Quali­ty­Unit roz­be­hol star­tup, ktorý je sve­tový!

Šandi / 9. októbra 2014 / Tools a produktivita

Quali­ty­Unit je firma, ktorá sa dá pova­žo­vať za jednu z najús­peš­nej­ších slo­ven­ských firiem, ktoré pre­ra­zili v zahra­ničí. Ich nový pro­jekt má obrov­ský poten­ciál na úspech. 

David, pred­stav nám Quali­ty­Unit? Pova­žu­jete sa ešte za star­tup, alebo po tom čase čo už na trhu pôso­bíte sa skôr vní­mate ako kla­sická tech­no­lo­gická firma?

Podľa wiki­pé­die je star­tup orga­ni­zá­cia alebo pro­jekt, ktorý sa snaží nájsť usku­toč­ni­telný a šká­lo­va­telný biz­nis model. My ho máme, takže star­tup asi nie sme. Kaž­do­pádne aj po 10 rokoch na trhu sa cítime mlado a podob­nosť s “kla­sic­kou tech­no­lo­gic­kou fir­mou” by si u nás hla­dal len ťažko.

Pred­stav nám ešte tro­chu his­tó­riu, kto stál pri vzniku a ako to celé začalo.

Quality Unit zalo­žili v roku 2004 Andrej Har­šáni, Vik­tor Zeman a Maroš Frič, pri­čom posledný meno­vaný po čase z firmy odišiel. Pôvod­ným posla­ním bolo vývoj skriptu na správu par­tne­rov pre kli­enta v Ázii. Ten, sa ale roz­ho­dol, že neza­platí a preto tento skript začali ponú­kať na webe. Takto vznikla prvá ver­zia — Post Affi­liate Pro, čo je teraz najp­re­dá­va­nejší affi­liate trac­king soft­ware in da world :) Ako pri­bú­dal počet zákaz­ní­kov, začali sme rie­šiť otázku zákaz­níc­kej pod­pory. Pre vlastnú potrebu sme si vyvi­nuli help­desk appku — Sup­port Cen­ter a vlastnú chat appku — Live­A­gent. V roku 2011 sme ich spo­jili do jed­nej a vznikla tak prvá ver­zia súčas­ného Live­A­gent-a. Zákaz­níci si ho pochva­lo­vali tak sme začali pre­dá­vať aj ten. 

David Cacik (Mar­ke­ting Direc­tor)

Po nie­koľko roč­ných skú­se­nos­tiach a medzi­ná­rod­nom úspe­chu ste si pove­dali, že sa pus­títe do nového pro­jektu (Live­A­gent). Čo je to za pro­jekt?

Live­A­gent je help­desk appka, pomo­cou kto­rej si viete napo­jiť mail, face­book, twit­ter, tele­fón, pri­dať live chat na stránku, kon­taktné for­mu­láre, feed­back tla­čítka alebo vytvo­riť por­tál s člán­kami. Všetko preto, aby ste mali first class zákaz­nícku pod­poru a zákaz­níci vás ospe­vo­vali na všet­kých fron­toch.

Ako vzni­kol názov Live­A­gent? Nebolo to náho­dou pri pre­ze­raní porno strá­nok? :)

Nebolo, avšak Braz­zers pre­mium účty majú všetci zamest­nanci ako bonus k výplate :) (Ak chceš u nás pra­co­vať napíš na jobs@qualityunit.com). Kaž­do­pádne, názov nevzni­kol pri bro­wso­vaní v inkog­nito móde, ale keďže to bola naj­skôr chat apli­ká­cia nazvali sme ho Live­A­gent. 

Tím Live­A­gent v akcii :)

V čom je Live­A­gent lepší ako už exis­tu­júce sve­tové pro­dukty alá Zen­Desk?

Zen­desk má okolo seba veľký hype, ale v porov­naní s Live­A­gen­tom mu chýba nie­koľko základ­ných fun­kcií. Naprí­klad: V Live­A­gente je chat zabu­do­vaný, pri­čom chat v Zen­desku je rie­šený ako plu­gin so Zopi­mom a zákaz­ník tak musí pla­tiť za dva pro­dukty. U nás to má všetko v jed­nom. Ďal­šou výho­dou je to, že sme schopní imple­men­to­vať požia­davky zákaz­ní­kov v rekord­ných časoch, čo v kor­po­ráte trvá oveľa dlh­šie. Tým, že nemáme tak veľa zákaz­ní­kov ako Zen­desk, doká­žeme sa o kaž­dého z nich sta­rať ako v perinke.

Po pomerne krát­kom čase od uve­de­nia na trh začali Live­A­gent využí­vať lokálne známe firmy. O ktoré sa jedná?

Web­sup­port, Mar­ti­nus, Peli­kan, Pri­ce­ma­nia; neskôr Finančná Správa SR, E-ON… Všetky z nich ho pou­ží­vajú dote­raz.

Čo Live­A­gent a zahra­ničné trhy?

90% našich zákaz­ní­kov sú zo zahra­ni­čia. Live­A­gent sa pou­žíva v 57 kra­ji­nách sveta a je dostupný v 27 jazy­koch. Áno, celé sme to zobrali úplne opačne. Pri­márne sa zame­ria­vame na zahra­ničné trhy a až v posled­nej dobe sme začali vyví­jať mar­ke­tin­gové akti­vity v SK/CZ.

Pred­po­kla­dám, že vývoj nebol jed­no­du­chý a zožral pomerne dosť času a zdro­jov. Z čoho bol finan­co­vaný, máte za sebou neja­kých inves­to­rov?

Od začiatku je firma finan­co­vaná z vlast­ných zdro­jov. Vývoj Live­A­genta bol finan­co­vaný z úspe­chu Post Affi­liate Pro.

Live­A­gent bike team

Ako vyzerá tvoj bežný deň v Live­A­gent, okrem toho že do práce prí­deš na bicykli? :)

Zákaz­nícku pod­poru u nás čias­točne pova­žu­jeme za formu mar­ke­tingu. Preto ako mar­ke­ting mene­žé­ris mám na sta­rosť aj našich 10 sup­por­ťá­kov. Dosta­nem tak záro­veň aj kva­litný feed­back priamo od zákaz­ní­kov, ktorý môžem pou­žiť v ostat­ných mar­ke­tin­go­vých akti­vi­tách. Doobeda vyba­vím všetko týka­júce sa sup­portu, pobro­wsu­jem braz­zers, a idem na rýdzo mar­ke­tin­gové akti­vity. Rád robím veci hneď, tzn. že ak ma niečo napadne, nepo­le­mi­zu­jem okolo toho a rovno to uro­bím. V posled­nej dobe sa venu­jem hlavne con­tentu a vylep­šu­jem náš onbo­ar­ding pro­ces.

Čo hovo­ríš na slo­ven­skú star­tu­povú scénu?

Páči sa mi, ako sa to tu roz­hý­balo v posled­ných 2 rokoch a pomá­hajú tomu aj také pro­jekty ako je Star­tit UP.

Ktorý slo­ven­ský star­tup má podľa teba nakop­nuté na poriadny sve­tový úspech?

Na ďalší ESET si asi ešte počkáme. Pozdá­vajú sa mi akti­vity Web­sup­portu (Nice­reply, Inhiro, Run­form). Sle­du­jem Rasťa Tureka a jeho Synopsi.tv a Pexeso. Páčia sa mi aj naši suse­dia v Clus­ter­hause — sli.do. Tajne dúfam, že sa pánovi Kle­i­novi podarí pre­ra­ziť s jeho Aero­mo­bi­lom :)

Ako mar­ke­tin­gový Guru nám pre­zraď kde vidíš naj­väčší nedos­ta­tok slo­ven­ských star­tu­pov v mar­ke­tingu a self pro­mo­tion? Aké naj­väč­šie chyby sa robia?

Star­tupy vzni­kajú ako huby po daždi. Veľa z nich rieši rov­naký prob­lém a s kon­ku­ren­ciou sa veľmi podo­bajú. Pou­ží­vajú rov­naké mar­ke­tin­gové kanály ako ich kon­ku­ren­cia — “pre­tože, veď im to fun­guje, tak to skú­sime aj my”. Zabú­dajú na to, že po úspeš­nom pre­daji sa všetko len začína. To čo ich môže odlí­šiť od kon­ku­ren­cie je aj ich postoj a sta­rost­li­vosť o zákaz­níka. Word of mouth je silný nástroj a je zadarmo. 

Čo by si na záver odká­zal slo­ven­ským star­tu­pom?

Aby mali správny pro­dukt, v správ­nom čase a na správ­nom mieste. A ktomu veľa štas­tia. :) Snáď zo Slo­ven­ska raz bude malé Sili­con val­ley, mozgy na to máme.

Pridať komentár (0)