Pri­prav sa. Pri­chá­dza nová gene­rá­cia solár­nych ruk­sa­kov

Michaela Líšková / 4. november 2016 / Eko

Nabijú tele­fón, tab­let a dokonca aj dron.

Spo­loč­nosť Vol­taic Sys­tems je známa práve tým, že vyrába uži­točné vecičky, na ktoré pri­pev­nia solárne panely, takže okrem toho, že sú ich výrobky prak­tické, ti v prí­pade núdze aj pomôžu. Áno, všetci vieme o power ban­kách, ale čo sa stane, keď sa vybijú aj tie? Skrátka dobi­ješ, nie je prob­lém. A to práve vďaka novej gene­rá­cií ruk­sa­kov, na kto­rej Vol­taic Sys­tems pra­cuje. Okrem solár­nych nabí­ja­čiek na lap­top či solár­nych pane­lov, ktoré si môžeš jed­no­du­cho pri­pev­niť na auto, prišli s nie­čím aj pre tých, ktorí sú neus­tále v pohybe.

voltaic-systems-offgrid-solar-backpack-1020x610

Na Kicks­tar­teri začali kam­paň, kde ponú­kajú dva ruk­saky, ktoré ti zaru­čia dosta­tok šťavy na všetko, čo potre­bu­ješ. Ich ruk­sak Array je dokonca schopný nabiť dron. Nie že by ich toľko ľudí malo, ale kaž­do­pádne je to niečo, čím sa spo­loč­nosť rada popýši, keďže podľa ich vlast­ných slov je to niečo, čo zatiaľ žiadny iný ruk­sak nedo­káže.

kck

foto: kickstarter.com

Array vyzerá so svo­jimi 10 wattmi čis­tej ener­gie na parádny kúsok. Dokáže nabiť lap­topy, tab­lety, smart­fóny, zrkad­lovky, GoPro, alebo dron. Tento špič­kový solárny ruk­sak pri­chá­dza s výba­vou v podobe baté­rie s výko­nom 19 800 mAh, ktorá sa plne nabije za 12 hodín na slnku, alebo za 4 hodiny kla­sic­kým nabí­ja­ním pre tých menej trpez­li­vých.

f0d44c2ffbc5aee582f0e07290ecf34b_original

Druhý ruk­sak v ponuke, OffG­rid, ponúka 6 wat­tov, čo je dosť aj pre tých, ktorí sa nechys­tajú na také dlhé a nepre­bá­dané cesty, ale stále potre­bujú ener­giu na svoje veci. OffG­rid pri­chá­dza s baté­riou so silou 4 000 mAh, ktorá sa nabije za 4 hodiny na svetle a 4 a pol cez USB. Dokonca je možné upg­ra­de­núť na baté­riu s vyš­ším výko­nom, až 12 000 mAh.

kick-st

OffG­rid, foto: kickstarte.com

Oba ruk­saky sú, samoz­rejme, navr­hnuté tak, aby sa do nich vošlo všetko, čo potre­bu­ješ, vrá­tane prie­činka na lap­top. Solárne panely na ruk­sa­koch ľahké, takže ich váhu ani neucí­tiš a o čom by to bolo, keby neboli vodo­tesné, však? Ruk­saky sú dokonca eko friendly, vyro­bené z recyk­lo­va­ných mate­riá­lov.

kkk

Array, foto: kickstarter.com

Ak sa ti tieto ruk­saky zapá­čili, máš mož­nosť ich zís­kať na Kicks­tar­teri, kde ich môžeš zís­kať za pri­ja­teľ­nej­šie ceny. OffG­rid ruk­sak má navr­hnutú cenu $199 (€180)Array $379 (€342,50). Šup, šup na Kicks­tar­ter, čekuj, sle­duj, kupuj a teš sa :)

Zdroj a foto­gra­fie: inhabitat.com, titulná foto­gra­fia: kickstarter.com

Pridať komentár (0)