Pyra­mída sa rúca: S-Coins­pace zru­šil svoju stránku, no ďal­šie pokra­čujú

Jakub Jablonický / 28. júla 2016 / Zo Slovenska

Začiat­kom týždňa sme infor­mo­vali o podoz­ri­vom pro­jekte S-Coins­pace. Teraz pri­ná­šame pokra­čo­va­nie.

Člá­nok Slo­váci a ich „pyra­mídy“ hovo­ril o pro­jekte S-Coins­pace, ktorý podoz­ri­vým spô­so­bom na face­bo­oko­vej stránke S-Coins­pace SK/CZ pro­pa­go­val inves­tí­cie do cloud miningu a kryp­to­meny S-coin.

Dva dni po uve­rej­není článku bola stránka zru­šená, po tom, ako maji­te­lia neboli schopní odpo­ve­dať na základné otázky našich čita­te­ľov a exper­tov na kryp­to­meny:

13872707_137663946669835_6925967049398724464_n

Vyzerá to ale tak, že cha­lani z S-Coins­pace SK/CZ neboli jedi­nou sku­pi­nou, ktorá na Slo­ven­sku S-Coin pro­pa­guje. Okrem nich na Slo­ven­sku pôsobí aj sku­pina, ktorá túto “kryp­to­menu” pro­pa­guje cez stránky CoinS­pace Slo­ven­sko a Coins­pace Slo­va­kia.

Tieto stránky boli zalo­žené pri­bližne v rov­na­kom čase ako S-Coins­pace a všetko je také, ako poznáme. Žiadne verejné infor­má­cie, rov­naká firma so síd­lom na Malte, sľuby 50% zúro­če­nia inves­tí­cií, garan­cia mesač­ných zárob­kov. Iba autá majú lep­šie :-).

Nevieme, či tieto dve sku­piny boli nejako pre­po­jené, no nedá sa pochy­bo­vať o tom, že ponú­kajú to isté. Otáz­kou teda ostáva: Dokedy budeme na Slo­ven­sku tole­ro­vať takéto pro­jekty?

UPDATE: Stránka S-Coins­pace bola po pub­li­ko­vaní článku obno­vená, no všetky komen­táre, ktoré za posled­ných pár dní vznikli, z nej boli zma­zané.

Zdroj foto­gra­fií: FB/CoinSpace Slo­ven­sko, Coins­pace Slo­va­kia

Pridať komentár (0)