Pre­staň stále čumieť do mobilu

Martin Bohunický / 14. júla 2015 / Tools a produktivita

Náš život sú naše obra­zovky. Deti do 8 rokov strá­via pred disp­lejmi v prie­mere dve hodiny denne. Star­šie deti od 8 do 18 rokov sedem a pol hodiny denne. A my, dospelí, čumíme do ume­lého svetla v prie­mere až osem a pol hodiny denne.

Máme prob­lém a my to vieme.

Podľa Kle­i­ner Per­kins Cau­field & Byers kon­tro­lu­jeme svoj tele­fón 150 krát denne. Medzi­ná­rodná anketa maga­zínu Time odha­lila, že 1 zo 4 ľudí kon­tro­luje svoj tele­fón raz za 30 minút, 1 z 5 dokonca kaž­dých 10 minút.

Takéto časté rozp­tý­le­nie pocho­pi­teľne má svoje dôsledky.

WYNC, naj­väč­šia verejná roz­hla­sová sta­nica v Ame­rike, zis­tila, že kre­a­ti­vita u ľudí klesá. Čas, kedy by si sa mal teore­ticky nudiť a do tvo­jej hlavy by mali pri­chá­dzať zau­jí­mavé myš­lienky, je vypl­nený nezmy­selný ťuka­ním a slaj­do­va­ním po obra­zovke. Nie­ktoré zo slu­žieb v tele­fó­noch sa stali tak návy­ko­vými, ako ciga­rety či alko­hol. Neho­vo­riac o tom, že sa po ich pou­ží­vaní cítime často zle. Ako bonus nám umelé modré svetlo z obra­zo­viek ničí spá­nok.

Je však ťažké odtr­hnúť oči. Nie­lenže je tvoj mobil plný zau­jí­ma­vých apli­ká­cií, svoj čas si vyža­duje aj jeho údržba – s nad­hľa­dom to môžeme nazvať aj digi­tálne domáce práce. Soft­vér je nutné pra­vi­delne aktu­ali­zo­vať (iTu­nes mal za posledný rok hneď deväť aktu­ali­zá­cií), heslá je potrebné kaž­dých 30 dní rese­to­vať (koľko z vás to naozaj robí?) a noti­fi­ká­ciam sa treba veno­vať.

Poďme si spra­viť výzvu. Pre­staň čumiet do tele­fónu kaž­dých päť minút. Exis­tuje via­cero psy­cho­lo­gic­kých tri­kov, ako to docie­liť. Daj si tele­fón do tašky, nie do vrecka. Poku­še­nie brať tele­fón stále do ruky klesne a poďa­kuje sa ti aj tvoja pro­duk­cia sper­mií. Pred spa­ním odlož tele­fón do inej izby. Nain­šta­luj si f.lux či Twi­light, ktoré zabijú vyža­ro­va­nie mod­rého svetla z tvojho disp­leja, čím skva­lit­nia tvoj spá­nok.

No je tu ešte lep­šia alter­na­tíva. Tech­no­ló­gie sú totiž už dosť vyspelé na to, aby nás nepot­re­bo­vali.

Dovoľ svojmu tele­fónu robiť si svoju prácu. Webová apli­ká­cia Unroll.me auto­ma­ticky spojí všetky reklamné maily do jed­ného, čím ušetrí tvoj čas. Carou­sel od Drop­boxu auto­ma­ticky zálo­huje všetky tvoje foto­gra­fie a vymaže ich z pamäte tele­fónu, čím ti ušetrí miesto. Tri­pIt sám vloží infor­má­cie o tvo­jich výle­toch priamo do tvojho kalen­dára.

Chceš využiť sku­točný poten­ciál tvojho tele­fónu? Skús IFTTT. Pospá­jaš rôzne fun­kcie do jed­nej, čím môžeš vytvo­riť zázračné veci. Tak naprí­klad, ak opus­tíš GPS súrad­nice svojho pra­co­viska, tele­fón auto­ma­ticky pošle správu tvo­jej žene, že si na ceste domov. A podob­ných mož­ností je neko­nečno.

V iných odvet­viach idú tech­no­ló­gie ešte ďalej. Tak naprí­klad v NBA sú schopné kamery dete­ko­vať, ktorý hráč je una­vený alebo zra­nený a okam­žite pošlú infor­má­ciu fyzi­ote­ra­pe­utom.

Obra­zovky tele­fó­nov nás v posled­ných rokoch úplne pohl­tili. Keď si však uve­do­míš, že máš v ruke vlastne malý počí­tač s neko­neč­nými mož­nos­ťami, môžeš zahá­jiť svoju cestu k tomu, čo ja volám svet bez obra­zo­viek.

A teraz, pre­staň už čumieť do toho smart­fónu. ;)

Zdroj: qz.com

Pridať komentár (0)