Pri­daj sa k špičke biz­nisu a poli­tiky na sum­mite v Bra­ti­slave

Martina Ditrichová / 14. októbra 2016 / Zo Slovenska

Prí­le­ži­tosť pre start-upy vstú­piť do sveta veľ­kých firiem na ofi­cál­nom podu­jatí slo­ven­ského pred­sed­níc­tva — Tatra Sum­mit Inves­tment Forum 2016.

Kon­com októbra sa bude v Bra­ti­slave konať kaž­do­ročná kon­fe­ren­cia GLOB­SEC Tatra Sum­mit, kto­rej súčas­ťou bude okrem poli­tic­kej časti tento rok aj GLOB­SEC Tatra Sum­mit Inves­tment Forum. Kon­fe­ren­cia sa zaoberá naj­dô­le­ži­tej­šími európ­skymi poli­tic­kými, eko­no­mic­kými a finanč­nými otáz­kami s cie­ľom posu­núť Európu pozi­tív­nym sme­rom.

Cie­ľom Inves­tment Forum je poskyt­núť pries­tor na nad­via­za­nie kon­tak­tov medzi zástup­cami biz­nisu a verej­ného sek­tora na národ­nej aj medzi­ná­rod­nej úrovni. V snahe pod­po­riť roz­voj slo­ven­ských start-upov ponúka mož­nosť obo­ha­tiť pod­ni­ka­nie o cenné kon­takty.

Vystú­pia tu zau­jí­maví spíkri, ako naprí­klad euro­ko­mi­sár pre ener­ge­tickú úniu Maroš Šef­čo­vič, komi­sár pre digi­tálnu eko­no­miku Gün­ter Oet­tin­ger, komi­sárka pre spo­ločný trh, prie­my­sel a pod­ni­ka­nie Elżbieta Bie­ńko­wska, pre­zi­dent Európ­skej inves­tič­nej banky Wer­ner Hoyer, minis­ter hos­po­dár­stva SR Vazil Hudák, Hubert Cot­togni z Európ­skeho inves­tič­ného fondu, Dirk Ahl­born, výkonný ria­di­teľ Hyper­loop Tran­s­por­ta­tion Tech­no­lo­gies, Juraj Vacu­lík z Aero­Mo­bil-u a mnohí ďalší.

clanok-startitup-2

Toh­to­ročný event bude roz­de­lený do 5 tema­tic­kých častí — Ener­ge­tika, Tran­s­port, Digi­tálna Agenda, Dôchod­kové fondy a PPP a Finan­co­va­nie. Hlav­nými témami budú, okrem iných, ener­ge­tická infra­štruk­túra, ino­vá­cie v oblasti dopravy, digi­ta­li­zá­cia obchodu, prie­myslu a verej­nej sféry, či kyber­ne­tická bez­peč­nosť.

GLOB­SEC Tatra Sum­mit Inves­tment Forum nav­ští­via pred­sta­vi­te­lia sve­tovo zná­mych spo­loč­ností ako Mic­ro­soft, Google, Raif­fe­i­sen­bank, Citi­bank, Tatra Banka, Slo­ven­ská spo­ri­teľna, Theta Energy Group, Hyper­loop Tran­s­por­ta­tion Tech­no­logy, Aero­Mo­bil, Mata­dor a iné. V hľa­disku nebudú chý­bať experti z oblastí finan­co­va­nia, pred­sta­vi­te­lia medzi­ná­rod­nej pod­ni­ka­teľ­skej sféry, pred­sta­vi­te­lia európ­skych inšti­tú­cii a vlád zúčast­ne­ných kra­jín.

Kon­fe­ren­cia sa bude konať 27. – 28. októbra 2016 v Bra­ti­slave.

Na Inves­tment Forum sa môžete regis­tro­vať tu: tatrainvestmentforum.com

Pridať komentár (0)