Prok­ras­ti­ná­cia, več­ný nepria­teľ. Ako ju pora­ziť?

Martina Palánová / 6. októbra 2016 / Lifehacking

Všet­kým nám je ten­to výraz snáď zná­my. Odkla­da­nie dôle­ži­tých úloh na nie­ke­dy nabu­dú­ce. Sta­ne sa to občas kaž­dé­mu, tak pre­čo by nás to malo vzru­šo­vať? Prok­ras­ti­ná­cia môže viesť k dep­re­siám, nespa­vos­ti ale­bo k tomu, že si ťa ostat­ní pre­sta­nú vážiť.

Strach z neús­pe­chu

Môže ťa zasta­viť na tvo­jej ces­te. Zra­zu sa nemô­žeš sústre­diť na nič, čo robíš, pre­to­že máš strach z toho, že výsle­dok nebu­de dosť dob­rý. Ako pora­ziť strach z neús­pe­chu? Sku­toč­ná chy­ba, kto­rú môžeš uro­biť je to, že sa rad­šej nebu­deš sna­žiť vôbec. Môžeš sa toho o sebe pred­sa veľa naučiť, ak sa doká­žeš pou­čiť z chýb.

Strach z úspe­chu

Mno­hí z nás si neve­ria, a tým sabo­tu­jú samých seba. Čas­to potom hľa­dáš iné čin­nos­ti, ako rozp­tý­le­nie. Ako pora­ziť strach z úspe­chu? Uve­dom si svo­je pri­ori­ty. Nastav “pev­né” hra­ni­ce pre všet­ko v tvo­jom živo­te a začni sa roz­ho­do­vať pod­ľa seba. Čím viac poznáš svo­ju cenu, tým budeš úspeš­nej­ší.

Strach zo zme­ny

Aj keď sa chceš zme­niť k lep­šie­mu, nie­ke­dy ťa strach z nezná­ma núti robiť kro­ky, kto­ré ani nech­ceš. Obá­vaš sa zme­niť to, pre­to­že zvyk je sil­ný nepria­teľ. Pre­ko­naj tú kaž­do­den­nú ruti­nu a urob nie­čo inak. Sta­čí sa usmiať na ľudí na uli­ci a sám pocí­tiš tú zme­nu … Kaž­dá dob­rá zme­na, môže byť desi­vá.

Výsledok vyhľadávania obrázkov pre dopyt favim thinking man

foto: favim.com

Neviem ako

Aké ľah­ké je nie­čo odlo­žiť, len pre­to, že nevieš, ako to uro­biť. Neve­do­mosť ťa môže desiť a frus­tro­vať. Čím ju pora­ziť? Uč sa nové veci a odmiet­ni strach z nezná­ma. Rob malé kro­ky vo svo­jich osob­ných pro­jek­toch a pôj­de to lep­šie. Die­ťa sa tiež učí cho­diť postup­ne.

Zly­ha­nie pri štar­te

Spo­meň si na Nový rok, ako všet­ci hovo­ria svo­je pred­sav­za­tia a behom pár dní to vzda­jú. Ak pred­sav­za­tie nie je zábav­né ale­bo jed­no­du­ché, máme ten­den­ciu sa na to vykaš­ľať. Ako ovlád­nuť ľahos­taj­nosť? Pred­stav si, že cho­díš do prá­ce neus­tá­le nesko­ro. Môže to byť zna­me­nie toho, že by si mal zme­niť prá­cu, pre­to­že nemáš rád tú súčas­nú. Neboj sa opý­tať na radu, urob, čo musíš a potom sa uvoľ­ni a rob, čo ťa sku­toč­ne baví.

Málo pozor­nos­ti, úna­va

Pokiaľ si nepo­riad­ny ale­bo máš več­ne plný diár, prá­ve úna­va, môže byť prí­či­nou tvo­jej prok­ras­ti­ná­cie. Kaž­dé roz­hod­nu­tie sa ti zdá prí­liš ťaž­ké. Ako sa zba­viť nepo­zor­nos­ti? Skús sa po minú­te zame­rať na svo­je zmys­ly jed­not­li­vo. Vní­maj iba, čo poču­ješ, potom čo vidíš a čo cítiš. Uvi­díš, ako tvo­ja myseľ zbys­tria. 

coffee-grunge-hipster-hot-chocolate-favim-com-2613699

foto: favim.com

Posled­ná chví­ľa

Vieš, kto si. Rád čakáš na posled­nú chví­ľu a mys­líš, že nátlak ťa bude moti­vo­vať k lep­ším výsled­kom. Čas ťa pre­sved­čil, že je to väč­šia zába­va. Ako odkla­da­nie pora­ziť? Aj keď, je ťaž­ké ten­to zloz­vyk pora­ziť, je tu rie­še­nie — roz­de­liť si prá­cu na viac čas­tí. Pra­cuj na úlo­he, ale nie­čo si nechaj na koniec. Tvoj výsle­dok potom bude pres­nej­ší, včas hoto­vý a bez stre­su.

Per­fek­ci­oniz­mus

Strach z toho, že svo­jou prá­cou nikdy nedo­siah­neš úpl­nú doko­na­losť a oko­lie ťa bude kri­ti­zo­vať. Nako­niec dospe­ješ k záve­ru, že nemá zmy­sel sa sna­žiť. Ako tomu pre­dísť? Bav sa s ľuď­mi o ich pred­sta­vách a inšpi­ruj sa tým. Dosiah­neš tak lep­šie výsled­ky. Nie­ke­dy ťa prek­va­pí, že ľudia viac oce­nia sna­hu, ako výsle­dok. Pamä­taj, dôle­ži­tá je ces­ta, nie des­ti­ná­cia. ;)

zdroj: everydaypowerblog.com, zdroj titul­nej foto­gra­fie: inc.com

Pridať komentár (0)