Punch Club: Hra, ktorá zaro­bila milión dolá­rov behom 10 dní

Dávid Baránek / 25. januára 2016 / Tech a inovácie

Nové hry na doty­kové zaria­de­nia dnes vychá­dzajú ako na bežia­com páse. Vývo­jári si dobre uve­do­mujú, že ak má hra zožať úspech, nestačí len prísť so skve­lým nápa­dom. Omnoho dôle­ži­tejší je mar­ke­ting, čo sa potvr­dilo aj pri novej hre Punch Club.

Vývo­jári sa roz­hodli vytvo­riť RPG mana­žér­sku hru z pro­stre­dia boxe­rov. Ešte pred­tým, ako ju vypus­tili na App Store, uspo­ria­dali tzv. Twitch Play na jed­nom z naj­väč­ších stre­a­mo­va­cích por­tá­loch Twitch. Išlo o živý pre­nos hry, v kto­rom hráči pomo­cou tex­to­vých prí­ka­zov roz­ho­do­vali o ďal­šom postupe. Autori si dali cel­kom odvážny cieľ — hru vydajú až vtedy, keď ju takýmto spô­so­bom komu­nita prejde. To, čo nasle­do­valo, však čakal len málo­kto.

screen640x640--1--1

Hráči ju dokon­čili behom prvých 36 hodín a na špe­ciálny stream sa stihlo pozrieť už 100 tisíc divá­kov.

Ošiaľ pokra­čo­val a hráči sa nemohli doč­kať, kedy autori hru vydajú. Len desať dní po zve­rej­není iOS a PC ver­zie zaro­bila táto na oko jed­no­du­chá hra jeden milión dolá­rov.

screen640x640--2-

O čo v hre ide?

Celý prí­beh hry sa točí okolo nama­ka­ného mla­díka, kto­rému nie­kto chlad­no­krvne zavraž­dil otca. Tvo­jou úlo­hou je spra­viť z neho bojov­níka, ktorý bude v ringu porá­žať jed­ného súpera za dru­hým, a popri tom musíš zis­tiť, kto zabil jeho otca.

Hra pri­tom nie je sústre­dená len na samotné zápasy, ale na celý život oby­čaj­ného boxera. A ten život nie je jed­no­du­chý! Musíš sa pra­vi­delne udr­žia­vať vo forme, tré­no­vať nové tech­niky boja a sta­rať sa o svoje základné potreby, ako je ener­gia, stra­vo­va­nie či nálada. Pop­ri­tom musíš zará­bať peniaze, pre­tože zo zápa­se­nia sa (mini­málne spo­čiatku) vyžiť nedá. Je len na tebe, či sa budeš denne mor­do­vať na stavbe, roz­vá­žať pizzu alebo okú­siš, aké je to robiť pre miestny gang.

screen640x640-1

Tak­tika, tak­tika, tak­tika…

Celú hru poháňa skvelá old-scho­olová pixe­lová gra­fika a pre­pra­co­vané mož­nosti hry. Boje sú tu vyrie­šené naozaj do posled­ného detailu. Nestačí len neus­tále tré­no­vať a byť presný, tvrdý a odolný. Musíš si vybe­rať, aké tech­niky budeš v jed­not­li­vých kolách pou­ží­vať a akú stra­té­giu zvo­líš. Môžeš nechať súpera, aby sa vyčer­pal behom prvých troch kôl, a potom ho v štvr­tom roz­ne­sieš po ringu. Alebo ho od začiatku budeš tla­čiť a pošleš ho k zemi už po pár úde­roch.

V Punch Clube sa nemu­síš obá­vať toho, že by si sa náho­dou nudil. Stále sa tu niečo deje. Na ces­tách ťa občas pre­padnú lupiči, pomá­haš svojmu kama­rá­tovi opra­viť auto alebo sa sna­žíš zís­kať srdce sym­pa­tic­kej slečny. Stre­tá­vaš sa s novými posta­vami a neus­tále dostá­vaš nové úlohy.

screen640x640--3-

Punch Club je hra, ktorú odpo­rú­čame nie­len fanú­ši­kom bojo­vých špor­tov. Autori zo žánru vyťa­žili maxi­mum a cena 4,99 €, ktorú si pýtajú, za to roz­hodne stojí.

Názov: Punch Club
Autor: tiny­Bu­ild LLC
Kom­pa­ti­bi­lita: iOS 6.0 a vyš­šie
Cena: 4,99 €
Stiah­nuť z App Store

banner

Zdroj: thinkapple.sk

Pridať komentár (0)