Prie­merný vek motor­ká­rov sa ide radi­kálne zvý­šiť

Ivo Kokinda / 21. januára 2015 / Tech a inovácie

Pre nad­šen­cov jazdy na dvoch kole­sách neexis­tuje lepší pocit, ako sa pre­vet­rať na sil­nej motorke pri rých­lej jazde plnej adre­na­línu. Na druhú stranu nemajú takú ochranu voči zráž­kam ako naprí­klad vodiči v autách.

Preto takéto šan­te­nie je o dosť nebez­peč­nej­šie. Chýba im pevná kon­štruk­cia a hlavne air­bag. Majú zväčša len koženú bundu, prí­padne kom­bi­nézu s chrá­ničmi, ale to ich pri vyš­ších rých­los­tiach veľmi neo­chráni. A preto prišli ľudia z Alpi­nes­tars s Tech-AirTM Street air­ba­gom pre motor­ká­rov, ktorý o niečo zníži následky nehôd na motorke.


Tieto air­bagy posky­tujú ďalší roz­mer ochrany vyso­ko­tla­ko­vým sys­té­mom Tech-AirTM   Street tým, ktorí sa roz­hodnú pre adre­na­lín na dvoch kole­sách namiesto šty­roch. Je to mecha­niz­mus, ktorý je vo veste skrytý pod bun­dou. Pri náraze sa nafúkne a tým jemne odpruží bundu a ochráni hruď, ramená, chr­bát a oblasť obli­čiek. Air­bagy dávajú jazd­covi väč­šiu šancu, po prí­pad­nom páde, sa z toho dostať bez zra­není.

Sys­tém je mas­ko­vaný pod bun­dou jazdca, čo zna­mená, že nie je nič vidieť a vyzerá rov­nako ako aká­koľ­vek iná bunda. Tento sys­tém pomáha chrá­niť telo jazdca ako naprí­klad prilba jeho hlavu.

Bunda je vyba­vená sen­zormi na rame­nách a na chrbte, kde je aj umiest­nený mecha­niz­mus. Tieto sen­zory dete­gujú nebez­pe­čen­stvo okam­žite po náraze. Za 30 až 60 mili­se­kúnd od dete­go­va­nia vystre­lia. Air­bagy sa nafúknu za 25 mili­se­kúnd a efek­tívne chrá­nia jazdca.

Navyše sys­tém chráni jazdca aj pri staní a čakaní na sema­fóre voči nára­zom zozadu. Túto vestu možno pou­žiť nie len na cestné moto­cykle, ale aj na skú­ter alebo na enduro do prí­rody. Tento sys­tém je sta­vaný tak­mer na každú motorku.

Air­bagy sú napá­jané baté­riou s výdr­žou na pri­bližne 25 hodín pou­ží­va­nia a vybi­tie indi­kuje LED indi­ká­tor. Jaz­dec nemusí akti­vo­vať tento sys­tém, pre­tože ten sa auto­ma­tický akti­vuje zip­som, keď sa bunda zapne.

Tech-AirTM Street air­bag chystá svoj debut už na jar tohto roku v dvoch štý­loch Viper a Val­pa­raiso z kolek­cie Tech-Air.

Zdroj: alpi­nes­tars

Pridať komentár (0)