Prog­ram výme­ny Gala­xy Note 7 sto­jí Sam­sung jed­nu miliar­du dolá­rov

Dávid Igaz, fonyzciny.sk / 8. septembra 2016 / Tech a inovácie

Kata­stro­fál­ny štart láka­vé­ho phab­le­tu Sam­sung Gala­xy Note 7 je za posled­né roky azda naj­väč­ším prek­va­pe­ním v smart­fó­no­vom prie­mys­le. Zhod­ne­me sa, že taký­to prob­lém neča­kal od gigan­ta abso­lút­ne nikto. Bohu­žiaľ, situ­ácia je taká, aká je, no juho­kó­rej­ský výrob­ca sa s ňou vyspo­ra­dú­va vskut­ku pro­fe­si­onál­ne.

Ako iste vie­te, poboč­ky po celom sve­te zasta­vu­jú pre­da­je a všet­ky dote­raz pre­da­né kusy vyme­nia za úpl­ne nové s bez­chyb­ný­mi baté­ria­mi. Taká­to výme­na nie je lac­ný „špás“ a pod­ľa ana­ly­ti­kov z agen­tú­ry Blo­om­ber bude musieť Sam­sung poriad­ne siah­nuť do svo­jej pomy­sel­nej peňa­žen­ky. Výme­na všet­kých 2,5 mili­ó­na kusov bude spo­loč­nosť stáť 1 miliar­du ame­ric­kých dolá­rov, čo pred­sta­vu­je veľ­mi sluš­nú čias­t­ku, kto­rá ukro­jí z pro­fi­tu v budúc­nos­ti. Prá­ve poten­ci­onál­ne­ho pro­fi­tu sa naj­viac boja v spo­loč­nos­ti, nakoľ­ko táto kau­za nových zákaz­ní­kov urči­te nepri­lá­ka.

samsung-galaxy-note-7-stiahnuty-z-predaja-na-SK

Pri čís­lach však ešte tro­chu osta­ne­me. Neča­ka­né výdav­ky ukro­ja pod­ľa ana­ly­ti­kov len cha­bých 5 % z cel­ko­vé­ho pro­fi­tu v roku 2016, kto­rý je odha­do­va­ný až na 20,6 miliar­dy dolá­rov. Na dru­hej stra­ne, neže­la­ný dopad má ten­to prob­lém hlav­ne na pre­daj­né plá­ny, kto­ré ráta­li s pria­mym súbo­jom s pri­pra­vo­va­ným iPho­nom 7, kto­rý je už za rohom. Sam­sun­gu však musí­me ude­liť náš palec hore za pro­fe­si­onál­ne zvlád­nu­tie situ­ácie a vyj­de­nie v ústre­ty zákaz­ní­kom.

fony-z-ciny

zdroj: fonyzciny.sk, zdroj foto­gra­fií: pho­ne­a­re­na

Pridať komentár (0)