Qoros odha­lil svoj revo­luč­ný smart bicy­kel

Šandi / 7. marca 2014 / Tech a inovácie

Qoros Ebi­qe je síce zatiaľ len kon­cept, no doká­že dosia­hnúť fas­ci­nu­jú­cu rých­losť 65km/h s dojaz­dom až 125km. K tým­to úcty­hod­ným čís­lam mu dopo­má­ha moder­ný elek­tric­ký motor a pedá­le.

Čo robí Ebi­qe jedi­neč­ným, je jeho per­ma­nent­né pri­po­je­nie na 3G sieť. Spo­loč­nosť Qoros ho dodá­va s 5 pal­co­vou obra­zov­kou pri­pev­ne­nou ku ria­dit­kám. Táto kom­bi­ná­cia touch obra­zov­ky a 3G pri­po­je­nia robia z Ebi­qe Smart zaria­de­nie, kto­re doká­že plá­no­vať tra­su ces­ty, zdie­lať ju na sociál­ne sie­te a prie­bež­ne kon­tro­lo­vať tlak v pneuma­tí­kach, stav baté­rie a dojazd. To všet­ko sa deje cez vlast­ný QorosC­loud sys­tém, kto­rý okrem spo­me­nu­tým fun­kci­ona­lít doká­že v real time zobra­zo­vať neho­dy na tra­se ces­ty, poča­sie a tak­tiež mies­ta kde je mož­né Ebi­qe dobiť. Sta­čí mu len 80 minút, vďa­ka kto­rým sa doká­že nabiť do plna cez štan­dard­nú elek­tric­kú prí­poj­ku.

Ebi­qe má 3 reži­my v kto­rých fun­gu­je: Power, v kto­rom dosa­hu­je naj­vyš­šiu rých­losť 65km/h a dojazd 80km. Stre­et, kde je limi­to­va­ný maxi­mál­nou rých­los­ťou 25km/h s dojaz­dom až 120km a režim Eco s max. 60km/h a dojaz­dom 100km. Dojazd je pria­mo úmer­ný inten­zi­te šlia­pa­nia do pedá­lov a reku­pe­rač­ným brz­de­ním, z kto­ré­ho sa zís­ka­va doda­toč­ná ener­gia.

A na záver sme si necha­li cenu, kto­rá sa odha­du­je na $5,000, čo mno­hí z nás asi neza­pla­tí­me, no urči­te sa náj­de zopár tých, čo sa ula­ko­mia a vďa­ka ním uvi­dí­me ten­to krás­ny dizaj­no­vý kúsok aj v našich uli­ciach.

Zdroj: pocket-lin.com

Pridať komentár (0)