Príď­te okú­siť biz­nis do Sili­con Val­ley

Rastislav Turek / 12. novembra 2014 / Lifehacking

Kaž­dý týž­deň sa ma nie­kto opý­ta, ako je to s ces­tou do USA, aké dokla­dy je potreb­né mať, na čo si kde dať pozor. Za nie­koľ­ko mesia­cov som dal doko­py cel­kom roz­siah­ly zoznam toho, čo pova­žu­jem za pod­stat­né a tak som sa ho roz­ho­dol dať do súvis­lých viet a pub­li­ko­vať tu na blo­gu. Veľa tipov sa týka pria­mo Bay Area a ľudí, kto­rí sem pri­lie­ta­jú kvô­li vlast­né­mu biz­ni­su.

Upo­zor­ňu­jem, že ten­to člá­nok ref­lek­tu­je len moje skú­se­nos­ti a to pri­már­ne s ces­to­va­ním do Cali­for­nie a pár ďal­ších štá­tov USA. Pra­vid­lá pla­tia pre všet­ky štá­ty rov­na­ko, ale nie­kto­ré veci sa môžu líšiť. Tiež si tre­ba dať pozor na zme­nu imig­rač­ných záko­nov. Ak máte iné skú­se­nos­ti ale­bo pri­po­mien­ky, uveď­te ich pro­sím do komen­tá­rov.

ESTA a Viza

Ak ste ešte nebo­li v USA, potre­bu­je­te si vyrie­šit vstup do kra­ji­ny. Máte dve mož­nos­ti.

ESTA

ESTA nie sú víza! ESTA je nie­čo ako potvr­de­nie toho, že nate­raz všet­ko vyze­rá v poriad­ku a je prav­de­po­dob­né, že vás do kra­ji­ny pus­tia. Na vyba­ve­nie ESTA-y toho moc nepot­re­bu­je­te. V prvom rade potre­bu­je­te plat­ný pas s bio­met­ric­ký­mi údaj­mi. Ten vyba­ví­te na kaž­dom paso­vom odde­le­ní (nemu­sí­te v mies­te trva­lé­ho byd­lis­ka). Popla­tok je mini­mál­ne 33 €.

S tým­to pasom sa potom môže­te zare­gis­tro­vať do ESTA prog­ra­mu. Potre­bu­je­te pla­tob­nú kar­tu, kto­rou môže­te pla­tiť onli­ne. Popla­tok by mal byť oko­lo 18 $. To, či ste boli úspeš­ne zare­gis­tro­va­ní, vám povie sys­tém prak­tic­ky okam­ži­te. Ak sa vyskyt­ne prob­lém, sys­tém vás naň upo­zor­ní a pošle na najb­liž­šiu amba­sá­du. Pre slo­ven­ských obča­nov je ňou Ame­ric­ká amba­sá­da v Bra­ti­sla­ve.

ESTA má dvoj­roč­nú plat­nosť. Teore­tic­ky môže­te na ňu vstú­piť nie­koľ­ko­krát roč­ne a vyčer­pať celé 90 dňo­vé obdo­bie. Poznám via­ce­ro ľudí, kto­rí priš­li za jeden rok 3x a zosta­li nie­koľ­ko týž­dňov.

Čo vám ESTA umož­ňu­je? Dostať sa do kra­ji­ny na 90 dní a to na turis­tic­ké ale­bo biz­nis úče­ly. Pro­sím, neroz­prá­vaj­te na hra­ni­ciach ako ide­te nie­kam sťa­žo­vať, lebo najb­liž­šie čo uvi­dí­te bude letis­ko, odkiaľ ste prá­ve pri­le­te­li (na stáž potre­bu­je­te iné víza).

Víza

Nie­kto­rí ľudia (ako napr. ja) potre­bu­jú nor­mál­ne víza na vstup do kra­ji­ny. Máte nie­koľ­ko mož­nos­tí, ale asi naj­lep­šia pre začia­tok je kom­bi­ná­cia B-1/B-2 víz, tzn. biznisove/turistické. Tie­to víza majú 10 roč­nú plat­nosť. Sku­toč­né povo­le­nie na pobyt dosta­ne­te až na letis­ku od imig­rač­né­ho pra­cov­ní­ka. Pod­ľa pečiat­ky, kto­rú vám dá do pasu môže­te zostať v kra­ji­ne pri B-1 vízach až 6 mesia­cov (po poda­ní petí­cie mož­nosť pre­dĺžiť o ďal­ších 6 mesia­cov) a pri B-2 tri mesia­ce.

Popla­tok je v tom­to momen­te 160$ a o víza môže­te požia­dať aj onli­ne.

Po vypl­ne­ní všet­kých for­mu­lá­rov a zapla­te­ní (naša ame­ric­ká amba­sá­da má účet v Tat­ra ban­ke), si musí­te rezer­vo­vať dátum a čas náv­šte­vy amba­sá­dy, kde s vami pra­cov­ník bude mať osob­ný poho­vor. Pod­ľa typu víz je potreb­né doniesť aj rôz­ne dokla­dy a zod­po­ve­dať rôz­ne otáz­ky. Neza­bud­ni­te doniesť aj ove­re­ný doklad, že ste penia­ze na účet posla­li, nesta­čí len výpis účtu, ale­bo len scre­ens­hot. Taký­to papier vám vysta­via vo vašej ban­ke za popla­tok oko­lo 5€.

Pri poho­vo­re si na amba­sá­de nemô­že­te so sebou vziať žiad­ne elek­tro­nic­ké zaria­de­nia (tie musí­te nechať na vrát­ni­ci), tak­že si všet­ky potreb­né papie­re vytlač­te a neza­bud­ni­te na fot­ku.

Pred tým, ako sa roz­hod­ne­te aké víza potre­bu­je­te, pre­čí­taj­te si o kaž­dom type na strán­kach amba­sá­dy.

Leten­ky

U lete­niek zále­ží, či sa sna­ží­te ušet­riť, ale­bo vám ide o pohod­lie. Exis­tu­je nie­koľ­ko mož­nos­ti ako nájsť lac­né leten­ky. Ja osob­ne pou­ží­vam tri por­tá­ly:

Pred­po­kla­dám, že nie ste v žiad­nom ver­nost­nom prog­ra­me. Ak plá­nu­je­te ces­tu z Vied­ne, tak sa dajú nájsť lety trva­jú­ce oko­lo 15 hodín s pre­stu­pom buď v Amster­da­me, ale­bo v Parí­ži. Na Vie­den­ské letis­ko vás vez­me tak­mer kto­rý­koľ­vek taxík z mes­ta, väč­ši­nou je cena oko­lo 40 €. Ak však chce­te ušet­riť, cho­dí auto­bus z pod Mos­ta SNP a spia­toč­ný lís­tok sto­jí 18 €.

Bato­ži­na

Snaž­te sa moc si toho nebrať. Exis­tu­jú tu verej­né prá­čov­ne, kde si môže­te vždy oprať, keď bude­te potre­bo­vať. Veľ­ká bato­ži­na vás bude obme­dzo­vať v ces­to­va­ní. Pod­ľa toho, v kto­rej oblas­ti sa chce­te pohy­bo­vať je vhod­né mať aj tep­lej­šie oble­če­nie. Ak si porov­ná­te San Fran­cis­co so Sili­con Val­ley, roz­die­ly býva­jú aj nie­koľ­ko °C a výraz­ne čas­tej­šie tu prší. Kaž­do­pád­ne, aj v zime je v oblas­ti stá­le oko­lo 18°C, resp. 16°C pre San Fran­cis­co.

Let

Ak ste nikdy nele­te­li cez via­ce­ro časo­vých pásiem, Jet Lag vás môže troš­ku zasko­čiť. Musí­te si uve­do­miť, že ide­te o 9 hodín doza­du, tzn. aj keď odle­tí­te o 6 ráno z Vied­ne, pri­sta­ne­te v ten istý kalen­dár­ny deň na obed. Telo sa s tým vyspo­ria­da­va rôz­ne, mno­ho ľudí je však prvé dní cel­kom dosť una­ve­ných.

Ak chce­te tip ako sa s Jet Lagom vyrov­nať rých­lej­šie, môže­te skú­siť to, čo robím ja. V pod­sta­te počas celé­ho letu vyne­chá­vam stra­vu v lie­tad­le. Pred odle­tom sa nor­mál­ne najem, tzn. ráno mám raňaj­ky, na obed obed … a po pri­stá­ni si dám jed­lo pri­slú­cha­jú­ce k času v dní, tzn. na obed obed, na veče­ru veče­ru, atď. Aj keď som viac vycep­ra­ny počas letu, jed­lo mi dodá dosta­tok ener­gie a potom nemám prob­lém vydr­žať až do veče­ra. Posled­ných pár letov som už prak­tic­ky Jet Lag neza­žil.

Exis­tu­je aj množ­stvo iných rád, ako sa vyspo­ria­dať s Jet Lagom. Môže­te ich posku­sat, ale­bo to vydr­žať.

Kaž­do­pád­ne, dôle­ži­té sú dve čas­ti letu. Nastú­pe­nie do lie­tad­la v kra­ji­ne, kto­rá bude vašim pri­már­nym spo­jom do USA a samot­né pri­sta­nie v USA. Pod­ľa letis­ka a leni­vos­ti imig­rač­ných pra­cov­ní­kov si môže­te prejsť kon­tro­lou aj pri odle­te. Prej­de­te X-ray ske­ne­rom (čo môže­te odmiet­nuť, ale čaká vás cel­kom inten­zív­ne oša­há­va­nie).

Po prí­le­te musí­te prejsť ešte jed­nou kon­tro­lou, kde už dosta­ne­te aj povo­le­nie na pobyt, o kto­rom som hovo­ril vyš­šie. Nez­ľak­ni­te sa množ­stva otá­zok, odpo­ve­daj­te čo najp­res­nej­šie a čo najp­rav­di­vej­šie.

PS: ak vás náho­dou oto­čia, daj­te mi pro­sím vedieť, ešte som totiž­to niko­ho také­ho nestre­tol :)

Do lie­tad­la si vez­mi­te ceruz­ku ale­bo pero. Bude­te vypĺňať papier, kto­rý odo­vzdá­te pri vstu­pe do USA. Otá­zok sa neboj­te, vypl­ň­te ich naj­lep­šie ako vie­te. Leten­ku si môže­te pokoj­ne zakú­piť aj pred tým ako si zaob­sta­rá­te ESTU/víza, len počí­taj­te s tým, že sa vám pro­ces môže pre­dĺžiť (víza).

Odvoz

Odvodz z letis­ka je naj­lep­šie plá­no­vať pod­ľa cie­ľo­vé­ho mies­ta a samoz­rej­me toho, či chce­te využiť hro­mad­nú dopra­vu.

Hro­mad­ná dopra­va

Celú oblasť (Bay Area) je mož­né roz­de­liť na dve čas­ti, kto­ré sú pokry­té dvo­mi druh­mi verej­nej dopra­vy. Všet­ko západ­ne od letis­ka, cez San Fran­cis­co až hore na sever je oblus­ho­va­ne BAR­Tom, všet­ko východ­ne zase CAL­TRAI­Nom. 

BART — sto­jí pria­mo na letis­ku (v odle­to­vej hale pre medzi­ná­rod­né lety, sle­duj­te šíp­ky). Bude­te potre­bo­vať lís­tok, kto­rý je s mag­ne­tic­kým prúž­kom a nabí­ja sa podob­ne ako pla­tob­ná kar­ta. Sys­tém je troš­ku nelo­gic­ký. Na to, aby ste vôbec nie­čo moh­li začať robiť, musí­te vlo­žiť penia­ze do auto­ma­tu a až potom začne fun­go­vať. Ces­ta sa v prie­me­re pohy­bu­je oko­lo $7. Jed­na dob­rá rada: sme­rom na letis­ko idú tri rôz­ne vla­ky, resp. s tro­mi rôz­ny­mi cieľ­mi. Dob­re si sle­du­je­te tabu­ľu na sta­ni­ci, aby ste nena­stú­pi­li do nespráv­ne­ho. Ces­ta sa vám môže pre­dĺžiť pokoj­ne aj o hodi­nu. 

CAL­TRAIN - je vlak, kto­rý cho­dí medzi San Fran­cis­com a San José skrz samot­ný stred Sili­con Val­ley. Lís­tok na CAL sa dá kúpiť na kaž­dej sta­ni­ci v auto­ma­te a cena lís­t­ka závi­sí od zóny, do kto­rej ide­te. Naj­lac­nej­ší sto­jí $3, v prie­me­re sa dosta­ne­te nie­kde na úro­veň $7 za ces­tu (napr. z Paľo Alto do San Fran­cis­ca). Jed­no dôle­ži­té upo­zor­ne­nie: CAL má dve časo­vé pre­vádz­ky, nor­mál­nu a expres. Expres, ozna­če­ný na tra­fi­ko­ne čer­ve­nou, nesto­jí na všet­kých sta­ni­ciach. Aby ste neozs­ta­li prek­va­pe­ní, keď sa ocit­ne­te v inom mes­te, ako ste chce­li (napr. nesto­jí v Moun­tain View).

MUNI (Muni­ci­pal tran­s­port) — je spo­je­ná dopra­va elek­tri­čiek a auto­bu­sov v San Fran­cis­cu. Keď­že aj CAL­TRAIN aj BART majú obme­dze­né tra­sy, ak sa potre­bu­je­te dostať z jed­nej čas­ti SF na dru­hú, MUNI je čas­to správ­na odpo­veď. Ale ak sa chce­te viezť na zdra­vej vlne, mali by ste pre­fe­ro­vať chô­dzu ale­bo bicy­kel.

VTA — je ope­rá­tor auto­bu­sov pre Bay Area. Auto­bu­sy sto­ja prak­tic­ky na kaž­dom kro­ku, sta­čí si nájsť dob­rú tra­su. Cena sa čas­to pohy­bu­je oko­lo $2. Penia­ze sa hádžu do kašic­ký ved­ľa šofé­ra, kto­rý vám nemá z čoho vydať, snaž­te sa nosiť aspoň pres­nú sumu. Tu nik nestre­su­je z toho, ak nemá­te $0.1 pri sebe, hodí­te čo máte a ide­te ďalej. A ešte drob­nosť: zna­me­nie na zasta­ve­nie auto­bu­su dáte potia­hnu­tím za šnú­ru, kto­rá je natia­hnu­tá po celom auto­bu­se.

Pre iOS exis­tu­je výbor­ná apli­ká­cia Trans­it, kto­rá robí plá­no­va­nie ove­ľa jed­no­duch­ším. Rov­na­ko Goog­le Maps doká­žu naplá­no­vať vašu tra­su vrá­ta­ne hro­mad­nej dopra­vy.

Súkrom­ná dopra­va

Okrem toho, že vás môže prí­sť nie­kto vyz­dvi­hnúť (čo je inak cel­kom dosť otrav­né), môže­te využiť nie­koľ­ko ďal­ších, pri­vát­nej­ších mož­nos­ti ako sa dopra­viť na poža­do­va­né mies­to.

 • SuperS­hutt­le — je asi naj­lep­šia a naje­ko­no­mic­kej­šia for­ma dopra­vy. Počka­jú vás na letis­ku (ope­ru­jú na tak­mer všet­kých veľ­kých letis­kách v USA) a odve­zú pria­mo až na cie­ľo­vé mies­to. Cena sa pohy­bu­je oko­lo $24 (do Paľo Alto zo SFO). Občas majú aj drah­šie mož­nos­ti, ako biz­nis shutt­le. Je v ňom menej ľudí (max 4) ale pre tu krát­ku ces­tu sa vám to asi neo­pla­tí
 • Uber — moja jed­no­znač­ne najob­ľú­be­nej­šia for­ma dopra­vy. Prí­de po vás limu­zí­na (krát­ka), ale­bo SUV a odve­zie vás kam­koľ­vek chce­te. Zapla­tí­te kar­tou cez apli­ká­ciu, tzn. jedi­nú kon­ver­zá­ciu kto­rú so šofé­rom bude­te mať je jeho milé pozdra­ve­nie a ďal­ších pár otá­zok o tom, či vám vyho­vu­je tep­lo­ta a či nech­ce­te ešte nie­čo. Väč­ši­nou v aute majú vodu a žuvač­ky, nie­kto­rí i časo­pi­sy. Cena z letis­ka do Paľo Alto je $70
 • Lyft — je prak­tic­ky kon­ku­ren­ci­ou Úbe­ru, teda aspoň jeho čas­ti (UberX). Sú to ľudia žijú­ci v oblas­ti, kto­rí vo voľ­nom čase robia taxi­ká­rov. Cho­dia na vlast­ných autách a veľ­mi dob­re pozna­jú oko­lie. Opäť zapla­tí­te kar­tou pria­mo v apli­ká­cií. Je znač­ne lac­nej­ší ako Uber a čas­to prí­jem­nej­ší.
 • Taxik — je moja naj­ne­ob­ľú­be­nej­šia for­ma dopra­vy. Keď­že taxi­kár vie ovplyv­niť cenu a vy mu pla­tí­te v aute na kon­ci jaz­dy, vedia vás pek­ne povo­ziť. Ja sa im vyhý­bam keď môžem a sú tak­mer rov­na­ko dra­hí ako Uber.
 • Poži­čov­ňa áut - Auto sa dá poži­čať už od neja­kých $30 na deň, bez pois­te­nia. Exis­tu­jú rôz­ne fin­ty ako zís­kať lep­šie auto ale­bo viac ušet­riť, žiad­ne som však nikdy neskú­šal, tak­že si ich musí­te pohľa­dať sami.

Uby­to­va­nie

Nech už ide­te na krát­ky čas ale­bo dlh­šie obdo­bie, je dôle­ži­té pocho­piť aká veľ­ká celá oblasť je a čo to bude zna­me­nať pre vašu dopra­vu. Ak si zvo­lí­te zlé mies­to (napr. Paľo Alto pri­čom väč­ši­nu stret­nu­tí bude­te mať v San Fran­cis­cu), strá­vi­te mini­mál­ne 2 hodi­ny den­ne na ces­tách. Tak­tiež jed­not­li­vé oblas­ti majú svo­je špe­ci­fi­ká a to jed­nak v samot­nom San Fran­cis­cu ako aj v celej oblas­ti. Oblasť je defi­no­va­ná jej oby­va­teľ­mi.

Napr. Paľo Alto (nie jeho východ­ná časť) je viac pokoj­nej­šia, plná rodín (býva/li v nej aj Ste­ve Jobs, zakla­da­te­lia HP, Laryy Page, Mark Zuc­ker­berg, …). Mimo SF je vhod­né si zvo­liť oblasť blíz­ko CAL, teda ak nemá­te auto.

San Fran­cis­co je veľ­mi zau­jí­ma­vé mes­to, mož­no troš­ku zvlas­tv­ne, plné ste­re­oty­pov. Dob­re si zváž­te, kto­rá oblasť je pre vás. Ak sa roz­hod­núť nevie­te, skús­te sa sťa­ho­vať čas­tej­šie. Opäť je naj­dô­le­ži­tej­šie, čo od Bay Area oča­ká­va­te. Ničo­mu však neuš­ko­dí­te, ak bude­te bývať blíz­ko sta­ni­ce BÁR­Tu ale­bo MUNI.

Ak potre­bu­je­te cho­diť dole do srd­ca sili­con val­ley, skús­te ísť čo najb­liž­šie ku cal­trai­nu. Ale­bo to môže­te robiť ako ja, cho­diť vša­de peši. Mes­to je rela­tív­ne malé, väč­ši­nou sa pre­sla­pe­te tak do hodin­ky.

Čo sa týka uby­to­va­nia samot­né­ho, máte opäť nie­koľ­ko mož­nos­ti:

 • Airb­nb - Ak náho­dou túto služ­bu nepoz­ná­te, jed­na sa o pre­ná­jom čas­ti, ale­bo celé­ho bytu/domu/chaty od súkrom­nej oso­by. Tzn. bude­te bývať u nie­ko­ho doma. Môže­te sa dostať do veľ­mi zau­jí­ma­vých oblas­ti a úpl­ne fan­tas­tic­kých bytov za ceny niž­šie ako v hote­loch. Nemu­sí­te sa obá­vať, služ­ba si dáva veľ­ký pozor na bez­peč­nosť a kva­li­tu. Ak by sa vám sta­lo, že sa vás hos­ti­teľ neuká­že, môže­te sa ísť vyspať do kto­ré­ho­koľ­vek hote­la a oni ho uhra­dia. Moja pre­fe­ro­va­ná voľ­ba, keď som na ces­tách.
 • Hotel/Motel/Hostel — Ak vám nevy­ho­vu­je späť u nie­ko­ho, môže­te zostať v štan­dard­nom uby­to­va­com zaria­de­ní. Uby­to­va­nie sa dá nájsť už od $30 na noc a to nie v naj­hor­ších oblas­tiach.
 • Biz­Po­ra - Môže­te skú­siť aj star­tup typu biz­po­ra, kto­rý sa sna­ží dávať doko­py ľudí oko­lo star­tu­po­vej komu­ni­ty kto­rí ces­tu­jú po sve­te. Zatiaľ s nimi nemám žiad­ne skú­se­nos­ti.
 • Craig­list - Jeden z naj­zná­mej­ších por­tá­lov v USA, kde vymeníte/predáte/kúpite aj pali­vo do koz­mic­kej rake­ty obsa­hu­je vždy tisíc­ky ponúk. Pozor na to, že veľ­ká časť dlho­do­bých pre­náj­mov ponú­ka neza­ria­de­né byty.

Ešte dve dôle­ži­té veci. Väč­ši­na bytov má veľ­mi malin­kú kuchyn­ku, čas­to žiad­nu. Ľudia sa stra­vu­jú von­ku. To isté pla­tí pre práč­ku a sušič­ku. Buď ich náj­de­te nie­kde vrám­ci domu v spo­loč­ných pries­to­roch, pri­čom budú tak­mer urči­te pla­te­né, ale­bo potom vo verej­ných prá­čov­niach. Tre­ba si na to zvyk­núť.

Stra­va

Bay Area je zná­ma veľ­mi vyso­kou kva­li­tou suro­vín. Vďa­čí tomu tej­to milej dáme, kto­rá už 40 rokov boju­je za kva­li­tu potra­vín a pat­rí jed­no­znač­ne k naj­dô­le­ži­tej­ším zás­tan­com orga­nic­kej stra­vy (u nás ozna­čo­va­né ako Bio). Väč­ši­na reštau­rá­cii sa sna­ží variť z lokál­ne dopes­to­va­ných suro­vín a veľ­mi radi to komu­ni­ku­jú. Mno­hé majú ako súčasť svoj­ho menu aj zoznam suro­vín a infor­má­cie o ich pôvo­de.

Tipy hľa­daj­te na Yel­pe.

Ak máte radi výbor­nú kávu, potom urči­te nav­štív­te Blue Bott­le, Sightg­lass Philz. Nie­len milov­ní­ci kávy si prí­du na svo­je. Náj­de­te tu aj jed­nu z naj­lep­ších čajov­ni. A kvô­li fan­tas­tic­kej zmrz­li­ne od Smit­ten Ice Cre­am lie­ta­jú ľudia až z New Yor­ku (mra­zia ju teku­tým dusí­kom).

Ak bude­te hľa­dať super­mar­ke­ty, náj­de­te tu Cost­co, Tar­get, Wall­mart a Safe­Way. K tomu ešte dva uni­kát­ne a to Tra­der Joe’s a Who­le Foods. Oba pre­dá­va­jú len vyso­ko­kva­lit­né suro­vi­ny, kto­rých cena môže byť aj násob­ne vyš­šia ako u ostat­ných ale sto­ja za to.

Akcie

Akcií je v tej­to oblas­ti neuve­ri­teľ­né veľa. Nie veľa ako na Slo­ven­sku ale­bo v Čes­ku, kde sa koná nie­čo raz za týž­deň či dva. Tu sa kona­jú desiat­ky stret­nu­tí den­ne. Vrá­ta­ne naprí­klad stret­nu­tí záh­rad­ká­rov.

Tu sú hlav­ne zdro­je, kde sa o rôz­nych akciách môže­te dozve­dieť:

 • Mee­tup - Jeden z naj­väč­ších sys­té­mov na orga­ni­zá­ciu akcií. Dávaj­te si pozor, aby ste nako­niec celý deň nestrá­vi­li len trie­de­ním jed­not­li­vých akcií.
 • Eventb­ri­te - Veľ­mi podob­ný sys­tém Meetup.čom s veľ­mi podob­ným množ­stvom akcií.
 • Chur­chillC­lub - Biz­nis zame­ra­né stret­nu­tia plné zau­jí­ma­vých reč­ní­kov

Ak vás zau­jí­ma­jú star­tu­py, odpo­rú­čam dve akcie:

 • San Fran­cis­co Hac­ker News mee­tup - stret­nu­tie ľudí z hac­ker news. Veľ­mi čas­to orga­ni­zo­va­né v pries­to­roch nie­kto­rej z Y Com­bi­na­tor inves­to­va­nej spo­loč­nos­ti.
 • 106 miles — orga­ni­zo­va­ný Ada­mom Rif­ki­nom, vyhlá­se­ným por­tá­lom CNN money za člo­ve­ka s naj­lep­ší­mi kon­tak­ta­mi v IT v celom Sili­con Val­ley. Mám to šťas­tie, že mi je Adam kama­rá­tom. Za seba môžem pove­dať, že bez toho aby má poznal, bez naj­men­šie­ho zavá­ha­nia má zozná­mil s mno­hý­mi dôle­ži­tý­mi ľuď­mi.

Záver

Ako som napí­sal na začiat­ku, ten­to člá­nok odrá­ža len moje skú­se­nos­ti a väč­ši­nou pozos­tá­va zo sumá­ru odpo­ve­dí, kto­ré dávam svo­jim pria­te­ľom a zná­mym chys­ta­ju­cim sa do USA.

Zdroj: turek.co

Pridať komentár (0)