len Win­do­ws 10. Ale netre­ba pani­ká­riť, ak chceš nový počí­tač s Win­do­ws 7 ale­bo 8.1 tak nemu­síš hneď dnes ute­kať do obcho­du a rých­lo ho kúpiť. Pre­daj­co­via ešte majú na skla­doch záso­by zaria­de­ní s tými­to OS a kým sa všet­ky vypre­da­jú ubeh­ne ešte pár týž­dňov, mož­no aj mesia­cov.

Sed­mič­ka má ale stá­le domi­nant­né posta­ve­nie na trhu aj napriek tomu, že po nej boli pred­sta­ve­né Win­do­ws 8 a 10. Nepre­moh­la ju ani bez­plat­ná mož­nosť upg­ra­du na 10, kto­rú Mic­ro­soft ponú­kal počas prvé­ho roka od uve­de­nia naj­nov­šie­ho OS na trh. Väč­ši­na ľudí bola pros­te zvyk­nu­tá na Win­do­ws 7, kto­rý fun­go­val dob­re a nema­li dôvod ho meniť. Aj vďa­ka tomu dodnes pri­bliž­ne 40% počí­ta­čov beží na sed­mič­ke.

laptop-at-airport-717955

foto: lyndseywylie.wordpress.com

Koniec pre­da­ja ale nezna­me­ná, že sa Mic­ro­soft na Win­do­ws 7 a 8.1 úpl­ne vykaš­ľal. Sed­mič­ka sa teraz nachá­dza vo fáze roz­ší­re­nej tech­nic­kej pod­po­ry, čo zna­me­ná že Mic­ro­soft do nej už nebu­de pri­dá­vať novú fun­kci­ona­li­tu, ale zápla­ty na bez­peč­nost­né chy­by v sys­té­me ti stá­le budú cho­diť. Pre Win­do­ws 7 so Ser­vi­ce Pack 1 má roz­ší­re­ná tech­nic­ká pod­po­ra skon­čiť až 14. janu­ára 2020. Win­do­ws 8.1 je teraz v štá­diu plnej tech­nic­kej pod­po­ry, kto­rá sa preň skon­čí 9. janu­ára 2018 a roz­ší­re­ná pod­po­ra bude pre ten­to sys­tém dostup­ná až do 10. janu­ára 2023.

Naj­nov­ší Win­do­ws, čiže desiat­ka ešte dátum ukon­če­nia pre­da­ja nemá sta­no­ve­ný, ale plná tech­nic­ká pod­po­ra naň bude posky­to­va­ná mini­mál­ne do 14. októb­ra 2025. 

windows-10-home-screen-user

foto: digitaltrends.com

zdroj: arstechnica.com, zdroj titul­nej foto­gra­fie: techtimes.com

Pridať komentár (0)