Punch Club: Hra, kto­rá zaro­bi­la mili­ón dolá­rov behom 10 dní

Dávid Baránek / 25. januára 2016 / Tech a inovácie

Nové hry na doty­ko­vé zaria­de­nia dnes vychá­dza­jú ako na bežia­com páse. Vývo­já­ri si dob­re uve­do­mu­jú, že ak má hra zožať úspech, nesta­čí len prí­sť so skve­lým nápa­dom. Omno­ho dôle­ži­tej­ší je mar­ke­ting, čo sa potvr­di­lo aj pri novej hre Punch Club.

Vývo­já­ri sa roz­hod­li vytvo­riť RPG mana­žér­sku hru z pro­stre­dia boxe­rov. Ešte pred­tým, ako ju vypus­ti­li na App Sto­re, uspo­ria­da­li tzv. Twitch Play na jed­nom z naj­väč­ších stre­a­mo­va­cích por­tá­loch Twitch. Išlo o živý pre­nos hry, v kto­rom hrá­či pomo­cou tex­to­vých prí­ka­zov roz­ho­do­va­li o ďal­šom postu­pe. Auto­ri si dali cel­kom odváž­ny cieľ — hru vyda­jú až vte­dy, keď ju takým­to spô­so­bom komu­ni­ta prej­de. To, čo nasle­do­va­lo, však čakal len málo­kto.

screen640x640--1--1

Hrá­či ju dokon­či­li behom prvých 36 hodín a na špe­ciál­ny stre­am sa stih­lo pozrieť už 100 tisíc divá­kov.

Ošiaľ pokra­čo­val a hrá­či sa nemoh­li doč­kať, kedy auto­ri hru vyda­jú. Len desať dní po zve­rej­ne­ní iOS a PC ver­zie zaro­bi­la táto na oko jed­no­du­chá hra jeden mili­ón dolá­rov.

screen640x640--2-

O čo v hre ide?

Celý prí­beh hry sa točí oko­lo nama­ka­né­ho mla­dí­ka, kto­ré­mu nie­kto chlad­no­krv­ne zavraž­dil otca. Tvo­jou úlo­hou je spra­viť z neho bojov­ní­ka, kto­rý bude v rin­gu porá­žať jed­né­ho súpe­ra za dru­hým, a pop­ri tom musíš zis­tiť, kto zabil jeho otca.

Hra pri­tom nie je sústre­de­ná len na samot­né zápa­sy, ale na celý život oby­čaj­né­ho boxe­ra. A ten život nie je jed­no­du­chý! Musíš sa pra­vi­del­ne udr­žia­vať vo for­me, tré­no­vať nové tech­ni­ky boja a sta­rať sa o svo­je základ­né potre­by, ako je ener­gia, stra­vo­va­nie či nála­da. Pop­ri­tom musíš zará­bať penia­ze, pre­to­že zo zápa­se­nia sa (mini­mál­ne spo­čiat­ku) vyžiť nedá. Je len na tebe, či sa budeš den­ne mor­do­vať na stav­be, roz­vá­žať piz­zu ale­bo okú­siš, aké je to robiť pre miest­ny gang.

screen640x640-1

Tak­ti­ka, tak­ti­ka, tak­ti­ka…

Celú hru pohá­ňa skve­lá old-scho­olo­vá pixe­lo­vá gra­fi­ka a pre­pra­co­va­né mož­nos­ti hry. Boje sú tu vyrie­še­né naozaj do posled­né­ho detai­lu. Nesta­čí len neus­tá­le tré­no­vať a byť pres­ný, tvr­dý a odol­ný. Musíš si vybe­rať, aké tech­ni­ky budeš v jed­not­li­vých kolách pou­ží­vať a akú stra­té­giu zvo­líš. Môžeš nechať súpe­ra, aby sa vyčer­pal behom prvých troch kôl, a potom ho v štvr­tom roz­ne­sieš po rin­gu. Ale­bo ho od začiat­ku budeš tla­čiť a pošleš ho k zemi už po pár úde­roch.

V Punch Clu­be sa nemu­síš obá­vať toho, že by si sa náho­dou nudil. Stá­le sa tu nie­čo deje. Na ces­tách ťa občas pre­pad­nú lupi­či, pomá­haš svoj­mu kama­rá­to­vi opra­viť auto ale­bo sa sna­žíš zís­kať srd­ce sym­pa­tic­kej sleč­ny. Stre­tá­vaš sa s nový­mi posta­va­mi a neus­tá­le dostá­vaš nové úlo­hy.

screen640x640--3-

Punch Club je hra, kto­rú odpo­rú­ča­me nie­len fanú­ši­kom bojo­vých špor­tov. Auto­ri zo žán­ru vyťa­ži­li maxi­mum a cena 4,99 €, kto­rú si pýta­jú, za to roz­hod­ne sto­jí.

Názov: Punch Club
Autor: tiny­Bu­ild LLC
Kom­pa­ti­bi­li­ta: iOS 6.0 a vyš­šie
Cena: 4,99 €
Stiah­nuť z App Sto­re

banner

Zdroj: thinkapple.sk

Pridať komentár (0)