Prok­ras­ti­ná­cia, večný nepria­teľ. Ako ju pora­ziť?

Martina Palánová / 6. októbra 2016 / Tools a produktivita

Všet­kým nám je tento výraz snáď známy. Odkla­da­nie dôle­ži­tých úloh na nie­kedy nabu­dúce. Stane sa to občas kaž­dému, tak prečo by nás to malo vzru­šo­vať? Prok­ras­ti­ná­cia môže viesť k dep­re­siám, nespa­vosti alebo k tomu, že si ťa ostatní pre­stanú vážiť.

Strach z neús­pe­chu

Môže ťa zasta­viť na tvo­jej ceste. Zrazu sa nemô­žeš sústre­diť na nič, čo robíš, pre­tože máš strach z toho, že výsle­dok nebude dosť dobrý. Ako pora­ziť strach z neús­pe­chu? Sku­točná chyba, ktorú môžeš uro­biť je to, že sa rad­šej nebu­deš sna­žiť vôbec. Môžeš sa toho o sebe predsa veľa naučiť, ak sa doká­žeš pou­čiť z chýb.

Strach z úspe­chu

Mnohí z nás si neve­ria, a tým sabo­tujú samých seba. Často potom hľa­dáš iné čin­nosti, ako rozp­tý­le­nie. Ako pora­ziť strach z úspe­chu? Uve­dom si svoje pri­ority. Nastav “pevné” hra­nice pre všetko v tvo­jom živote a začni sa roz­ho­do­vať podľa seba. Čím viac poznáš svoju cenu, tým budeš úspeš­nejší.

Strach zo zmeny 

Aj keď sa chceš zme­niť k lep­šiemu, nie­kedy ťa strach z neznáma núti robiť kroky, ktoré ani nech­ceš. Obá­vaš sa zme­niť to, pre­tože zvyk je silný nepria­teľ. Pre­ko­naj tú kaž­do­dennú rutinu a urob niečo inak. Stačí sa usmiať na ľudí na ulici a sám pocí­tiš tú zmenu … Každá dobrá zmena, môže byť desivá.

Výsledok vyhľadávania obrázkov pre dopyt favim thinking man

foto: favim.com

Neviem ako

Aké ľahké je niečo odlo­žiť, len preto, že nevieš, ako to uro­biť. Neve­do­mosť ťa môže desiť a frus­tro­vať. Čím ju pora­ziť? Uč sa nové veci a odmietni strach z neznáma. Rob malé kroky vo svo­jich osob­ných pro­jek­toch a pôjde to lep­šie. Dieťa sa tiež učí cho­diť postupne.

Zly­ha­nie pri štarte 

Spo­meň si na Nový rok, ako všetci hovo­ria svoje pred­sav­za­tia a behom pár dní to vzdajú. Ak pred­sav­za­tie nie je zábavné alebo jed­no­du­ché, máme ten­den­ciu sa na to vykaš­ľať. Ako ovlád­nuť ľahos­taj­nosť? Pred­stav si, že cho­díš do práce neus­tále neskoro. Môže to byť zna­me­nie toho, že by si mal zme­niť prácu, pre­tože nemáš rád tú súčasnú. Neboj sa opý­tať na radu, urob, čo musíš a potom sa uvoľni a rob, čo ťa sku­točne baví.

Málo pozor­nosti, únava 

Pokiaľ si nepo­riadny alebo máš večne plný diár, práve únava, môže byť prí­či­nou tvo­jej prok­ras­ti­ná­cie. Každé roz­hod­nu­tie sa ti zdá prí­liš ťažké. Ako sa zba­viť nepo­zor­nosti? Skús sa po minúte zame­rať na svoje zmysly jed­not­livo. Vní­maj iba, čo poču­ješ, potom čo vidíš a čo cítiš. Uvi­díš, ako tvoja myseľ zbys­tria. 

coffee-grunge-hipster-hot-chocolate-favim-com-2613699

foto: favim.com

Posledná chvíľa

Vieš, kto si. Rád čakáš na poslednú chvíľu a mys­líš, že nátlak ťa bude moti­vo­vať k lep­ším výsled­kom. Čas ťa pre­sved­čil, že je to väč­šia zábava. Ako odkla­da­nie pora­ziť? Aj keď, je ťažké tento zloz­vyk pora­ziť, je tu rie­še­nie — roz­de­liť si prácu na viac častí. Pra­cuj na úlohe, ale niečo si nechaj na koniec. Tvoj výsle­dok potom bude pres­nejší, včas hotový a bez stresu.

Per­fek­ci­oniz­mus

Strach z toho, že svo­jou prá­cou nikdy nedo­siah­neš úplnú doko­na­losť a oko­lie ťa bude kri­ti­zo­vať. Nako­niec dospe­ješ k záveru, že nemá zmy­sel sa sna­žiť. Ako tomu pre­dísť? Bav sa s ľuďmi o ich pred­sta­vách a inšpi­ruj sa tým. Dosiah­neš tak lep­šie výsledky. Nie­kedy ťa prek­vapí, že ľudia viac oce­nia snahu, ako výsle­dok. Pamä­taj, dôle­žitá je cesta, nie des­ti­ná­cia. ;)

zdroj: everydaypowerblog.com, zdroj titul­nej foto­gra­fie: inc.com

Pridať komentár (0)