Pre­ma­kaný office v Bra­ti­slave, v kto­rom je kre­a­ti­vita cítiť vo vzdu­chu

Článok pripravil Štefan Moravčík, Archinfo.sk. Autori interiéru: Ing.arch. Maroš Fečík, Ing. arch. Filip Kandravý / 25. júna 2016 / Tech a inovácie

Drevo, betón a kúsok kovu.

Inte­riér post­pro­dukč­ného štú­dia FRA­ME­HOUSE sa nachá­dza v zre­kon­štru­ova­nej poly­funkč­nej budove na Mile­ti­čo­vej ulici v Bra­ti­slave. Inte­riér s cel­ko­vou plo­chou 145 m2 pre­chá­dza cez dve pod­la­žia. Mini­ma­lis­tický kon­cept je zalo­žený na hre s mate­ria­li­tou a mor­fo­ló­giou. Motto “v jed­no­du­chosti je krása“ občasne poru­šujú výraz­nej­šie soli­térne ele­menty.

Viac podob­ných člán­kov náj­deš na Archinfo.sk.

Interiér sa nachádza v polyfunkčnej budove na Miletičovej ulici č. 5.

Inte­riér sa nachá­dza v poly­funkč­nej budove na Mile­ti­čo­vej ulici č. 5.

Vchod do štú­dia je cez recep­ciu, ktorá sa nachá­dza v par­teri budovy. Vchá­dza sa sem z pešej pro­me­nády. V pries­tore domi­nuje poly­go­nálna betó­nová recep­cia, ktorá “vyrastá“ z betó­no­vej pod­lahy. Surový mate­riál a tvar je dopl­nený dre­ve­ným obkla­dom stien z more­nej preg­lejky s roz­me­rom 2000x 1250. Preg­lej­kový obklad je pou­žitý v pries­to­roch celého inte­ri­éru. Pre­chá­dza od recep­cie, cez scho­disko až do pries­to­rov na dru­hom poschodí a vytvára dojem integ­rity a kon­ti­nu­ity pries­toru.

Hra­na­tosť recep­cie kon­tras­tuje s mäk­kou kres­bou veľ­ko­for­má­to­vých obkla­dov stien z more­nej preg­lejky”

Priamo oproti scho­disku je otvo­rené pra­co­visko šéfa štú­dia. Vedľa neho sa nachá­dzajú dve naj­dô­le­ži­tej­šie miest­nosti — online a 3D office.

Chceli sme vytvo­riť domácku a útulnú atmo­sféru, kde sa člo­vek cíti pohodlne a nechce sa mu odísť.” :-)

Online office je kon­ci­po­vaný ako sho­wroom pre kli­en­tov s domi­nant­ným zalo­me­ným betó­no­vým pra­co­vis­kom a s vyvý­še­ným diva­del­ným sede­ním, ktoré slúži na účely pre­zen­tá­cie tvorby.

Túto miest­nosť odde­ľuje od chodby aty­pická pre­sk­lená stena s preg­lej­ko­vými rámami.

Z chodby je priamo prí­stupný aj oddy­chový kút, kde sa môžu zamest­nanci stret­núť a sad­núť si na kávu.

Za týmto pries­to­rom sa nachá­dza preg­lej­ková “kra­bica“, vo vnútri kto­rej sú toalety. V rohu dis­po­zí­cie je situ­ovaná miest­nosť s tech­no­ló­giou. Náj­deme tu výkonný hard­vér pre potreby štú­dia.

Z konca chodby sa vstu­puje do 3D office. Je to miesto, kde pre­bieha samotná tvorba a pro­duk­cia.

zdroj: archinfo.sk

Pridať komentár (0)