Quali­ty­Unit roz­be­hol star­tup, kto­rý je sve­to­vý!

Šandi / 9. októbra 2014 / Lifehacking

Quali­ty­Unit je fir­ma, kto­rá sa dá pova­žo­vať za jed­nu z najús­peš­nej­ších slo­ven­ských firiem, kto­ré pre­ra­zi­li v zahra­ni­čí. Ich nový pro­jekt má obrov­ský poten­ciál na úspech. 

David, pred­stav nám Quali­ty­Unit? Pova­žu­je­te sa ešte za star­tup, ale­bo po tom čase čo už na trhu pôso­bí­te sa skôr vní­ma­te ako kla­sic­ká tech­no­lo­gic­ká fir­ma?

Pod­ľa wiki­pé­die je star­tup orga­ni­zá­cia ale­bo pro­jekt, kto­rý sa sna­ží nájsť usku­toč­ni­tel­ný a šká­lo­va­tel­ný biz­nis model. My ho máme, tak­že star­tup asi nie sme. Kaž­do­pád­ne aj po 10 rokoch na trhu sa cíti­me mla­do a podob­nosť s “kla­sic­kou tech­no­lo­gic­kou fir­mou” by si u nás hla­dal len ťaž­ko.

Pred­stav nám ešte tro­chu his­tó­riu, kto stál pri vzni­ku a ako to celé zača­lo.

Quali­ty Unit zalo­ži­li v roku 2004 Andrej Har­šá­ni, Vik­tor Zeman a Maroš Frič, pri­čom posled­ný meno­va­ný po čase z fir­my odišiel. Pôvod­ným posla­ním bolo vývoj skrip­tu na sprá­vu par­tne­rov pre kli­en­ta v Ázii. Ten, sa ale roz­ho­dol, že neza­pla­tí a pre­to ten­to skript zača­li ponú­kať na webe. Tak­to vznik­la prvá ver­zia — Post Affi­lia­te Pro, čo je teraz najp­re­dá­va­nej­ší affi­lia­te trac­king soft­wa­re in da world :) Ako pri­bú­dal počet zákaz­ní­kov, zača­li sme rie­šiť otáz­ku zákaz­níc­kej pod­po­ry. Pre vlast­nú potre­bu sme si vyvi­nu­li help­desk app­ku — Sup­port Cen­ter a vlast­nú chat app­ku — Live­A­gent. V roku 2011 sme ich spo­ji­li do jed­nej a vznik­la tak prvá ver­zia súčas­né­ho Live­A­gent-a. Zákaz­ní­ci si ho pochva­lo­va­li tak sme zača­li pre­dá­vať aj ten. 

David Cacik (Mar­ke­ting Direc­tor)

Po nie­koľ­ko roč­ných skú­se­nos­tiach a medzi­ná­rod­nom úspe­chu ste si pove­da­li, že sa pus­tí­te do nové­ho pro­jek­tu (Live­A­gent). Čo je to za pro­jekt?

Live­A­gent je help­desk app­ka, pomo­cou kto­rej si vie­te napo­jiť mail, face­bo­ok, twit­ter, tele­fón, pri­dať live chat na strán­ku, kon­takt­né for­mu­lá­re, feed­back tla­čít­ka ale­bo vytvo­riť por­tál s člán­ka­mi. Všet­ko pre­to, aby ste mali first class zákaz­níc­ku pod­po­ru a zákaz­ní­ci vás ospe­vo­va­li na všet­kých fron­toch.

Ako vzni­kol názov Live­A­gent? Nebo­lo to náho­dou pri pre­ze­ra­ní por­no strá­nok? :)

Nebo­lo, avšak Braz­zers pre­mium účty majú všet­ci zamest­nan­ci ako bonus k výpla­te :) (Ak chceš u nás pra­co­vať napíš na [email protected]). Kaž­do­pád­ne, názov nevzni­kol pri bro­wso­va­ní v inkog­ni­to móde, ale keď­že to bola naj­skôr chat apli­ká­cia nazva­li sme ho Live­A­gent. 

Tím Live­A­gent v akcii :)

V čom je Live­A­gent lep­ší ako už exis­tu­jú­ce sve­to­vé pro­duk­ty alá Zen­Desk?

Zen­desk má oko­lo seba veľ­ký hype, ale v porov­na­ní s Live­A­gen­tom mu chý­ba nie­koľ­ko základ­ných fun­kcií. Naprí­klad: V Live­A­gen­te je chat zabu­do­va­ný, pri­čom chat v Zen­des­ku je rie­še­ný ako plu­gin so Zopi­mom a zákaz­ník tak musí pla­tiť za dva pro­duk­ty. U nás to má všet­ko v jed­nom. Ďal­šou výho­dou je to, že sme schop­ní imple­men­to­vať požia­dav­ky zákaz­ní­kov v rekord­ných časoch, čo v kor­po­rá­te trvá ove­ľa dlh­šie. Tým, že nemá­me tak veľa zákaz­ní­kov ako Zen­desk, doká­že­me sa o kaž­dé­ho z nich sta­rať ako v perin­ke.

Po pomer­ne krát­kom čase od uve­de­nia na trh zača­li Live­A­gent využí­vať lokál­ne zná­me fir­my. O kto­ré sa jed­ná?

Web­sup­port, Mar­ti­nus, Peli­kan, Pri­ce­ma­nia; neskôr Finanč­ná Sprá­va SR, E-ON… Všet­ky z nich ho pou­ží­va­jú dote­raz.

Čo Live­A­gent a zahra­nič­né trhy?

90% našich zákaz­ní­kov sú zo zahra­ni­čia. Live­A­gent sa pou­ží­va v 57 kra­ji­nách sve­ta a je dostup­ný v 27 jazy­koch. Áno, celé sme to zobra­li úpl­ne opač­ne. Pri­már­ne sa zame­ria­va­me na zahra­nič­né trhy a až v posled­nej dobe sme zača­li vyví­jať mar­ke­tin­go­vé akti­vi­ty v SK/CZ.

Pred­po­kla­dám, že vývoj nebol jed­no­du­chý a zožral pomer­ne dosť času a zdro­jov. Z čoho bol finan­co­va­ný, máte za sebou neja­kých inves­to­rov?

Od začiat­ku je fir­ma finan­co­va­ná z vlast­ných zdro­jov. Vývoj Live­A­gen­ta bol finan­co­va­ný z úspe­chu Post Affi­lia­te Pro.

Live­A­gent bike team

Ako vyze­rá tvoj bež­ný deň v Live­A­gent, okrem toho že do prá­ce prí­deš na bicyk­li? :)

Zákaz­níc­ku pod­po­ru u nás čias­toč­ne pova­žu­je­me za for­mu mar­ke­tin­gu. Pre­to ako mar­ke­ting mene­žé­ris mám na sta­rosť aj našich 10 sup­por­ťá­kov. Dosta­nem tak záro­veň aj kva­lit­ný feed­back pria­mo od zákaz­ní­kov, kto­rý môžem pou­žiť v ostat­ných mar­ke­tin­go­vých akti­vi­tách. Doobe­da vyba­vím všet­ko týka­jú­ce sa sup­por­tu, pobro­wsu­jem braz­zers, a idem na rýdzo mar­ke­tin­go­vé akti­vi­ty. Rád robím veci hneď, tzn. že ak ma nie­čo napad­ne, nepo­le­mi­zu­jem oko­lo toho a rov­no to uro­bím. V posled­nej dobe sa venu­jem hlav­ne con­ten­tu a vylep­šu­jem náš onbo­ar­ding pro­ces.

Čo hovo­ríš na slo­ven­skú star­tu­po­vú scé­nu?

Páči sa mi, ako sa to tu roz­hý­ba­lo v posled­ných 2 rokoch a pomá­ha­jú tomu aj také pro­jek­ty ako je Star­tit UP.

Kto­rý slo­ven­ský star­tup má pod­ľa teba nakop­nu­té na poriad­ny sve­to­vý úspech?

Na ďal­ší ESET si asi ešte počká­me. Pozdá­va­jú sa mi akti­vi­ty Web­sup­por­tu (Nice­rep­ly, Inhi­ro, Run­form). Sle­du­jem Ras­ťa Ture­ka a jeho Synopsi.tv a Pexe­so. Páčia sa mi aj naši suse­dia v Clus­ter­hau­se — sli.do. Taj­ne dúfam, že sa páno­vi Kle­i­no­vi poda­rí pre­ra­ziť s jeho Aero­mo­bi­lom :)

Ako mar­ke­tin­go­vý Guru nám pre­zraď kde vidíš naj­väč­ší nedos­ta­tok slo­ven­ských star­tu­pov v mar­ke­tin­gu a self pro­mo­ti­on? Aké naj­väč­šie chy­by sa robia?

Star­tu­py vzni­ka­jú ako huby po daž­di. Veľa z nich rie­ši rov­na­ký prob­lém a s kon­ku­ren­ci­ou sa veľ­mi podo­ba­jú. Pou­ží­va­jú rov­na­ké mar­ke­tin­go­vé kaná­ly ako ich kon­ku­ren­cia — “pre­to­že, veď im to fun­gu­je, tak to skú­si­me aj my”. Zabú­da­jú na to, že po úspeš­nom pre­da­ji sa všet­ko len začí­na. To čo ich môže odlí­šiť od kon­ku­ren­cie je aj ich postoj a sta­rost­li­vosť o zákaz­ní­ka. Word of mouth je sil­ný nástroj a je zadar­mo.

Čo by si na záver odká­zal slo­ven­ským star­tu­pom?

Aby mali správ­ny pro­dukt, v správ­nom čase a na správ­nom mies­te. A kto­mu veľa štas­tia. :) Snáď zo Slo­ven­ska raz bude malé Sili­con val­ley, moz­gy na to máme.

Pridať komentár (0)