Ran­ný ritu­ál, kto­rý ti zlep­ší život a spra­ví ťa šťast­nej­ším

Ivo Kokinda / 16. februára 2015 / Lifehacking

Zme­niť ran­ný ritu­ál má obrov­ský dopad na pro­duk­ti­vi­tu a pocit šťas­tia. Pred tým ako pred­sta­vím spô­sob ako zme­niť ritu­ál, tre­ba sa pozrieť ako vyze­rá väč­ši­na ran­ných ritu­álov.

Vsta­neš: Či na budík ale­bo sám/a od seba, tak schmat­neš svoj smartp­ho­ne a zapneš ho. Hneď check­neš apli­ká­cie a pre­ze­ráš noti­fi­ká­cie (Face­bo­ok, Twit­ter ale­bo email).

Zatiaľ čo čítaš emai­ly: Zis­tíš, čo si zabu­dol spra­viť ale­bo ti nie­kto napí­sal mail, kto­rý ťa vyto­čí hneď, len čo otvo­ríš oči. 

Zatiaľ čo skrol­lu­ješ Face­bo­ok: Vidíš rôz­ne posty ako nie­kto hej­tu­je dru­hých ale­bo sa sťa­žu­je na dane a ako je všet­ko v tom­to štá­te zlé ale­bo uvi­díš zni­če­né šte­niat­ko, kto­ré potre­bu­je pomoc ale­bo post o tom ako poli­ti­ci vymys­le­li nové dane na šte­niat­ka.

Zatiaľ čo si pre­ze­ráš Twit­ter:  Čítaš twe­e­ty od nie­ko­ho, ako sa sťa­žu­je, aký straš­ný zákaz­níc­ky ser­vis má jeho pro­vi­der. Ale­bo podob­né sprá­vy politici/dane/všetko zle/šteniatka.

Posta­víš sa koneč­ne z poste­le: Podráž­de­ný, mrzu­tý a nútia­ci sám seba uro­biť neja­kú čin­nosť pred všet­kým ostat­ným. Stá­le mys­lia­ci na to, ako si naštva­ný na veci, kto­ré si čítal a ako veľ­mi s nimi nesú­hla­síš.

A tu je ten bod zlo­mu.

Ver ale­bo nie, budeš stá­le zaží­vať to isté, pokiaľ nezme­níš svoj ritu­ál. Aj keď budeš mať ten naj­hod­not­nej­ší výber kanálov/ľudí, nega­ti­vi­ta vždy pre­kĺz­ne a náj­de si ces­tu do tvoj­ho digi­tál­ne­ho živo­ta.

Tre­ba pre­vziať kon­tro­lu nad tými­to veca­mi. Roz­hod­núť sa uro­biť zme­nu a skon­co­vať so začí­na­ním dňa nega­tív­ny­mi pod­net­mi. Roz­hod­núť sa odstrá­niť všet­ky prí­le­ži­tos­ti, kto­ré vyži­je nega­ti­vi­ta aby sa dosta­la k tebe. Roz­hod­núť sa míňať prvých 10 – 15 minút dňa pozi­tív­ne.

Ako to uro­biť? Medi­tá­cia? Joga? Dýcha­cie cvi­ky? Skryť svoj smartp­ho­ne ďale­ko od poste­le? Kúpiť si šte­niat­ko, za kto­ré ešte zapla­tíš novú daň? Nie. Zaviesť si Ins­ta­Cof­fe­e­Fai­ry­ta­les.

Ins­ta = Ins­ta­gram
Nechaj si mobil ved­ľa poste­le. Zatiaľ žiad­na zme­na. Ale odstráň si apli­ká­cie ako je Face­bo­ok, Twit­ter a pre­suň mail apli­ká­cie na dru­hú stra­nu obra­zov­ky. Keď zapneš mobil, tak jedi­ná apli­ká­cia, na kto­rú klik­neš je Ins­ta­gram.
Pre­čo Ins­tra­gram? Pre­to­že tu je selek­tív­ny výber fotiek ale­bo pria­te­ľov, rodi­ny, nád­her­ných ľudí, áut, prí­ro­dy a ešte o mno­ho viac bez rekla­my. Nepa­mä­tám si, kedy napo­sle­dy som videl na mojom Ins­ta­gra­me nie­čo nega­tív­ne. Strá­viť tu tak 5 – 15 minút. Pre­zrieť si nové fot­ky od ľudí, kto­rých sle­du­ješ a pozrieš sa na Ins­ta­gram explo­re page, či nenáj­deš nové zau­jí­ma­vé veci. Po tom odlo­žíš mobil a posta­víš sa z poste­le.

Cof­fee = Káva
Kúpiš si ran­nú tlač, ale to len, aby ťa pre­bra­la pre­chá­dza do stán­ku a spať. Čítať začneš až po raňaj­kách aby si si neska­zil chuť. Dáš si robiť kávu. To je už na tebe ako si ju robíš ale­bo akú piješ. 

Fai­ry­ta­les = Roz­práv­ka na ráno
Pokiaľ sa ti pri­pra­vu­je káva vez­mi si jed­nu z kla­sic­kých roz­prá­vok, kto­ré ti číta­li doma keď si bol malý/á. A pre­čo?
Po prvé, vtiah­ne ťa to opäť do bez­sta­rost­né­ho det­stva. Si spo­me­nieš ako ti číta­va­li doma a ako hlta­vo si počú­val kaž­dý jeden prí­beh. Ako si si všet­ko det­ský pred­sta­vo­val.
Po dru­hé: „Roz­práv­ka nevznik­la, aby sme s ňou uspá­va­li deti, ale aby pre­bú­dza­la dospe­lých.“

Mies­to toho aby si si pre­ze­ral mobil ale­bo note­bo­ok (kde vša­de môžeš nájsť nega­ti­vi­tu) počas toho ako si už poma­ly vychut­ná­vaš kávu, si môžeš pozrieť aj neja­ký komiks, kto­rý ti vyča­rí úsmev na tvá­ri.

Čas, kto­rý sa vari­la káva (10 – 15 minút) strá­viš robe­ním len čin­nos­ti, kto­ré sa robia šťast­ným. Deň by si mal začí­nať pozi­tív­ne. Pozi­tív­ne mys­le­nie je ochran­ný štít pro­ti kru­tos­ti zvyš­ku dňa. Ak by si mal začať deň s nega­tív­ny­mi vplyv­mi, tak zvy­šok dňa by bol ťaž­ký boj o dosia­hnu­tie pozi­tív­ne­ho mys­le­nia.

Rad­šej začí­nať deň na vrcho­le pozi­tív­ne­ho mys­le­nia. No nie?

Mož­no ráno sedíš s pre­krí­že­ný­mi noha­mi doma v kúte, z hlbo­ká dýchaš a v poza­dí počú­vaš šte­niat­ka? Neviem. Ak ťa to dosta­ne do pozi­tív­nej a šťast­nej nála­dy, tak rob to. Nemu­síš sa ria­diť prí­sne tými­to rada­mi, ak máš nie­čo lep­šie pre seba. Začí­nať deň bez nega­ti­vi­ty je super a mal by si to tiež vyskú­šať. Aspoň týž­deň bez ran­né­ho Face­bo­oku ale­bo Twitt­ru.

Nezá­le­ží, či robíš z domu ale­bo pra­cu­ješ od 8 do 4 a dochá­dzaš. Inves­tuj svoj istý čas do hľa­da­nia ritu­álu, kto­rý ťa nakop­ne do dňa pozi­tív­nym mys­le­ním a šťas­tím.

Pre­vez­mi kon­tro­lu nad tým ako začí­naš deň a nedo­voľ aby začia­tok dňa mal kon­tro­lu nad tebou.

Zdroj: medium.com

Pridať komentár (0)