Pre­ma­ka­ný offi­ce v Bra­ti­sla­ve, v kto­rom je kre­a­ti­vi­ta cítiť vo vzdu­chu

Článok pripravil Štefan Moravčík, Archinfo.sk. Autori interiéru: Ing.arch. Maroš Fečík, Ing. arch. Filip Kandravý / 25. júna 2016 / Tech a inovácie

Dre­vo, betón a kúsok kovu.

Inte­ri­ér post­pro­dukč­né­ho štú­dia FRA­ME­HOU­SE sa nachá­dza v zre­kon­štru­ova­nej poly­funkč­nej budo­ve na Mile­ti­čo­vej uli­ci v Bra­ti­sla­ve. Inte­ri­ér s cel­ko­vou plo­chou 145 m2 pre­chá­dza cez dve pod­la­žia. Mini­ma­lis­tic­ký kon­cept je zalo­že­ný na hre s mate­ria­li­tou a mor­fo­ló­gi­ou. Mot­to “v jed­no­du­chos­ti je krá­sa“ občas­ne poru­šu­jú výraz­nej­šie soli­tér­ne ele­men­ty.

Viac podob­ných člán­kov náj­deš na Archinfo.sk.

Interiér sa nachádza v polyfunkčnej budove na Miletičovej ulici č. 5.

Inte­ri­ér sa nachá­dza v poly­funkč­nej budo­ve na Mile­ti­čo­vej uli­ci č. 5.

Vchod do štú­dia je cez recep­ciu, kto­rá sa nachá­dza v par­te­ri budo­vy. Vchá­dza sa sem z pešej pro­me­ná­dy. V pries­to­re domi­nu­je poly­go­nál­na betó­no­vá recep­cia, kto­rá “vyras­tá“ z betó­no­vej pod­la­hy. Suro­vý mate­riál a tvar je dopl­ne­ný dre­ve­ným obkla­dom stien z more­nej preg­lej­ky s roz­me­rom 2000x 1250. Preg­lej­ko­vý obklad je pou­ži­tý v pries­to­roch celé­ho inte­ri­é­ru. Pre­chá­dza od recep­cie, cez scho­dis­ko až do pries­to­rov na dru­hom poscho­dí a vytvá­ra dojem integ­ri­ty a kon­ti­nu­ity pries­to­ru.

Hra­na­tosť recep­cie kon­tras­tu­je s mäk­kou kres­bou veľ­ko­for­má­to­vých obkla­dov stien z more­nej preg­lej­ky”

Pria­mo opro­ti scho­dis­ku je otvo­re­né pra­co­vis­ko šéfa štú­dia. Ved­ľa neho sa nachá­dza­jú dve naj­dô­le­ži­tej­šie miest­nos­ti — onli­ne a 3D offi­ce.

Chce­li sme vytvo­riť domác­ku a útul­nú atmo­sfé­ru, kde sa člo­vek cíti pohodl­ne a nech­ce sa mu odísť.” :-)

Onli­ne offi­ce je kon­ci­po­va­ný ako sho­wro­om pre kli­en­tov s domi­nant­ným zalo­me­ným betó­no­vým pra­co­vis­kom a s vyvý­še­ným diva­del­ným sede­ním, kto­ré slú­ži na úče­ly pre­zen­tá­cie tvor­by.

Túto miest­nosť odde­ľu­je od chod­by aty­pic­ká pre­sk­le­ná ste­na s preg­lej­ko­vý­mi ráma­mi.

Z chod­by je pria­mo prí­stup­ný aj oddy­cho­vý kút, kde sa môžu zamest­nan­ci stret­núť a sad­núť si na kávu.

Za tým­to pries­to­rom sa nachá­dza preg­lej­ko­vá “kra­bi­ca“, vo vnút­ri kto­rej sú toale­ty. V rohu dis­po­zí­cie je situ­ova­ná miest­nosť s tech­no­ló­gi­ou. Náj­de­me tu výkon­ný hard­vér pre potre­by štú­dia.

Z kon­ca chod­by sa vstu­pu­je do 3D offi­ce. Je to mies­to, kde pre­bie­ha samot­ná tvor­ba a pro­duk­cia.

zdroj: archinfo.sk

Pridať komentár (0)