Ranný rituál, ktorý ti zlepší život a spraví ťa šťast­nej­ším

Ivo Kokinda / 16. februára 2015 / Tools a produktivita

Zme­niť ranný rituál má obrov­ský dopad na pro­duk­ti­vitu a pocit šťas­tia. Pred tým ako pred­sta­vím spô­sob ako zme­niť rituál, treba sa pozrieť ako vyzerá väč­šina ran­ných ritu­álov.

Vsta­neš: Či na budík alebo sám/a od seba, tak schmat­neš svoj smartp­hone a zapneš ho. Hneď check­neš apli­ká­cie a pre­ze­ráš noti­fi­ká­cie (Face­book, Twit­ter alebo email).

Zatiaľ čo čítaš emaily: Zis­tíš, čo si zabu­dol spra­viť alebo ti nie­kto napí­sal mail, ktorý ťa vytočí hneď, len čo otvo­ríš oči. 

Zatiaľ čo skrol­lu­ješ Face­book: Vidíš rôzne posty ako nie­kto hej­tuje dru­hých alebo sa sťa­žuje na dane a ako je všetko v tomto štáte zlé alebo uvi­díš zni­čené šte­niatko, ktoré potre­buje pomoc alebo post o tom ako poli­tici vymys­leli nové dane na šte­niatka.

Zatiaľ čo si pre­ze­ráš Twit­ter:  Čítaš twe­ety od nie­koho, ako sa sťa­žuje, aký strašný zákaz­nícky ser­vis má jeho pro­vi­der. Alebo podobné správy politici/dane/všetko zle/šteniatka.

Posta­víš sa konečne z postele: Podráž­dený, mrzutý a nútiaci sám seba uro­biť nejakú čin­nosť pred všet­kým ostat­ným. Stále mys­liaci na to, ako si naštvaný na veci, ktoré si čítal a ako veľmi s nimi nesú­hla­síš.

A tu je ten bod zlomu.

Ver alebo nie, budeš stále zaží­vať to isté, pokiaľ nezme­níš svoj rituál. Aj keď budeš mať ten naj­hod­not­nejší výber kanálov/ľudí, nega­ti­vita vždy pre­kĺzne a nájde si cestu do tvojho digi­tál­neho života. 

Treba pre­vziať kon­trolu nad týmito vecami. Roz­hod­núť sa uro­biť zmenu a skon­co­vať so začí­na­ním dňa nega­tív­nymi pod­netmi. Roz­hod­núť sa odstrá­niť všetky prí­le­ži­tosti, ktoré vyžije nega­ti­vita aby sa dostala k tebe. Roz­hod­núť sa míňať prvých 10 – 15 minút dňa pozi­tívne.

Ako to uro­biť? Medi­tá­cia? Joga? Dýcha­cie cviky? Skryť svoj smartp­hone ďaleko od postele? Kúpiť si šte­niatko, za ktoré ešte zapla­tíš novú daň? Nie. Zaviesť si Ins­ta­Cof­fe­e­Fai­ry­ta­les.

Insta = Ins­ta­gram
Nechaj si mobil vedľa postele. Zatiaľ žiadna zmena. Ale odstráň si apli­ká­cie ako je Face­book, Twit­ter a pre­suň mail apli­ká­cie na druhú stranu obra­zovky. Keď zapneš mobil, tak jediná apli­ká­cia, na ktorú klik­neš je Ins­ta­gram.
Prečo Ins­tra­gram? Pre­tože tu je selek­tívny výber fotiek alebo pria­te­ľov, rodiny, nád­her­ných ľudí, áut, prí­rody a ešte o mnoho viac bez reklamy. Nepa­mä­tám si, kedy napo­sledy som videl na mojom Ins­ta­grame niečo nega­tívne. Strá­viť tu tak 5 – 15 minút. Pre­zrieť si nové fotky od ľudí, kto­rých sle­du­ješ a pozrieš sa na Ins­ta­gram explore page, či nenáj­deš nové zau­jí­mavé veci. Po tom odlo­žíš mobil a posta­víš sa z postele.

Cof­fee = Káva
Kúpiš si rannú tlač, ale to len, aby ťa pre­brala pre­chá­dza do stánku a spať. Čítať začneš až po raňaj­kách aby si si neska­zil chuť. Dáš si robiť kávu. To je už na tebe ako si ju robíš alebo akú piješ. 

Fai­ry­ta­les = Roz­právka na ráno
Pokiaľ sa ti pri­pra­vuje káva vezmi si jednu z kla­sic­kých roz­prá­vok, ktoré ti čítali doma keď si bol malý/á. A prečo?
Po prvé, vtiahne ťa to opäť do bez­sta­rost­ného det­stva. Si spo­me­nieš ako ti číta­vali doma a ako hltavo si počú­val každý jeden prí­beh. Ako si si všetko det­ský pred­sta­vo­val.
Po druhé: „Roz­právka nevznikla, aby sme s ňou uspá­vali deti, ale aby pre­bú­dzala dospe­lých.“

Miesto toho aby si si pre­ze­ral mobil alebo note­book (kde všade môžeš nájsť nega­ti­vitu) počas toho ako si už pomaly vychut­ná­vaš kávu, si môžeš pozrieť aj nejaký komiks, ktorý ti vyčarí úsmev na tvári.

Čas, ktorý sa varila káva (10 – 15 minút) strá­viš robe­ním len čin­nosti, ktoré sa robia šťast­ným. Deň by si mal začí­nať pozi­tívne. Pozi­tívne mys­le­nie je ochranný štít proti kru­tosti zvyšku dňa. Ak by si mal začať deň s nega­tív­nymi vplyvmi, tak zvy­šok dňa by bol ťažký boj o dosia­hnu­tie pozi­tív­neho mys­le­nia.

Rad­šej začí­nať deň na vrchole pozi­tív­neho mys­le­nia. No nie?

Možno ráno sedíš s pre­krí­že­nými nohami doma v kúte, z hlboká dýchaš a v pozadí počú­vaš šte­niatka? Neviem. Ak ťa to dostane do pozi­tív­nej a šťast­nej nálady, tak rob to. Nemu­síš sa ria­diť prí­sne týmito radami, ak máš niečo lep­šie pre seba. Začí­nať deň bez nega­ti­vity je super a mal by si to tiež vyskú­šať. Aspoň týž­deň bez ran­ného Face­bo­oku alebo Twittru. 

Nezá­leží, či robíš z domu alebo pra­cu­ješ od 8 do 4 a dochá­dzaš. Inves­tuj svoj istý čas do hľa­da­nia ritu­álu, ktorý ťa nakopne do dňa pozi­tív­nym mys­le­ním a šťas­tím.

Pre­vezmi kon­trolu nad tým ako začí­naš deň a nedo­voľ aby začia­tok dňa mal kon­trolu nad tebou.

Zdroj: medium.com

Pridať komentár (0)