Prvé plno­hod­not­né video, kto­ré uka­zu­je iPho­ne 7

Dávid Baránek, thinkapple.sk / 19. júla 2016 / Tech a inovácie

Pred pár dňa­mi unik­lo do médií jed­no z prvých videí oča­ká­va­né­ho iPho­nu 7. Šlo o krát­ky, pár­se­kun­do­vý záber, v kto­rom sme moh­li vidieť zadnú a spod­nú stra­nu údaj­né­ho iPho­nu 7.

Netrva­lo ale dlho a koneč­ne tu máme aj prvé plno­hod­not­né video, kto­ré pred­sta­vu­je iPho­ne 7. Video uve­rej­nil čín­sky por­tál Wei­bo, kto­rý je zná­my rôz­ny­mi únik­mi infor­má­cií a fotiek nepred­sta­ve­ných pro­duk­toch App­le.

IPho­ne 7 na videu je vo far­be Spa­ce Gray a uka­zu­je nám v pod­sta­te všet­ko to, čo sme už dote­raz vide­li na rôz­nych unik­nu­tých foto­gra­fiách. Zadná stra­na obsa­hu­je väč­šiu šošov­ku a odstrá­ne­né anté­no­vé pásy. Video tiež potvr­dzu­je fakt, že pri iPho­ne 7 už nenáj­de­me kla­sic­ký konek­tor na slú­chad­lá. Ško­da len, že kva­li­ta je taká zlá…

thinkApple_banner

zdroj: thinkapple.sk, zdroj titul­nej foto: idownloadblog.com

Pridať komentár (0)