12 psy­cho­lo­gic­kých fak­tov, kto­ré využi­je kaž­dý

Silvia Filová / 13. mája 2016 / Lifehacking

Či už v networ­kin­gu, pod­ni­ka­ní ale­bo v osob­nom živo­te. Tie­to fak­ty sa hodia kaž­dé­mu.

1. Keď ti nie­kto odpo­vie na tvo­ju otáz­ku krát­kou odpo­ve­ďou, tak čakaj. Čakaj, buď poti­chu a udr­žuj očný kon­takt. Zvy­čaj­ne sa vrá­ti k tomu, pri čom skon­čil.

2. Ak si ner­vóz­ny pred rečou, tes­tom, pre­zen­tá­ci­ou daj si žuvač­ku. Keď nie­čo ješ okla­me to tvoj mozog, kto­rý si mys­lí ” Nie som v nebez­pe­čí, inak by som prá­ve teraz neje­dol”.
1

foto: lifehacksblogger.com

3. Ak sa chceš pri­dať ku kon­ver­zá­cii, pozri sa na nohy danej oso­by. Ak je oto­če­ná k tebe len tor­zom a neoto­či­la nohy, nech­ce ta v kon­ver­zá­cii. Ak ste v roz­ho­vo­re a nasta­ne podob­né situ­ácia (tor­zo oto­če­né k vám, ale nohy nie) daná oso­ba chce kon­ver­zá­ciu ukon­čiť.

4. Ak je na teba nie­kto nahne­va­ný zacho­vaj pokoj. Naštve ho to ešte viac a neskôr to bude aj ľuto­vať.

5. Ľudia si ťa nebu­dú pamä­tať pod­ľa slov, ale pod­ľa poci­tov, kto­ré si v nich vyvo­lal. ľudia tiež radi hovo­ria o sebe, tak sa len pýtaj veľa o nich.

6. Ak sa nie­čo učíš, naprí­klad nový jazyk, vyskú­šaj učiť svoj­ho pria­te­ľa. Keď budeš nie­čo učiť, budeš tomu roz­umieť omno­ho viac.
2

foto: elitedaily.com

7. Keď nie­ko­ho stret­neš po prvý­krát, spo­meň jeho meno, ľudia milu­jú, keď poču­jú svo­je meno. Vybu­du­ješ si dôve­ru a pria­teľ­stvo v pra­vom slo­va­zmys­le. Ak ti tvoj pria­teľ pred­sta­ví Sil­viu, neskôr pri lúče­ni sa nepo­vedz “Ahoj”, ale “Ahoj, Sil­via”.

8. Vždy sa snaž hovo­riť prav­du. V prí­pa­de, keď budeš musieť pove­dať lož, budú ti ľudia viac veriť.

9. Ak máš poho­vor, spý­taj sa vedú­ce­ho poho­vo­ru, čo naj­viac otá­zok. Spý­taj sa, čo pres­ne obná­ša ich prá­ca vo fir­me, naozaj ich počú­vaj. Odídu z poho­vo­ru so skve­lým poci­tom, lebo mali šan­cu hovo­riť o sebe. Budú si mys­lieť, že poho­vor dopa­dol dob­re.
Stocksy_txpc2d23d69Hdf000_Small_532225

foto: elitedaily.com

10. Cha­rak­ter člo­ve­ka môžeš zis­tiť z toho ako sa sprá­va k ľuďom, čo nepoz­ná.

11. Vtip nie je taký vtip­ný, keď sa opa­ku­je nie­koľ­ko krát po sebe. Využi to a nabu­dú­ce, keď nie­kto zavtip­ku­je nemiest­ny vtip na tvoj účet hraj sa, že si nepo­čul, donúť ho opa­ko­vať vtip.

12. Ak nie­čo naozaj chceš sprav ponu­ku nie prosbu/žiadosť.

Vedel si, že keď The­odo­re “Ted­dy” Roose­velt kan­di­do­val za pre­zi­den­ta, jeho tím vytla­čil 3 mili­ó­ny pla­gá­tov s mací­kom (ang. ted­dy bear). Avšak neskôr zis­ti­li, že nevlast­nia prá­va na fot­ku mací­ka. Uro­bi­li teda ponu­ku foto­gra­fo­vi — dajú mu 250 dolá­rov a bude mať veľa pub­li­ci­ty. Keby mu vysvet­li­li prob­lém s tým, že majú natla­če­né 3 mili­ó­ny a tie prá­va potre­bu­jú, foto­graf by si asi zažia­dal o väč­šiu sumu peňa­zí.
327_l

Zdroj: lifehacksblogger.com, zdroj titul­nej foto­gra­fie: elitedaily.com

Pridať komentár (0)