Rast­lina, ktorá nabije mobil, je spl­ne­ním našich „eco-friendly” snov

Martin Bohunický / 18. mája 2016 / Tech a inovácie

Spo­loč­nosť Arkyne Tech­no­lo­gies z Bar­ce­lony pred­sta­vila svetu nový pro­jekt.

Vďaka Bioo Lite vieš pre­me­niť svoju rast­linu na teore­ticky neko­nečnú zásobu ener­gie – a to za 112 dolá­rov, ak pro­jekt pod­po­ríš cez Indie­gogo. Bioo Lite využíva foto­syn­tézu a pre­mieňa slnečnú ener­giu na elek­trinu.

Nie je to úplne jed­no­du­chý kon­cept. V samot­nom kve­ti­náči sú dve nádržky s bak­té­riami, ktoré rea­gujú na vodu. Keď rast­lina začne s foto­syn­té­zou, ener­gia prejde cez túto bak­te­riálnu mem­bránu. Elek­tróny sa následne dostanú do obehu a ulo­žia sa do baté­rie na spodku kve­ti­náča. Cez USB si potom napo­jíš svoje zaria­de­nie.

Pro­ces je tak efek­tívny, že ho môžeš uro­biť 3x krát denne a nabí­jať môžeš aj v noci. Čo sa týka rých­losti nabí­ja­nia, je to veľmi podobné, ako keď nabí­jaš tele­fón cez počí­tač.

Jediné, na čo si daj bacha je, aby si rast­linka nezvädla. V tom prí­pade ti už mobil nena­bije nič (a ešte aj zabi­ješ rast­linku..).

Tím okolo pro­jektu by chcel poslať prvé zaria­de­nia bac­ke­rom kon­com tohto roka. V súčas­nosti vyzbie­rali na Indie­gogo už 81 781 eur, čo je pri cie­ľo­vej sume 15000 eur hotová radosť. A to do konca zostáva ešte 11 dní.

Nuž, eco je cool.

Phone_Brands_2_bfctm9Bioo_Lite_Banner_1_whpthz

zdroj:  indiegogo.com, zdroj foto­gr­fií: indiegogo.com, zdroj titul­nej foto­gra­fie: gadgetsytecnologia.es

Pridať komentár (0)