Pries­tory ALIEN stu­dio sú jed­no­du­cho doko­nalé

Martin Bohunický / 2. marca 2016 / Zo Slovenska

Často bled­neme závis­ťou pri fot­kách z kan­ce­lá­rií Apple či Googlu.

V men­ších roz­me­roch, no v neza­os­tá­va­jú­cej kva­lite teraz už konečne náj­deme aj na Slo­ven­sku. Gra­fici z možno menej zná­meho, ale o to kva­lit­nej­šieho ALIEN stu­dio majú pod pal­com mno­hých sve­to­vých kli­en­tov, no popu­la­ritu si na Slo­ven­sku zís­kali pre­dov­šet­kým cez Kofola spoty so psom Fte­fa­nom. V novem­bri 2015 sa teda odme­nili pre­su­nom do novu­čič­kých pries­to­rov, odkiaľ sa snaď nikomu ani nechce cho­diť domov. Ostatné spo­loč­nosti si môžu vziať prí­klad. Toto je firma, v kto­rej chcú kva­litní ľudia pra­co­vať.

Takto to vyzerá v jed­nej z najf­ra­jer­skej­ších kan­ce­lá­rii na Slo­ven­sku:

12244469_925801417495299_6403552260629074334_o

foto: Facebook/ ALIEN stu­dio

foto: Facebook/ ALIEN stu­dio

12241785_925801047495336_3559209450978118595_n

foto: Facebook/ ALIEN stu­dio

12232745_925800970828677_5615431893560041292_o

foto: Facebook/ ALIEN stu­dio

12052340_925801367495304_3769733315093518124_o

foto: Facebook/ ALIEN stu­dio

12244670_925801054162002_7600084096723766671_o

foto: Facebook/ ALIEN stu­dio

12240948_925801387495302_549599706232210871_o

foto: Facebook/ ALIEN stu­dio

12244619_925800977495343_7737326536818319784_o

foto: Facebook/ ALIEN stu­dio

12240840_925801377495303_6885278359648537905_o

foto: Facebook/ ALIEN stu­dio

12240285_925800920828682_1137271772355003390_o

foto: Facebook/ ALIEN stu­dio

11222818_925801044162003_5373475881982932458_o

foto: Facebook/ ALIEN stu­dio

12244713_925800974162010_8002501213142079787_o

foto: Facebook/ ALIEN stu­dio

12244566_925801350828639_5849367629033844276_o

foto: Facebook/ ALIEN stu­dio

12194504_925800914162016_1625943619682323809_o

foto: Facebook/ ALIEN stu­dio

12232958_925801217495319_1900869860139335061_o

foto: Facebook/ ALIEN stu­dio

12237967_925800924162015_399162238557746331_o

foto: Facebook/ ALIEN stu­dio

12194540_925801300828644_3759385719016269422_o

foto: Facebook/ ALIEN stu­dio

11236565_925801127495328_955669269053778293_o

foto: Facebook/ ALIEN stu­dio

12232674_925800917495349_6202716698065727725_o

foto: Facebook/ ALIEN stu­dio

Zdroj titul­nej foto­gra­fie: Facebook/ ALIEN stu­dio

Pridať komentár (0)