Prvé plno­hod­notné video, ktoré uka­zuje iPhone 7

Dávid Baránek, thinkapple.sk / 19. júla 2016 / Tech a inovácie

Pred pár dňami uniklo do médií jedno z prvých videí oča­ká­va­ného iPhonu 7. Šlo o krátky, pár­se­kun­dový záber, v kto­rom sme mohli vidieť zadnú a spodnú stranu údaj­ného iPhonu 7.

Netrvalo ale dlho a konečne tu máme aj prvé plno­hod­notné video, ktoré pred­sta­vuje iPhone 7. Video uve­rej­nil čín­sky por­tál Weibo, ktorý je známy rôz­nymi únikmi infor­má­cií a fotiek nepred­sta­ve­ných pro­duk­toch Apple.

IPhone 7 na videu je vo farbe Space Gray a uka­zuje nám v pod­state všetko to, čo sme už dote­raz videli na rôz­nych unik­nu­tých foto­gra­fiách. Zadná strana obsa­huje väč­šiu šošovku a odstrá­nené anté­nové pásy. Video tiež potvr­dzuje fakt, že pri iPhone 7 už nenáj­deme kla­sický konek­tor na slú­chadlá. Škoda len, že kva­lita je taká zlá…

thinkApple_banner

zdroj: thinkapple.sk, zdroj titul­nej foto: idownloadblog.com

Pridať komentár (0)