Pre­dob­jed­návky na iPhone 7 by sa mali spus­tiť 9. sep­tem­bra

Ľuboš Červeň, thinkapple.sk / 31. júla 2016 / Tech a inovácie

Pia­tok, 9. sep­tem­bra 2016. To by mal byť podľa naj­nov­ších správ, doha­dov a kle­biet dátum spus­te­nia pre­dob­jed­ná­vok na iPhone 7. Teda ak to vôbec bude iPhone 7, o názve sa tiež ešte dis­ku­tuje.

Novinka je od člo­veka, ktorý má prav­de­po­dobne kon­takty v Apple, pre­tože v minu­losti mal úspešné “pred­po­vede”, ktoré naozaj vyšli.

Evan Blass, alebo @evleaks, twe­e­tol:

Potvr­dené. Pre­dob­jed­návky sa spúš­ťajú 9. sep­tem­bra. Môžete pred­po­kla­dať spus­te­nie pred­pre­daja od tohto dátumu.”

Tento chla­pík, ako vždy, neuvie­dol, odkiaľ má danú infor­má­ciu, ale dátum je obdobný ako pri pre­dob­jed­náv­kach na iPhone 6S a 6S Plus v minu­lom roku. Navyše, ofi­ciálny pre­daj býva spus­tený cca týž­deň po spus­tení pre­dob­jed­ná­vok. Takže momen­tálne najak­tu­ál­nejší dátum spus­te­nia pre­daja nového iPhonu nám vychá­dza na 16. sep­tem­bra 2016.

Čo všetko bude mať nový iPhone, je stále pred­me­tom doha­dov a špe­ku­lá­cií, už ste o tom čítali aj v mno­hých našich člán­koch. Naj­nov­šie sa z Ázie dozve­dáme, že home but­ton bude plo­chý, zarovno s disp­le­jom. Viac si o tom môžete pre­čí­tať v článku thinkapple.sk.

thinkApple_banner
Zdroj: thinkapple.sk, Zdroj titul­nej foto­gra­fie: techoptimals.com

Pridať komentár (0)