Qoros odha­lil svoj revo­lučný smart bicy­kel

Šandi / 7. marca 2014 / Tech a inovácie

Qoros Ebiqe je síce zatiaľ len kon­cept, no dokáže dosia­hnúť fas­ci­nu­júcu rých­losť 65km/h s dojaz­dom až 125km. K týmto úcty­hod­ným čís­lam mu dopo­máha moderný elek­trický motor a pedále.

Čo robí Ebiqe jedi­neč­ným, je jeho per­ma­nentné pri­po­je­nie na 3G sieť. Spo­loč­nosť Qoros ho dodáva s 5 pal­co­vou obra­zov­kou pri­pev­ne­nou ku ria­dit­kám. Táto kom­bi­ná­cia touch obra­zovky a 3G pri­po­je­nia robia z Ebiqe Smart zaria­de­nie, ktore dokáže plá­no­vať trasu cesty, zdie­lať ju na sociálne siete a prie­bežne kon­tro­lo­vať tlak v pneuma­tí­kach, stav baté­rie a dojazd. To všetko sa deje cez vlastný QorosC­loud sys­tém, ktorý okrem spo­me­nu­tým fun­kci­ona­lít dokáže v real time zobra­zo­vať nehody na trase cesty, poča­sie a tak­tiež miesta kde je možné Ebiqe dobiť. Stačí mu len 80 minút, vďaka kto­rým sa dokáže nabiť do plna cez štan­dardnú elek­trickú prí­pojku.

Ebiqe má 3 režimy v kto­rých fun­guje: Power, v kto­rom dosa­huje naj­vyš­šiu rých­losť 65km/h a dojazd 80km. Street, kde je limi­to­vaný maxi­mál­nou rých­los­ťou 25km/h s dojaz­dom až 120km a režim Eco s max. 60km/h a dojaz­dom 100km. Dojazd je priamo úmerný inten­zite šlia­pa­nia do pedá­lov a reku­pe­rač­ným brz­de­ním, z kto­rého sa zís­kava doda­točná ener­gia.

A na záver sme si nechali cenu, ktorá sa odha­duje na $5,000, čo mnohí z nás asi neza­pla­tíme, no určite sa nájde zopár tých, čo sa ula­ko­mia a vďaka ním uvi­díme tento krásny dizaj­nový kúsok aj v našich uli­ciach.

Zdroj: pocket-lin.com

Pridať komentár (0)