Prog­ram výmeny Galaxy Note 7 stojí Sam­sung jednu miliardu dolá­rov

Dávid Igaz, fonyzciny.sk / 8. septembra 2016 / Tech a inovácie

Kata­stro­fálny štart láka­vého phab­letu Sam­sung Galaxy Note 7 je za posledné roky azda naj­väč­ším prek­va­pe­ním v smart­fó­no­vom prie­mysle. Zhod­neme sa, že takýto prob­lém neča­kal od giganta abso­lútne nikto. Bohu­žiaľ, situ­ácia je taká, aká je, no juho­kó­rej­ský výrobca sa s ňou vyspo­ra­dúva vskutku pro­fe­si­onálne.

Ako iste viete, pobočky po celom svete zasta­vujú pre­daje a všetky dote­raz pre­dané kusy vyme­nia za úplne nové s bez­chyb­nými baté­riami. Takáto výmena nie je lacný „špás“ a podľa ana­ly­ti­kov z agen­túry Blo­om­ber bude musieť Sam­sung poriadne siah­nuť do svo­jej pomy­sel­nej peňa­ženky. Výmena všet­kých 2,5 mili­óna kusov bude spo­loč­nosť stáť 1 miliardu ame­ric­kých dolá­rov, čo pred­sta­vuje veľmi slušnú čias­tku, ktorá ukrojí z pro­fitu v budúc­nosti. Práve poten­ci­onál­neho pro­fitu sa naj­viac boja v spo­loč­nosti, nakoľko táto kauza nových zákaz­ní­kov určite nepri­láka.

samsung-galaxy-note-7-stiahnuty-z-predaja-na-SK

Pri čís­lach však ešte tro­chu osta­neme. Neča­kané výdavky ukroja podľa ana­ly­ti­kov len cha­bých 5 % z cel­ko­vého pro­fitu v roku 2016, ktorý je odha­do­vaný až na 20,6 miliardy dolá­rov. Na dru­hej strane, neže­laný dopad má tento prob­lém hlavne na pre­dajné plány, ktoré rátali s pria­mym súbo­jom s pri­pra­vo­va­ným iPho­nom 7, ktorý je už za rohom. Sam­sungu však musíme ude­liť náš palec hore za pro­fe­si­onálne zvlád­nu­tie situ­ácie a vyj­de­nie v ústrety zákaz­ní­kom.

fony-z-ciny

zdroj: fonyzciny.sk, zdroj foto­gra­fií: pho­ne­a­rena

Pridať komentár (0)