Prie­hľadné kanoe ti ponúka neza­bud­nu­teľný pohľad na svet pod hla­di­nou mora

Michaela Líšková / 20. mája 2016 / Tech a inovácie

Na Slo­ven­sku ho veľmi nevy­uži­ješ, ale v zahra­ničí si s ním uži­ješ tie naj­lep­šie zážitky. Pozri sa, čo môže čakať aj teba.

Každý sa pomaly, ale iste teší na leto a zážitky, ktoré so sebou toto nád­herné ročné obdo­bie pri­náša. Výrob­co­via let­ných vychy­tá­vok sa pred­bie­hajú, kto príde s nie­čím novým a lep­ším. Pre milov­ní­kov mor­ského sveta sa stáva čoraz viac obľú­be­ným práve tento trans­pa­rentný hyb­rid kanoe a kajaku. Pri spla­vo­vaní Dunaja by ti určite nebol k ničomu dobrý, no na mies­tach, ktoré sa môžu chvá­liť nád­her­nými plá­žami s priez­rač­nou vodou, je táto vecička skrátka MUST HAVE. Alebo aspoň must rent, ak sa ti naskytne mož­nosť.

ibooked com hr

foto: ibooked.com.hr

Pred­stav si dovo­lenku v Kari­biku, na Havaji, alebo kde­koľ­vek, kde je voda krásne čistá a ty si chceš spra­viť výlet bez toho, aby si sa musel o miesto deliť s desiat­kami ďal­ších turis­tov, ktorí si kúpili lís­tok na loď s prie­hľad­ným dnom. Pre­tože, kto by nech­cel zazrieť pod­mor­ský svet plný farieb a života bez toho, aby sa namo­čil, však? Nájdu sa aj takí. Tento skvelý kajak je doko­na­lým spo­je­ním športu, rekre­ácie a úžas­ného výhľadu, ktorý sa ti ponúka. To všetko z pohod­lia a bez­pe­čia kajaku. Či už sa na výlet po mor­skej hla­dine vybe­rieš sám alebo s kama­rátmi, či svo­jou spriaz­ne­nou dušou, neza­budni zobrať foto­apa­rát, pre­tože ten pohľad bude určite stáť za to.

weheartit

foto: weheartit.com

Tieto hyb­ridné kanoe sú vyro­bené z rov­na­kého mate­riálu, ktorý sa pou­žíva na výrobu kok­pi­tov stí­ha­čiek a unesú váhu až do 193 kilo­gra­mov. Okrem toho kanoe vytláča väč­šie množ­stvo vody pre povr­chovú sta­bi­litu a lep­šiu rov­no­váhu. Pri­lo­žené pádla prie­hľadné nie sú, ale veď načo aj. Navyše, aspoň lep­šie náj­deš svoje kanoe po tom, čo sa ho na mori predsa len roz­hod­neš opus­tiť.

Samoz­rejme, ako aj bežné kanoe, tieto špe­ciálne kanoe tiež nie sú vhodné do roz­bú­re­ných vôd. Tým by stra­tili cieľ, za kto­rým boli vytvo­rené. Takže neza­bú­daj – čisté, pokojné more je základ tvojho neza­bud­nu­teľ­ného zážitku.
A ak by si predsa roz­mýš­ľal nad kúpou tohto výdo­bytku, od počia­toč­ného boomu ceny už, našťas­tie, klesli, takže si ho môžeš zado­vá­žiť v cene okolo 1 700 dolá­rov, teda 1 507 eur.
Zážitky čakajú a tí majet­nejší majú opäť o dôvod viac tešiť sa na leto.

Zdroj: inhabitat.com, zdroj titul­nej foto: optio-travel.ru

Pridať komentár (0)