Príďte okú­siť biz­nis do Sili­con Val­ley

Rastislav Turek / 12. novembra 2014 / Tools a produktivita

Každý týž­deň sa ma nie­kto opýta, ako je to s ces­tou do USA, aké doklady je potrebné mať, na čo si kde dať pozor. Za nie­koľko mesia­cov som dal dokopy cel­kom roz­siahly zoznam toho, čo pova­žu­jem za pod­statné a tak som sa ho roz­ho­dol dať do súvis­lých viet a pub­li­ko­vať tu na blogu. Veľa tipov sa týka priamo Bay Area a ľudí, ktorí sem pri­lie­tajú kvôli vlast­nému biz­nisu.

Upo­zor­ňu­jem, že tento člá­nok ref­lek­tuje len moje skú­se­nosti a to pri­márne s ces­to­va­ním do Cali­for­nie a pár ďal­ších štá­tov USA. Pra­vidlá pla­tia pre všetky štáty rov­nako, ale nie­ktoré veci sa môžu líšiť. Tiež si treba dať pozor na zmenu imig­rač­ných záko­nov. Ak máte iné skú­se­nosti alebo pri­po­mienky, uveďte ich pro­sím do komen­tá­rov.

ESTA a Viza

Ak ste ešte neboli v USA, potre­bu­jete si vyrie­šit vstup do kra­jiny. Máte dve mož­nosti.

ESTA

ESTA nie sú víza! ESTA je niečo ako potvr­de­nie toho, že nate­raz všetko vyzerá v poriadku a je prav­de­po­dobné, že vás do kra­jiny pus­tia. Na vyba­ve­nie ESTA-y toho moc nepot­re­bu­jete. V prvom rade potre­bu­jete platný pas s bio­met­ric­kými údajmi. Ten vyba­víte na kaž­dom paso­vom odde­lení (nemu­síte v mieste trva­lého byd­liska). Popla­tok je mini­málne 33 €.

S týmto pasom sa potom môžete zare­gis­tro­vať do ESTA prog­ramu. Potre­bu­jete pla­tobnú kartu, kto­rou môžete pla­tiť online. Popla­tok by mal byť okolo 18 $. To, či ste boli úspešne zare­gis­tro­vaní, vám povie sys­tém prak­ticky okam­žite. Ak sa vyskytne prob­lém, sys­tém vás naň upo­zorní a pošle na najb­liž­šiu amba­sádu. Pre slo­ven­ských obča­nov je ňou Ame­rická amba­sáda v Bra­ti­slave.

ESTA má dvoj­ročnú plat­nosť. Teore­ticky môžete na ňu vstú­piť nie­koľ­ko­krát ročne a vyčer­pať celé 90 dňové obdo­bie. Poznám via­cero ľudí, ktorí prišli za jeden rok 3x a zostali nie­koľko týž­dňov.

Čo vám ESTA umož­ňuje? Dostať sa do kra­jiny na 90 dní a to na turis­tické alebo biz­nis účely. Pro­sím, neroz­prá­vajte na hra­ni­ciach ako idete nie­kam sťa­žo­vať, lebo najb­liž­šie čo uvi­díte bude letisko, odkiaľ ste práve pri­le­teli (na stáž potre­bu­jete iné víza).

Víza

Nie­ktorí ľudia (ako napr. ja) potre­bujú nor­málne víza na vstup do kra­jiny. Máte nie­koľko mož­ností, ale asi naj­lep­šia pre začia­tok je kom­bi­ná­cia B-1/B-2 víz, tzn. biznisove/turistické. Tieto víza majú 10 ročnú plat­nosť. Sku­točné povo­le­nie na pobyt dosta­nete až na letisku od imig­rač­ného pra­cov­níka. Podľa pečiatky, ktorú vám dá do pasu môžete zostať v kra­jine pri B-1 vízach až 6 mesia­cov (po podaní petí­cie mož­nosť pre­dĺžiť o ďal­ších 6 mesia­cov) a pri B-2 tri mesiace.

Popla­tok je v tomto momente 160$ a o víza môžete požia­dať aj online.

Po vypl­není všet­kých for­mu­lá­rov a zapla­tení (naša ame­rická amba­sáda má účet v Tatra banke), si musíte rezer­vo­vať dátum a čas náv­števy amba­sády, kde s vami pra­cov­ník bude mať osobný poho­vor. Podľa typu víz je potrebné doniesť aj rôzne doklady a zod­po­ve­dať rôzne otázky. Neza­bud­nite doniesť aj ove­rený doklad, že ste peniaze na účet poslali, nestačí len výpis účtu, alebo len scre­ens­hot. Takýto papier vám vysta­via vo vašej banke za popla­tok okolo 5€.

Pri poho­vore si na amba­sáde nemô­žete so sebou vziať žiadne elek­tro­nické zaria­de­nia (tie musíte nechať na vrát­nici), takže si všetky potrebné papiere vytlačte a neza­bud­nite na fotku.

Pred tým, ako sa roz­hod­nete aké víza potre­bu­jete, pre­čí­tajte si o kaž­dom type na strán­kach amba­sády.

Letenky

U lete­niek záleží, či sa sna­žíte ušet­riť, alebo vám ide o pohod­lie. Exis­tuje nie­koľko mož­nosti ako nájsť lacné letenky. Ja osobne pou­ží­vam tri por­tály:

Pred­po­kla­dám, že nie ste v žiad­nom ver­nost­nom prog­rame. Ak plá­nu­jete cestu z Viedne, tak sa dajú nájsť lety trva­júce okolo 15 hodín s pre­stu­pom buď v Amster­dame, alebo v Paríži. Na Vie­den­ské letisko vás vezme tak­mer kto­rý­koľ­vek taxík z mesta, väč­ši­nou je cena okolo 40 €. Ak však chcete ušet­riť, chodí auto­bus z pod Mosta SNP a spia­točný lís­tok stojí 18 €.

Bato­žina

Snažte sa moc si toho nebrať. Exis­tujú tu verejné prá­čovne, kde si môžete vždy oprať, keď budete potre­bo­vať. Veľká bato­žina vás bude obme­dzo­vať v ces­to­vaní. Podľa toho, v kto­rej oblasti sa chcete pohy­bo­vať je vhodné mať aj tep­lej­šie oble­če­nie. Ak si porov­náte San Fran­cisco so Sili­con Val­ley, roz­diely bývajú aj nie­koľko °C a výrazne čas­tej­šie tu prší. Kaž­do­pádne, aj v zime je v oblasti stále okolo 18°C, resp. 16°C pre San Fran­cisco.

Let

Ak ste nikdy nele­teli cez via­cero časo­vých pásiem, Jet Lag vás môže trošku zasko­čiť. Musíte si uve­do­miť, že idete o 9 hodín dozadu, tzn. aj keď odle­títe o 6 ráno z Viedne, pri­sta­nete v ten istý kalen­dárny deň na obed. Telo sa s tým vyspo­ria­dava rôzne, mnoho ľudí je však prvé dní cel­kom dosť una­ve­ných.

Ak chcete tip ako sa s Jet Lagom vyrov­nať rých­lej­šie, môžete skú­siť to, čo robím ja. V pod­state počas celého letu vyne­chá­vam stravu v lie­tadle. Pred odle­tom sa nor­málne najem, tzn. ráno mám raňajky, na obed obed … a po pri­stáni si dám jedlo pri­slú­cha­júce k času v dní, tzn. na obed obed, na večeru večeru, atď. Aj keď som viac vycep­rany počas letu, jedlo mi dodá dosta­tok ener­gie a potom nemám prob­lém vydr­žať až do večera. Posled­ných pár letov som už prak­ticky Jet Lag neza­žil.

Exis­tuje aj množ­stvo iných rád, ako sa vyspo­ria­dať s Jet Lagom. Môžete ich posku­sat, alebo to vydr­žať.

Kaž­do­pádne, dôle­žité sú dve časti letu. Nastú­pe­nie do lie­tadla v kra­jine, ktorá bude vašim pri­már­nym spo­jom do USA a samotné pri­sta­nie v USA. Podľa letiska a leni­vosti imig­rač­ných pra­cov­ní­kov si môžete prejsť kon­tro­lou aj pri odlete. Prej­dete X-ray ske­ne­rom (čo môžete odmiet­nuť, ale čaká vás cel­kom inten­zívne oša­há­va­nie).

Po prí­lete musíte prejsť ešte jed­nou kon­tro­lou, kde už dosta­nete aj povo­le­nie na pobyt, o kto­rom som hovo­ril vyš­šie. Nez­ľak­nite sa množ­stva otá­zok, odpo­ve­dajte čo najp­res­nej­šie a čo najp­rav­di­vej­šie.

PS: ak vás náho­dou oto­čia, dajte mi pro­sím vedieť, ešte som totižto nikoho takého nestre­tol :)

Do lie­tadla si vez­mite ceruzku alebo pero. Budete vypĺňať papier, ktorý odo­vzdáte pri vstupe do USA. Otá­zok sa nebojte, vypl­ňte ich naj­lep­šie ako viete. Letenku si môžete pokojne zakú­piť aj pred tým ako si zaob­sta­ráte ESTU/víza, len počí­tajte s tým, že sa vám pro­ces môže pre­dĺžiť (víza).

Odvoz

Odvodz z letiska je naj­lep­šie plá­no­vať podľa cie­ľo­vého miesta a samoz­rejme toho, či chcete využiť hro­madnú dopravu.

Hro­madná doprava

Celú oblasť (Bay Area) je možné roz­de­liť na dve časti, ktoré sú pokryté dvomi druhmi verej­nej dopravy. Všetko západne od letiska, cez San Fran­cisco až hore na sever je oblus­ho­vane BAR­Tom, všetko východne zase CAL­TRAI­Nom. 

BART — stojí priamo na letisku (v odle­to­vej hale pre medzi­ná­rodné lety, sle­dujte šípky). Budete potre­bo­vať lís­tok, ktorý je s mag­ne­tic­kým prúž­kom a nabíja sa podobne ako pla­tobná karta. Sys­tém je trošku nelo­gický. Na to, aby ste vôbec niečo mohli začať robiť, musíte vlo­žiť peniaze do auto­matu a až potom začne fun­go­vať. Cesta sa v prie­mere pohy­buje okolo $7. Jedna dobrá rada: sme­rom na letisko idú tri rôzne vlaky, resp. s tromi rôz­nymi cieľmi. Dobre si sle­du­jete tabuľu na sta­nici, aby ste nena­stú­pili do nespráv­neho. Cesta sa vám môže pre­dĺžiť pokojne aj o hodinu. 

CAL­TRAIN - je vlak, ktorý chodí medzi San Fran­cis­com a San José skrz samotný stred Sili­con Val­ley. Lís­tok na CAL sa dá kúpiť na kaž­dej sta­nici v auto­mate a cena lís­tka závisí od zóny, do kto­rej idete. Naj­lac­nejší stojí $3, v prie­mere sa dosta­nete nie­kde na úro­veň $7 za cestu (napr. z Paľo Alto do San Fran­cisca). Jedno dôle­žité upo­zor­ne­nie: CAL má dve časové pre­vádzky, nor­málnu a expres. Expres, ozna­čený na tra­fi­kone čer­ve­nou, nestojí na všet­kých sta­ni­ciach. Aby ste neozs­tali prek­va­pení, keď sa ocit­nete v inom meste, ako ste chceli (napr. nestojí v Moun­tain View).

MUNI (Muni­ci­pal tran­s­port) — je spo­jená doprava elek­tri­čiek a auto­bu­sov v San Fran­ciscu. Keďže aj CAL­TRAIN aj BART majú obme­dzené trasy, ak sa potre­bu­jete dostať z jed­nej časti SF na druhú, MUNI je často správna odpo­veď. Ale ak sa chcete viezť na zdra­vej vlne, mali by ste pre­fe­ro­vať chô­dzu alebo bicy­kel.

VTA — je ope­rá­tor auto­bu­sov pre Bay Area. Auto­busy stoja prak­ticky na kaž­dom kroku, stačí si nájsť dobrú trasu. Cena sa často pohy­buje okolo $2. Peniaze sa hádžu do kašický vedľa šoféra, ktorý vám nemá z čoho vydať, snažte sa nosiť aspoň presnú sumu. Tu nik nestre­suje z toho, ak nemáte $0.1 pri sebe, hodíte čo máte a idete ďalej. A ešte drob­nosť: zna­me­nie na zasta­ve­nie auto­busu dáte potia­hnu­tím za šnúru, ktorá je natia­hnutá po celom auto­buse.

Pre iOS exis­tuje výborná apli­ká­cia Transit, ktorá robí plá­no­va­nie oveľa jed­no­duch­ším. Rov­nako Google Maps dokážu naplá­no­vať vašu trasu vrá­tane hro­mad­nej dopravy.

Súkromná doprava

Okrem toho, že vás môže prísť nie­kto vyz­dvi­hnúť (čo je inak cel­kom dosť otravné), môžete využiť nie­koľko ďal­ších, pri­vát­nej­ších mož­nosti ako sa dopra­viť na poža­do­vané miesto.

 • SuperS­huttle — je asi naj­lep­šia a naje­ko­no­mic­kej­šia forma dopravy. Počkajú vás na letisku (ope­rujú na tak­mer všet­kých veľ­kých letis­kách v USA) a odvezú priamo až na cie­ľové miesto. Cena sa pohy­buje okolo $24 (do Paľo Alto zo SFO). Občas majú aj drah­šie mož­nosti, ako biz­nis shuttle. Je v ňom menej ľudí (max 4) ale pre tu krátku cestu sa vám to asi neo­platí
 • Uber — moja jed­no­značne najob­ľú­be­nej­šia forma dopravy. Príde po vás limu­zína (krátka), alebo SUV a odve­zie vás kam­koľ­vek chcete. Zapla­títe kar­tou cez apli­ká­ciu, tzn. jedinú kon­ver­zá­ciu ktorú so šofé­rom budete mať je jeho milé pozdra­ve­nie a ďal­ších pár otá­zok o tom, či vám vyho­vuje tep­lota a či nech­cete ešte niečo. Väč­ši­nou v aute majú vodu a žuvačky, nie­ktorí i časo­pisy. Cena z letiska do Paľo Alto je $70
 • Lyft — je prak­ticky kon­ku­ren­ciou Úberu, teda aspoň jeho časti (UberX). Sú to ľudia žijúci v oblasti, ktorí vo voľ­nom čase robia taxi­ká­rov. Cho­dia na vlast­ných autách a veľmi dobre poznajú oko­lie. Opäť zapla­títe kar­tou priamo v apli­ká­cií. Je značne lac­nejší ako Uber a často prí­jem­nejší.
 • Taxik — je moja naj­ne­ob­ľú­be­nej­šia forma dopravy. Keďže taxi­kár vie ovplyv­niť cenu a vy mu pla­títe v aute na konci jazdy, vedia vás pekne povo­ziť. Ja sa im vyhý­bam keď môžem a sú tak­mer rov­nako drahí ako Uber.
 • Poži­čovňa áut - Auto sa dá poži­čať už od neja­kých $30 na deň, bez pois­te­nia. Exis­tujú rôzne finty ako zís­kať lep­šie auto alebo viac ušet­riť, žiadne som však nikdy neskú­šal, takže si ich musíte pohľa­dať sami.

Uby­to­va­nie

Nech už idete na krátky čas alebo dlh­šie obdo­bie, je dôle­žité pocho­piť aká veľká celá oblasť je a čo to bude zna­me­nať pre vašu dopravu. Ak si zvo­líte zlé miesto (napr. Paľo Alto pri­čom väč­šinu stret­nutí budete mať v San Fran­ciscu), strá­vite mini­málne 2 hodiny denne na ces­tách. Tak­tiež jed­not­livé oblasti majú svoje špe­ci­fiká a to jed­nak v samot­nom San Fran­ciscu ako aj v celej oblasti. Oblasť je defi­no­vaná jej oby­va­teľmi.

Napr. Paľo Alto (nie jeho východná časť) je viac pokoj­nej­šia, plná rodín (býva/li v nej aj Steve Jobs, zakla­da­te­lia HP, Laryy Page, Mark Zuc­ker­berg, …). Mimo SF je vhodné si zvo­liť oblasť blízko CAL, teda ak nemáte auto.

San Fran­cisco je veľmi zau­jí­mavé mesto, možno trošku zvlas­tvne, plné ste­re­oty­pov. Dobre si zvážte, ktorá oblasť je pre vás. Ak sa roz­hod­núť neviete, skúste sa sťa­ho­vať čas­tej­šie. Opäť je naj­dô­le­ži­tej­šie, čo od Bay Area oča­ká­vate. Ničomu však neuš­ko­díte, ak budete bývať blízko sta­nice BÁRTu alebo MUNI.

Ak potre­bu­jete cho­diť dole do srdca sili­con val­ley, skúste ísť čo najb­liž­šie ku cal­trainu. Alebo to môžete robiť ako ja, cho­diť všade peši. Mesto je rela­tívne malé, väč­ši­nou sa pre­sla­pete tak do hodinky.

Čo sa týka uby­to­va­nia samot­ného, máte opäť nie­koľko mož­nosti:

 • Airbnb - Ak náho­dou túto službu nepoz­náte, jedna sa o pre­ná­jom časti, alebo celého bytu/domu/chaty od súkrom­nej osoby. Tzn. budete bývať u nie­koho doma. Môžete sa dostať do veľmi zau­jí­ma­vých oblasti a úplne fan­tas­tic­kých bytov za ceny niž­šie ako v hote­loch. Nemu­síte sa obá­vať, služba si dáva veľký pozor na bez­peč­nosť a kva­litu. Ak by sa vám stalo, že sa vás hos­ti­teľ neukáže, môžete sa ísť vyspať do kto­ré­ho­koľ­vek hotela a oni ho uhra­dia. Moja pre­fe­ro­vaná voľba, keď som na ces­tách.
 • Hotel/Motel/Hostel — Ak vám nevy­ho­vuje späť u nie­koho, môžete zostať v štan­dard­nom uby­to­va­com zaria­dení. Uby­to­va­nie sa dá nájsť už od $30 na noc a to nie v naj­hor­ších oblas­tiach.
 • Biz­Pora - Môžete skú­siť aj star­tup typu biz­pora, ktorý sa snaží dávať dokopy ľudí okolo star­tu­po­vej komu­nity ktorí ces­tujú po svete. Zatiaľ s nimi nemám žiadne skú­se­nosti.
 • Craig­list - Jeden z naj­zná­mej­ších por­tá­lov v USA, kde vymeníte/predáte/kúpite aj palivo do koz­mic­kej rakety obsa­huje vždy tisícky ponúk. Pozor na to, že veľká časť dlho­do­bých pre­náj­mov ponúka neza­ria­dené byty.

Ešte dve dôle­žité veci. Väč­šina bytov má veľmi malinkú kuchynku, často žiadnu. Ľudia sa stra­vujú vonku. To isté platí pre práčku a sušičku. Buď ich náj­dete nie­kde vrámci domu v spo­loč­ných pries­to­roch, pri­čom budú tak­mer určite pla­tené, alebo potom vo verej­ných prá­čov­niach. Treba si na to zvyk­núť.

Strava

Bay Area je známa veľmi vyso­kou kva­li­tou suro­vín. Vďačí tomu tejto milej dáme, ktorá už 40 rokov bojuje za kva­litu potra­vín a patrí jed­no­značne k naj­dô­le­ži­tej­ším zás­tan­com orga­nic­kej stravy (u nás ozna­čo­vané ako Bio). Väč­šina reštau­rá­cii sa snaží variť z lokálne dopes­to­va­ných suro­vín a veľmi radi to komu­ni­kujú. Mnohé majú ako súčasť svojho menu aj zoznam suro­vín a infor­má­cie o ich pôvode.

Tipy hľa­dajte na Yelpe.

Ak máte radi výbornú kávu, potom určite nav­štívte Blue Bottle, Sightg­lass Philz. Nie­len milov­níci kávy si prídu na svoje. Náj­dete tu aj jednu z naj­lep­ších čajovni. A kvôli fan­tas­tic­kej zmrz­line od Smit­ten Ice Cream lie­tajú ľudia až z New Yorku (mra­zia ju teku­tým dusí­kom).

Ak budete hľa­dať super­mar­kety, náj­dete tu Costco, Tar­get, Wall­mart a Safe­Way. K tomu ešte dva uni­kátne a to Tra­der Joe’s a Whole Foods. Oba pre­dá­vajú len vyso­ko­kva­litné suro­viny, kto­rých cena môže byť aj násobne vyš­šia ako u ostat­ných ale stoja za to.

Akcie

Akcií je v tejto oblasti neuve­ri­teľné veľa. Nie veľa ako na Slo­ven­sku alebo v Česku, kde sa koná niečo raz za týž­deň či dva. Tu sa konajú desiatky stret­nutí denne. Vrá­tane naprí­klad stret­nutí záh­rad­ká­rov.

Tu sú hlavne zdroje, kde sa o rôz­nych akciách môžete dozve­dieť:

 • Mee­tup - Jeden z naj­väč­ších sys­té­mov na orga­ni­zá­ciu akcií. Dávajte si pozor, aby ste nako­niec celý deň nestrá­vili len trie­de­ním jed­not­li­vých akcií.
 • Eventb­rite - Veľmi podobný sys­tém Meetup.čom s veľmi podob­ným množ­stvom akcií.
 • Chur­chillC­lub - Biz­nis zame­rané stret­nu­tia plné zau­jí­ma­vých reč­ní­kov

Ak vás zau­jí­majú star­tupy, odpo­rú­čam dve akcie:

 • San Fran­cisco Hac­ker News mee­tup - stret­nu­tie ľudí z hac­ker news. Veľmi často orga­ni­zo­vané v pries­to­roch nie­kto­rej z Y Com­bi­na­tor inves­to­va­nej spo­loč­nosti.
 • 106 miles — orga­ni­zo­vaný Ada­mom Rif­ki­nom, vyhlá­se­ným por­tá­lom CNN money za člo­veka s naj­lep­šími kon­tak­tami v IT v celom Sili­con Val­ley. Mám to šťas­tie, že mi je Adam kama­rá­tom. Za seba môžem pove­dať, že bez toho aby má poznal, bez naj­men­šieho zavá­ha­nia má zozná­mil s mno­hými dôle­ži­tými ľuďmi.

Záver

Ako som napí­sal na začiatku, tento člá­nok odráža len moje skú­se­nosti a väč­ši­nou pozos­táva zo sumáru odpo­vedí, ktoré dávam svo­jim pria­te­ľom a zná­mym chys­ta­ju­cim sa do USA.

Zdroj: turek.co

Pridať komentár (0)