Pre­daj Win­dows 7 dnes končí

Rudolf Nečas / 31. októbra 2016 / Tech a inovácie

Nad naj­po­pu­lár­nej­ším ope­rač­ným sys­té­mom spo­loč­nosti sa pomaly zmráka.

Dnešný dátum, čiže 31. októ­ber 2016, je posled­ným dňom pre­daja pre Win­dows 7 a Win­dows 8.1. Popu­lárna sed­mička sa v malo­ob­chod­ných ver­ziách pre­stala pre­dá­vať už dáv­nej­šie, ale jej ver­zia Pro­fes­si­onal to ako pre­d­in­šta­lo­vaný sys­tém na počí­ta­čoch potiahla až dodnes. Rov­nako je to aj s Win­dows 8.1. Dne­šok je teda dňom, kedy končí pre­daj týchto dvoch ver­zií Win­dows ako pre­d­in­šta­lo­va­ných na nových počí­ta­čoch.

windows-7-default-desktop-100259456-orig

foto: pcworld.com

To zna­mená, že od začiatku novem­bra si budeš môcť, či už ako kra­bi­covú ver­ziu alebo pre­d­in­šta­lo­vaný sys­tém na novom PC, kúpiť len Win­dows 10. Ale netreba pani­ká­riť, ak chceš nový počí­tač s Win­dows 7 alebo 8.1 tak nemu­síš hneď dnes ute­kať do obchodu a rýchlo ho kúpiť. Pre­daj­co­via ešte majú na skla­doch zásoby zaria­dení s týmito OS a kým sa všetky vypre­dajú ubehne ešte pár týž­dňov, možno aj mesia­cov.

Sed­mička má ale stále domi­nantné posta­ve­nie na trhu aj napriek tomu, že po nej boli pred­sta­vené Win­dows 8 a 10. Nepre­mohla ju ani bez­platná mož­nosť upg­radu na 10, ktorú Mic­ro­soft ponú­kal počas prvého roka od uve­de­nia naj­nov­šieho OS na trh. Väč­šina ľudí bola proste zvyk­nutá na Win­dows 7, ktorý fun­go­val dobre a nemali dôvod ho meniť. Aj vďaka tomu dodnes pri­bližne 40% počí­ta­čov beží na sed­mičke.

laptop-at-airport-717955

foto: lyndseywylie.wordpress.com

Koniec pre­daja ale nezna­mená, že sa Mic­ro­soft na Win­dows 7 a 8.1 úplne vykaš­ľal. Sed­mička sa teraz nachá­dza vo fáze roz­ší­re­nej tech­nic­kej pod­pory, čo zna­mená že Mic­ro­soft do nej už nebude pri­dá­vať novú fun­kci­ona­litu, ale záplaty na bez­peč­nostné chyby v sys­téme ti stále budú cho­diť. Pre Win­dows 7 so Ser­vice Pack 1 má roz­ší­rená tech­nická pod­pora skon­čiť až 14. janu­ára 2020. Win­dows 8.1 je teraz v štá­diu plnej tech­nic­kej pod­pory, ktorá sa preň skončí 9. janu­ára 2018 a roz­ší­rená pod­pora bude pre tento sys­tém dostupná až do 10. janu­ára 2023.

Naj­novší Win­dows, čiže desiatka ešte dátum ukon­če­nia pre­daja nemá sta­no­vený, ale plná tech­nická pod­pora naň bude posky­to­vaná mini­málne do 14. októbra 2025. 

windows-10-home-screen-user

foto: digitaltrends.com

zdroj: arstechnica.com, zdroj titul­nej foto­gra­fie: techtimes.com

Pridať komentár (0)