Pre­páč Tesla, ale naj­rých­lejší elek­tro­mo­bil je z Chor­vát­ska

Rudolf Nečas / 26. februára 2016 / Tech a inovácie

Chor­vát­ska auto­mo­bilka Rimac Auto­mo­bili to už asi nedo­ká­zala dlh­šie držať v taj­nosti. Práve stiahla digi­tálny závoj z auta, o kto­rom spo­loč­nosť tvrdí, že je naj­rých­lejší pro­dukčný elek­tro­mo­bil na svete.

Volá sa Con­cep­t_One, ale napriek svojmu menu už nie je kon­cept. Celo­sve­tová pre­mi­éra tohto auto­mo­bilu je naplá­no­vaná na začia­tok budú­ceho mesiaca na auto­sa­lóne v Ženeve vo Švaj­čiar­sku.

intro_conceptone4_154324_101052

O poriadnu por­ciu výkonu sa sta­rajú štyri ole­jom chla­dené elek­tro­mo­tory (jeden pre každé koleso). Vďaka 1 088 kon­ských silám (kto­rým dodáva šťavu 8 450 člán­ková baté­ria) a nesku­toč­nému krú­tia­cemu momentu 1 600 Nm dokáže Con­cep­t_One vystre­liť z 0 na 100 km/h za 2,6 sekundy a dosiahne maxi­málnu rých­losť až 350 kilo­met­rov za hodinu. Dojazd na jedno nabi­tie má byť veľmi sluš­ných 500 kilo­met­rov. Baté­rie môžu byť samoz­rejme dobí­jané aj z bež­nej zásuvky, ale čas potrebný na plné nabi­tie výrobca neudáva.

introduction_3_164343

Je naozaj rýchly, nie­len oproti Tesle, ale oproti tak­mer všet­kému, čo dnes jazdí po ces­tách. Naprí­klad aj také Pors­che Mis­sion E je so svo­jim stá­dom 600 elek­tric­kých koní oproti Con­cep­t_One slabý odvar. Naj­váž­nej­ším kon­ku­ren­tom pre chor­vát­sky superš­port by (čo sa výkonu týka) mohol byť Fara­day Future FFZE­RO1, ale ten zatiaľ exis­tuje len ako kon­cept.

Našťas­tie sa všetko netočí len okolo bru­tál­neho výkonu. Con­cep­t_One dokáže byť aj kľudný ako bará­nok. Vďaka sys­tému na vek­to­ro­va­nie výkonu ponúka via­cero jazd­ných reži­mov — com­fort, con­trol, track a drift, čo zna­mená, že sa ti dokáže pris­pô­so­biť či už chceš len pokojne jaz­diť alebo ti pre­behne hla­vou “tú zákrutu prej­dem dve­rami napred”. O skro­te­nie výkonu sa sta­rajú kar­bón-kera­mické kotúče a pri brz­dení im pomôžu aj elek­tro­mo­tory, ktoré dokážu vyvi­núť brzdný výkon 400 kW a tým aj dobiť baté­rie. 

Inte­riér auta je tiež high-tech podobne ako jeho pohon, po nasad­nutí uvi­díš cen­trálny doty­kový disp­lej obklo­pený hli­ní­kom a uhlí­ko­vými vlák­nami. A dnes vša­dep­rí­tomný inter­net neobi­šiel ani toto auto, ktoré ti ponúkne 4G LTE pri­po­je­nie a vlastný cloud.

Bohu­žiaľ Rimac plá­nuje posta­viť len osem kusov Con­cep­t_One, každý s cenov­kou 850 000 eur. Takže šanca, že nie­kedy jeden uvi­díš naživo alebo si v ňom dokonca zajaz­díš je veľmi malá. Napriek tomu je prí­jemné vidieť, že exis­tujú ďalší ľudia sna­žiaci sa posú­vať hra­nice toho, čo elek­tro­mo­bil dokáže.

introduction_2_123445introduction_164346intro_conceptone1_154321

Zdroj: mashable.com, zdroj foto­gra­fií: rimac-automobili.com

Pridať komentár (0)