Rasťo Turek a jeho ďalší skvelý nápad

Rišo Néveri / 12. január 2015 / Tools a produktivita

Víken­dové pro­jekty sa nie­kedy poriadne vyda­ria. Kon­com roku 2013 Rasťo Turek ocho­rel a tak sa roz­ho­dol vytvo­riť službu, ktorá poskytne odkaz na stia­hnu­tie z rôz­nych video slu­žieb ako naprí­klad You­Tube. Stránke naras­tala náv­štev­nosť cel­kom sluš­nou rých­los­ťou a tak sa špl­hali aj zárobky za reklamy.

Cez víkend som ocho­rel a tak som vyro­bil takúto srandu. Umož­ňuje nájsť priamu linku k videu u via­cero popu­lár­nych video slu­žieb, ako napr. You­tube.“ Píše Rasťo 13. decem­bra 2013. Dva mesiace na to Savedeo.com dosiahlo 1 milión stia­hnu­tých a 333 333 uni­kát­nych videí. „Za jeden víkend práce a $5 dolá­rov mesačne to nie je zlý výkon.“, hovorí Rasťo na Face­bo­oku :). V tomto štá­diu pro­jekt nebol vôbec mone­ti­zo­vaný, neskôr sa to zme­nilo. V súčas­nosti stránka pre­kro­čila hra­nicu 100 000 000 stia­hnu­tých videí a teší sa neus­tá­lemu nárastu náv­štev­nosti.

Savedeo.com je stránka, ktorá vám po zadaní odkazu na video vyge­ne­ruje odkaz na jeho stia­hnu­tie. Možno si hovo­ríte, či je to legálne. Z pohľadu stránky áno, cez jej ser­very nepre­chá­dzajú údaje iba gene­ruje odkaz na stia­hnu­tie. Cez Save­deo si tiež stiah­nete celé pla­y­listy z You­Tube, pre­kon­ver­tu­jete video na čisto zvu­kovú stopu vo for­máte mp3, alebo stiah­nete všetky videá daného uží­va­teľa Ins­ta­gramu naraz. Na domov­skej stránke náj­dete najs­ťa­ho­va­nej­šie viedá, alebo naprí­klad aj odkaz na API roz­hra­nie pro­jektu.

Pred týžd­ňom sa Rasťo v dis­ku­sii na Hac­ker News vyjad­ril nasle­dovne: „Pred rokom som vyvi­nul uni­ver­zálny sťa­ho­vač na video savedeo.com. Spo­čiatku som mu neve­no­val veľa pozor­nosti, ale ludia si stránku obľú­bili a vra­cali sa ňu. Teraz, o rok neskôr gene­ruje stránka okolo 30 000 dolá­rov mesačne, pri­čom náklady na pre­vádzku sú pri­bližne 90$…“ Stránka zarába z pop-up reklám, ktoré sa zobra­zujú pri klik­nutí na stia­hnu­tie videá cez vyge­ne­ro­vaný odkaz. Ostatní pou­ží­va­te­lia pou­ká­zali na fakt, že z daných reklám sa inšta­luje do počí­tača uží­va­teľa malwér. Po kon­tak­to­vaní save­dea na sieti Twit­ter som však dostal odpo­veď, že toto pravda nie je, služba je bez­pečná.

Pridať komentár (0)