Prie­hľad­né kanoe ti ponú­ka neza­bud­nu­teľ­ný pohľad na svet pod hla­di­nou mora

Michaela Líšková / 20. mája 2016 / Tech a inovácie

Na Slo­ven­sku ho veľ­mi nevy­uži­ješ, ale v zahra­ni­čí si s ním uži­ješ tie naj­lep­šie zážit­ky. Pozri sa, čo môže čakať aj teba.

Kaž­dý sa poma­ly, ale iste teší na leto a zážit­ky, kto­ré so sebou toto nád­her­né roč­né obdo­bie pri­ná­ša. Výrob­co­via let­ných vychy­tá­vok sa pred­bie­ha­jú, kto prí­de s nie­čím novým a lep­ším. Pre milov­ní­kov mor­ské­ho sve­ta sa stá­va čoraz viac obľú­be­ným prá­ve ten­to trans­pa­rent­ný hyb­rid kanoe a kaja­ku. Pri spla­vo­va­ní Duna­ja by ti urči­te nebol k ničo­mu dob­rý, no na mies­tach, kto­ré sa môžu chvá­liť nád­her­ný­mi plá­ža­mi s priez­rač­nou vodou, je táto vecič­ka skrát­ka MUST HAVE. Ale­bo aspoň must rent, ak sa ti naskyt­ne mož­nosť.

ibooked com hr

foto: ibooked.com.hr

Pred­stav si dovo­len­ku v Kari­bi­ku, na Hava­ji, ale­bo kde­koľ­vek, kde je voda krás­ne čis­tá a ty si chceš spra­viť výlet bez toho, aby si sa musel o mies­to deliť s desiat­ka­mi ďal­ších turis­tov, kto­rí si kúpi­li lís­tok na loď s prie­hľad­ným dnom. Pre­to­že, kto by nech­cel zazrieť pod­mor­ský svet plný farieb a živo­ta bez toho, aby sa namo­čil, však? Náj­du sa aj takí. Ten­to skve­lý kajak je doko­na­lým spo­je­ním špor­tu, rekre­ácie a úžas­né­ho výhľa­du, kto­rý sa ti ponú­ka. To všet­ko z pohod­lia a bez­pe­čia kaja­ku. Či už sa na výlet po mor­skej hla­di­ne vybe­rieš sám ale­bo s kama­rát­mi, či svo­jou spriaz­ne­nou dušou, neza­bud­ni zobrať foto­apa­rát, pre­to­že ten pohľad bude urči­te stáť za to.

weheartit

foto: weheartit.com

Tie­to hyb­rid­né kanoe sú vyro­be­né z rov­na­ké­ho mate­riá­lu, kto­rý sa pou­ží­va na výro­bu kok­pi­tov stí­ha­čiek a une­sú váhu až do 193 kilo­gra­mov. Okrem toho kanoe vytlá­ča väč­šie množ­stvo vody pre povr­cho­vú sta­bi­li­tu a lep­šiu rov­no­vá­hu. Pri­lo­že­né pád­la prie­hľad­né nie sú, ale veď načo aj. Navy­še, aspoň lep­šie náj­deš svo­je kanoe po tom, čo sa ho na mori pred­sa len roz­hod­neš opus­tiť.

Samoz­rej­me, ako aj bež­né kanoe, tie­to špe­ciál­ne kanoe tiež nie sú vhod­né do roz­bú­re­ných vôd. Tým by stra­ti­li cieľ, za kto­rým boli vytvo­re­né. Tak­že neza­bú­daj – čis­té, pokoj­né more je základ tvoj­ho neza­bud­nu­teľ­né­ho zážit­ku.
A ak by si pred­sa roz­mýš­ľal nad kúpou toh­to výdo­byt­ku, od počia­toč­né­ho boomu ceny už, našťas­tie, kles­li, tak­že si ho môžeš zado­vá­žiť v cene oko­lo 1 700 dolá­rov, teda 1 507 eur.
Zážit­ky čaka­jú a tí majet­nej­ší majú opäť o dôvod viac tešiť sa na leto.

Zdroj: inhabitat.com, zdroj titul­nej foto: optio-travel.ru

Pridať komentár (0)