Pre­páč Tes­la, ale naj­rých­lej­ší elek­tro­mo­bil je z Chor­vát­ska

Rudolf Nečas / 26. februára 2016 / Tech a inovácie

Chor­vát­ska auto­mo­bil­ka Rimac Auto­mo­bi­li to už asi nedo­ká­za­la dlh­šie držať v taj­nos­ti. Prá­ve stiah­la digi­tál­ny závoj z auta, o kto­rom spo­loč­nosť tvr­dí, že je naj­rých­lej­ší pro­dukč­ný elek­tro­mo­bil na sve­te.

Volá sa Con­cep­t_O­ne, ale napriek svoj­mu menu už nie je kon­cept. Celo­sve­to­vá pre­mi­é­ra toh­to auto­mo­bi­lu je naplá­no­va­ná na začia­tok budú­ce­ho mesia­ca na auto­sa­ló­ne v Žene­ve vo Švaj­čiar­sku.

intro_conceptone4_154324_101052

O poriad­nu por­ciu výko­nu sa sta­ra­jú šty­ri ole­jom chla­de­né elek­tro­mo­to­ry (jeden pre kaž­dé kole­so). Vďa­ka 1 088 kon­ských silám (kto­rým dodá­va šťa­vu 8 450 člán­ko­vá baté­ria) a nesku­toč­né­mu krú­tia­ce­mu momen­tu 1 600 Nm doká­že Con­cep­t_O­ne vystre­liť z 0 na 100 km/h za 2,6 sekun­dy a dosiah­ne maxi­mál­nu rých­losť až 350 kilo­met­rov za hodi­nu. Dojazd na jed­no nabi­tie má byť veľ­mi sluš­ných 500 kilo­met­rov. Baté­rie môžu byť samoz­rej­me dobí­ja­né aj z bež­nej zásuv­ky, ale čas potreb­ný na plné nabi­tie výrob­ca neudá­va.

introduction_3_164343

Je naozaj rých­ly, nie­len opro­ti Tes­le, ale opro­ti tak­mer všet­ké­mu, čo dnes jaz­dí po ces­tách. Naprí­klad aj také Pors­che Mis­si­on E je so svo­jim stá­dom 600 elek­tric­kých koní opro­ti Con­cep­t_O­ne sla­bý odvar. Naj­váž­nej­ším kon­ku­ren­tom pre chor­vát­sky superš­port by (čo sa výko­nu týka) mohol byť Fara­day Futu­re FFZE­RO1, ale ten zatiaľ exis­tu­je len ako kon­cept.

Našťas­tie sa všet­ko neto­čí len oko­lo bru­tál­ne­ho výko­nu. Con­cep­t_O­ne doká­že byť aj kľud­ný ako bará­nok. Vďa­ka sys­té­mu na vek­to­ro­va­nie výko­nu ponú­ka via­ce­ro jazd­ných reži­mov — com­fort, con­trol, track a drift, čo zna­me­ná, že sa ti doká­že pris­pô­so­biť či už chceš len pokoj­ne jaz­diť ale­bo ti pre­beh­ne hla­vou “tú zákru­tu prej­dem dve­ra­mi napred”. O skro­te­nie výko­nu sa sta­ra­jú kar­bón-kera­mic­ké kotú­če a pri brz­de­ní im pomô­žu aj elek­tro­mo­to­ry, kto­ré doká­žu vyvi­núť brzd­ný výkon 400 kW a tým aj dobiť baté­rie. 

Inte­ri­ér auta je tiež high-tech podob­ne ako jeho pohon, po nasad­nu­tí uvi­díš cen­trál­ny doty­ko­vý disp­lej obklo­pe­ný hli­ní­kom a uhlí­ko­vý­mi vlák­na­mi. A dnes vša­dep­rí­tom­ný inter­net neobi­šiel ani toto auto, kto­ré ti ponúk­ne 4G LTE pri­po­je­nie a vlast­ný cloud.

Bohu­žiaľ Rimac plá­nu­je posta­viť len osem kusov Con­cep­t_O­ne, kaž­dý s cenov­kou 850 000 eur. Tak­že šan­ca, že nie­ke­dy jeden uvi­díš naži­vo ale­bo si v ňom dokon­ca zajaz­díš je veľ­mi malá. Napriek tomu je prí­jem­né vidieť, že exis­tu­jú ďal­ší ľudia sna­žia­ci sa posú­vať hra­ni­ce toho, čo elek­tro­mo­bil doká­že.

introduction_2_123445introduction_164346intro_conceptone1_154321

Zdroj: mashable.com, zdroj foto­gra­fií: rimac-automobili.com

Pridať komentár (0)