Pyra­mí­da sa rúca: S-Coins­pa­ce zru­šil svo­ju strán­ku, no ďal­šie pokra­ču­jú

Jakub Jablonický / 28. júla 2016 / Zo Slovenska

Začiat­kom týžd­ňa sme infor­mo­va­li o podoz­ri­vom pro­jek­te S-Coins­pa­ce. Teraz pri­ná­ša­me pokra­čo­va­nie.

Člá­nok Slo­vá­ci a ich „pyra­mí­dy“ hovo­ril o pro­jek­te S-Coins­pa­ce, kto­rý podoz­ri­vým spô­so­bom na face­bo­oko­vej strán­ke S-Coins­pa­ce SK/CZ pro­pa­go­val inves­tí­cie do cloud minin­gu a kryp­to­me­ny S-coin.

Dva dni po uve­rej­ne­ní člán­ku bola strán­ka zru­še­ná, po tom, ako maji­te­lia nebo­li schop­ní odpo­ve­dať na základ­né otáz­ky našich čita­te­ľov a exper­tov na kryp­to­me­ny:

13872707_137663946669835_6925967049398724464_n

Vyze­rá to ale tak, že cha­la­ni z S-Coins­pa­ce SK/CZ nebo­li jedi­nou sku­pi­nou, kto­rá na Slo­ven­sku S-Coin pro­pa­gu­je. Okrem nich na Slo­ven­sku pôso­bí aj sku­pi­na, kto­rá túto “kryp­to­me­nu” pro­pa­gu­je cez strán­ky CoinS­pa­ce Slo­ven­sko a Coins­pa­ce Slo­va­kia.

Tie­to strán­ky boli zalo­že­né pri­bliž­ne v rov­na­kom čase ako S-Coins­pa­ce a všet­ko je také, ako pozná­me. Žiad­ne verej­né infor­má­cie, rov­na­ká fir­ma so síd­lom na Mal­te, sľu­by 50% zúro­če­nia inves­tí­cií, garan­cia mesač­ných zárob­kov. Iba autá majú lep­šie :-).

Nevie­me, či tie­to dve sku­pi­ny boli neja­ko pre­po­je­né, no nedá sa pochy­bo­vať o tom, že ponú­ka­jú to isté. Otáz­kou teda ostá­va: Doke­dy bude­me na Slo­ven­sku tole­ro­vať také­to pro­jek­ty?

UPDA­TE: Strán­ka S-Coins­pa­ce bola po pub­li­ko­va­ní člán­ku obno­ve­ná, no všet­ky komen­tá­re, kto­ré za posled­ných pár dní vznik­li, z nej boli zma­za­né.

Zdroj foto­gra­fií: FB/CoinSpace Slo­ven­sko, Coins­pa­ce Slo­va­kia

Pridať komentár (0)