12 psy­cho­lo­gic­kých fak­tov, ktoré využije každý

Silvia Filová / 13. mája 2016 / Tools a produktivita

Či už v networ­kingu, pod­ni­kaní alebo v osob­nom živote. Tieto fakty sa hodia kaž­dému.

1. Keď ti nie­kto odpo­vie na tvoju otázku krát­kou odpo­ve­ďou, tak čakaj. Čakaj, buď poti­chu a udr­žuj očný kon­takt. Zvy­čajne sa vráti k tomu, pri čom skon­čil.

2. Ak si ner­vózny pred rečou, tes­tom, pre­zen­tá­ciou daj si žuvačku. Keď niečo ješ oklame to tvoj mozog, ktorý si myslí ” Nie som v nebez­pečí, inak by som práve teraz neje­dol”.
1

foto: lifehacksblogger.com

3. Ak sa chceš pri­dať ku kon­ver­zá­cii, pozri sa na nohy danej osoby. Ak je oto­čená k tebe len tor­zom a neoto­čila nohy, nechce ta v kon­ver­zá­cii. Ak ste v roz­ho­vore a nastane podobné situ­ácia (torzo oto­čené k vám, ale nohy nie) daná osoba chce kon­ver­zá­ciu ukon­čiť.

4. Ak je na teba nie­kto nahne­vaný zacho­vaj pokoj. Naštve ho to ešte viac a neskôr to bude aj ľuto­vať.

5. Ľudia si ťa nebudú pamä­tať podľa slov, ale podľa poci­tov, ktoré si v nich vyvo­lal. ľudia tiež radi hovo­ria o sebe, tak sa len pýtaj veľa o nich.

6. Ak sa niečo učíš, naprí­klad nový jazyk, vyskú­šaj učiť svojho pria­teľa. Keď budeš niečo učiť, budeš tomu roz­umieť omnoho viac.
2

foto: elitedaily.com

7. Keď nie­koho stret­neš po prvý­krát, spo­meň jeho meno, ľudia milujú, keď počujú svoje meno. Vybu­du­ješ si dôveru a pria­teľ­stvo v pra­vom slo­va­zmysle. Ak ti tvoj pria­teľ pred­staví Sil­viu, neskôr pri lúčeni sa nepo­vedz “Ahoj”, ale “Ahoj, Sil­via”.

8. Vždy sa snaž hovo­riť pravdu. V prí­pade, keď budeš musieť pove­dať lož, budú ti ľudia viac veriť.

9. Ak máš poho­vor, spý­taj sa vedú­ceho poho­voru, čo naj­viac otá­zok. Spý­taj sa, čo presne obnáša ich práca vo firme, naozaj ich počú­vaj. Odídu z poho­voru so skve­lým poci­tom, lebo mali šancu hovo­riť o sebe. Budú si mys­lieť, že poho­vor dopa­dol dobre.
Stocksy_txpc2d23d69Hdf000_Small_532225

foto: elitedaily.com

10. Cha­rak­ter člo­veka môžeš zis­tiť z toho ako sa správa k ľuďom, čo nepozná.

11. Vtip nie je taký vtipný, keď sa opa­kuje nie­koľko krát po sebe. Využi to a nabu­dúce, keď nie­kto zavtip­kuje nemiestny vtip na tvoj účet hraj sa, že si nepo­čul, donúť ho opa­ko­vať vtip.

12. Ak niečo naozaj chceš sprav ponuku nie prosbu/žiadosť.

Vedel si, že keď The­odore “Teddy” Roose­velt kan­di­do­val za pre­zi­denta, jeho tím vytla­čil 3 mili­óny pla­gá­tov s mací­kom (ang. teddy bear). Avšak neskôr zis­tili, že nevlast­nia práva na fotku macíka. Uro­bili teda ponuku foto­gra­fovi — dajú mu 250 dolá­rov a bude mať veľa pub­li­city. Keby mu vysvet­lili prob­lém s tým, že majú natla­čené 3 mili­óny a tie práva potre­bujú, foto­graf by si asi zažia­dal o väč­šiu sumu peňazí.
327_l

Zdroj: lifehacksblogger.com, zdroj titul­nej foto­gra­fie: elitedaily.com

Pridať komentár (0)