RADON pre Android — appka, ktorá zdiela dáta ultra­zvu­kom

Michaela Líšková / 1. mája 2016 / Tech a inovácie

Šikovná apli­ká­cia, ktorá ti pomôže rýchlo zdie­ľať odkazy, a to bez toho, aby si musel pou­žiť sociálnu sieť. Jed­no­du­cho a rýchlo.

Ak milu­ješ hudbu a videá a kon­štan­tne kamo­šom posie­laš odkazy na You­Tube, alebo sa chceš pode­liť o apli­ká­cie či čokoľ­vek iné, máme tu rie­še­nie, ktoré veci zjed­no­duší a urýchli.

Radon, apli­ká­cia vyvi­nutá pre Android, totiž robí presne toto. Stačí si appku nain­šta­lo­vať a kedy­koľ­vek sa budeš chcieť pode­liť o obsah,jednoducho náj­deš medzi mož­nos­ťami zdie­ľa­nia Radon.

Aby mohli druhí ľudia tvoj odkaz pri­jať, musia mať tiež nain­šta­lo­vaný Radon a byť v tvo­jej blíz­kosti. Na roz­diel od Blu­e­to­othu ale nie je potrebné žiadne páro­va­nie s dru­hým zaria­de­ním. Dokonca nemu­síš byť pri­po­jení ani na rov­nakú Wi-Fi sieť a svoj odkaz môžeš naraz poslať aj na nie­koľko zaria­dení – za pred­po­kladu, že majú tiež spus­tenú Radon apli­ká­ciu.

appelmocom

foto: appelmo.com

Radon využíva kom­bi­ná­ciu Blu­e­to­oth, Wi-Fi a tak­mer ultra­zvu­kové audio, ktoré náj­deš aj v Nearby API od Google.

Nez­vláda síce súbory ako sú fotky alebo videá, ale je to skvelý spô­sob, ako môžeš zdie­ľať malé dáta- a je rých­lej­šie ako zdie­ľa­nie kamo­šom do správy, najmä ak ste meter od seba. Skús a uvi­díš, že si appku zami­lu­ješ.

zdroj: thenextweb.com, zdroj titul­nej foto: techweez.com

Pridať komentár (0)