Pre­staň stá­le čumieť do mobi­lu

Martin Bohunický / 14. júla 2015 / Lifehacking

Náš život sú naše obra­zov­ky. Deti do 8 rokov strá­via pred disp­lej­mi v prie­me­re dve hodi­ny den­ne. Star­šie deti od 8 do 18 rokov sedem a pol hodi­ny den­ne. A my, dospe­lí, čumí­me do ume­lé­ho svet­la v prie­me­re až osem a pol hodi­ny den­ne.

Máme prob­lém a my to vie­me.

Pod­ľa Kle­i­ner Per­kins Cau­field & Byers kon­tro­lu­je­me svoj tele­fón 150 krát den­ne. Medzi­ná­rod­ná anke­ta maga­zí­nu Time odha­li­la, že 1 zo 4 ľudí kon­tro­lu­je svoj tele­fón raz za 30 minút, 1 z 5 dokon­ca kaž­dých 10 minút.

Také­to čas­té rozp­tý­le­nie pocho­pi­teľ­ne má svo­je dôsled­ky.

WYNC, naj­väč­šia verej­ná roz­hla­so­vá sta­ni­ca v Ame­ri­ke, zis­ti­la, že kre­a­ti­vi­ta u ľudí kle­sá. Čas, kedy by si sa mal teore­tic­ky nudiť a do tvo­jej hla­vy by mali pri­chá­dzať zau­jí­ma­vé myš­lien­ky, je vypl­ne­ný nezmy­sel­ný ťuka­ním a slaj­do­va­ním po obra­zov­ke. Nie­kto­ré zo slu­žieb v tele­fó­noch sa sta­li tak návy­ko­vý­mi, ako ciga­re­ty či alko­hol. Neho­vo­riac o tom, že sa po ich pou­ží­va­ní cíti­me čas­to zle. Ako bonus nám ume­lé mod­ré svet­lo z obra­zo­viek ničí spá­nok.

Je však ťaž­ké odtr­hnúť oči. Nie­len­že je tvoj mobil plný zau­jí­ma­vých apli­ká­cií, svoj čas si vyža­du­je aj jeho údrž­ba – s nad­hľa­dom to môže­me nazvať aj digi­tál­ne domá­ce prá­ce. Soft­vér je nut­né pra­vi­del­ne aktu­ali­zo­vať (iTu­nes mal za posled­ný rok hneď deväť aktu­ali­zá­cií), hes­lá je potreb­né kaž­dých 30 dní rese­to­vať (koľ­ko z vás to naozaj robí?) a noti­fi­ká­ciam sa tre­ba veno­vať.

Poď­me si spra­viť výzvu. Pre­staň čumiet do tele­fó­nu kaž­dých päť minút. Exis­tu­je via­ce­ro psy­cho­lo­gic­kých tri­kov, ako to docie­liť. Daj si tele­fón do taš­ky, nie do vrec­ka. Poku­še­nie brať tele­fón stá­le do ruky kles­ne a poďa­ku­je sa ti aj tvo­ja pro­duk­cia sper­mií. Pred spa­ním odlož tele­fón do inej izby. Nain­šta­luj si f.lux či Twi­light, kto­ré zabi­jú vyža­ro­va­nie mod­ré­ho svet­la z tvoj­ho disp­le­ja, čím skva­lit­nia tvoj spá­nok.

No je tu ešte lep­šia alter­na­tí­va. Tech­no­ló­gie sú totiž už dosť vyspe­lé na to, aby nás nepot­re­bo­va­li.

Dovoľ svoj­mu tele­fó­nu robiť si svo­ju prá­cu. Webo­vá apli­ká­cia Unroll.me auto­ma­tic­ky spo­jí všet­ky reklam­né mai­ly do jed­né­ho, čím ušet­rí tvoj čas. Carou­sel od Drop­bo­xu auto­ma­tic­ky zálo­hu­je všet­ky tvo­je foto­gra­fie a vyma­že ich z pamä­te tele­fó­nu, čím ti ušet­rí mies­to. Tri­pIt sám vlo­ží infor­má­cie o tvo­jich výle­toch pria­mo do tvoj­ho kalen­dá­ra.

Chceš využiť sku­toč­ný poten­ciál tvoj­ho tele­fó­nu? Skús IFTTT. Pospá­jaš rôz­ne fun­kcie do jed­nej, čím môžeš vytvo­riť zázrač­né veci. Tak naprí­klad, ak opus­tíš GPS súrad­ni­ce svoj­ho pra­co­vis­ka, tele­fón auto­ma­tic­ky pošle sprá­vu tvo­jej žene, že si na ces­te domov. A podob­ných mož­nos­tí je neko­neč­no.

V iných odvet­viach idú tech­no­ló­gie ešte ďalej. Tak naprí­klad v NBA sú schop­né kame­ry dete­ko­vať, kto­rý hráč je una­ve­ný ale­bo zra­ne­ný a okam­ži­te pošlú infor­má­ciu fyzi­ote­ra­pe­utom.

Obra­zov­ky tele­fó­nov nás v posled­ných rokoch úpl­ne pohl­ti­li. Keď si však uve­do­míš, že máš v ruke vlast­ne malý počí­tač s neko­neč­ný­mi mož­nos­ťa­mi, môžeš zahá­jiť svo­ju ces­tu k tomu, čo ja volám svet bez obra­zo­viek.

A teraz, pre­staň už čumieť do toho smart­fó­nu. ;)

Zdroj: qz.com

Pridať komentár (0)