Recen­zia | Xia­omi Mi5S: Mino­ritné vylep­še­nia vedú k doko­na­losti

Patrik Tarics / 5. november 2016 / Tech a inovácie

Po sku­točne veľ­kom množ­stve infor­má­cií sa všetci fanú­ši­ko­via spo­loč­nosti Xia­omi doč­kali nástupcu vyda­re­ného modelu Xia­omi Mi5. Tento smart­fón zasa­dol na pomy­selný trón výrobcu vo feb­ru­ári tohto roka a čín­sky gigant sa po ôsmich mesia­coch jeho vlád­nu­tia roz­ho­dol pred­sta­viť vylep­šenú ver­ziu, ktorá je v názve obo­ha­tená o pís­meno S. Pred­sta­ve­nie mode­lov Xia­omi Mi5S spolu s väč­ším Xia­omi Mi5S Plus však zane­chalo vo veľ­kej časti tech­no­lo­gic­kých nad­šen­cov mierne skla­ma­nie. Toto skla­ma­nie bolo pri­pi­so­vané hlavne naozaj vyso­kým oča­ká­va­niam, ktoré sa výrob­covi nepo­da­rilo napl­niť úplne podľa pred­stáv.

Napriek tomu však táto dvo­j­ica na malú chvíľku ovládla všetky ostatné smart­fóny výrobcu. Hoci Xia­omi má momen­tálne v ponuke dve ešte výkon­nej­šie a vyšper­ko­va­nej­šie zaria­de­nia, naďa­lej patrí Mi5S-ku ozna­če­nie vlaj­ková loď. Toto slovné spo­je­nie má za dôsle­dok vysoké nároky zákaz­ní­kov, ktorí vyža­dujú prvo­triedny kus elek­tro­niky po kaž­dej jed­nej stránke. Mnohí z vás môžu žiť v pre­sved­čení, že rela­tívne nízka cena tohto smart­fónu sa jed­no­du­cho musí v neja­kom bode pre­ja­viť. To, či tomu tak aj sku­točne je sa dozviete na riad­koch niž­šie, kde sú pod­robne roz­pí­sané všetky radosti a sta­rosti, ktoré vo vás Xia­omi Mi5S môže zane­chať.

Bale­nie

Nový obal, no rov­naké vnútro.

dsc_0129

Pre­dajné bale­nie od tohto výrobcu je už dlhé roky rov­naké. Presne kvôli tomuto faktu ma doká­zala úprimne pote­šiť men­šia zmena, ktorá však, bohu­žiaľ, obsah bale­nia nepos­tihla. Zmena totižto nastala v samot­nom obale tvr­dej kar­tó­no­vej kra­bičky. Ten je naďa­lej ladený v bie­lej farbe, avšak zmizlo vyob­ra­ze­nie samot­ného smart­fónu na vrch­nej strane bale­nia. Táto gra­fika bola zame­nená mini­ma­lis­tic­kým logom výrobcu umiest­ne­ným v strede. Zo spod­nej strany kra­bičky sa naskytá pohľad na pod­robné špe­ci­fi­ká­cie zaria­de­nia a ďal­šie zau­jí­mavé prvky sú umiest­nené už len v jej vnútri. Po otvo­rení ťa teda prek­vapí pohľad na samotný smart­fón oba­lený v ochran­ných fóliách. Pod ním sa nachá­dzajú stručné návody písané v čín­skom jazyku. Na samot­nom spodku sú ukryté zdan­livo tri kra­bičky, z kto­rých sú však dve prázdne a slú­žia len na zne­mož­ne­nie pohybu kra­bičky v strede. Tá je zas roz­de­lená na dve komory, ktoré odde­ľujú nabí­jací adap­tér a USB Type-C kábel. Po obvode tejto men­šej kra­bičky je umiest­nená aj spinka slú­žiaca na otvo­re­nie Dual­SIM slotu.

Kon­štruk­cia a dizajn

Sklo vys­trie­dal kov

Po kon­štrukč­nej stránke vyni­kajú tak­mer všetky zaria­de­nia s logom Mi per­fekt­ným tová­ren­ským spra­co­va­ním a hod­not­nými mate­riálmi. O to viac dôrazu kládli tech­no­ló­go­via na spra­co­va­nie kon­štruk­cie súčas­nej vlaj­ko­vej lode a záro­veň nástupcu vyni­ka­jú­cej Mi5-ky. Xia­omi Mi5S sa teda spo­lieha na kva­litné hli­ní­kové uni­body telo s takz­va­ným 3D zaob­le­ním zadných hrán, ktoré pri­dáva na pohodlí pri práci so zaria­de­ním. Po prvom ucho­pení smart­fónu ťa môže prek­va­piť vyš­šia hmot­nosť oproti pred­chod­covi. Váha súčas­ného modelu sa zasta­vila na 145 gra­moch. Predná strana je jed­no­značne naj­väč­ším lákad­lom novinky, nakoľko je jed­no­du­cho nád­herná. Integ­ruje 5,15-palcový disp­lej, s kto­rým z vrch­nej a spod­nej strany susedí sel­fie kamera, hovo­rový repro­duk­tor, pro­xi­mity sen­zor, LED-ka upo­zor­není a tro­j­ica kapa­cit­ných tla­či­diel. Stredné tla­čidlo záro­veň slúži ako ske­ner odtlač­kov a poteší efekt­ným spra­co­va­ním, zatiaľ čo dvo­j­ica ved­ľaj­ších tla­či­diel je pod­svie­tená jed­no­du­chými bod­kami. Celá predná strana je navyše krytá odol­ným sklom s 2.5D zaob­le­ním hrán.

dsc_0062

Pravý pro­fil prí­stroja nesie vypí­na­cie tla­čidlo spolu s tla­čid­lom na regu­lá­ciu hla­si­tosti. Ich odpor je spra­co­vaný exce­len­tne, no vzhľa­dom na zaob­lené hrany vystu­pujú zo smart­fónu pod urči­tým uhlom. Tento uhol so sebou nesie jeden neduh, kto­rým je mierne reza­nie tla­či­diel jed­nej z hrán. Ľavá strana zaria­de­nia je skoro prázdna, až na Dual­SIM slot, ktorý je na nej umiest­nený. Pri hrane vrch­nej platí niečo podobné a nachá­dza sa na nej len 3.5 mm audio jack konek­tor. Spodná hrana toho nesie azda naj­viac a ponúka tak domov­skú sta­nicu pre USB Type-C konek­tor, dvo­j­icu skru­tiek a pri­márny mik­ro­fón s hla­si­tým repro­duk­to­rom. Dizajn zadnej strany je rov­nako vábivý a spolu so zaob­le­ním boč­ných hrán vytvára doko­nalú har­mó­niu. Inak ponúka zadná strana pohľad na logo výrobcu, hlavný foto­apa­rát s duál­nym LED bles­kom a tak­tiež na vcelku výrazné pre­dely antén.

dsc_0098

Disp­lej

Bez výhrad

xiaomi-mi5s-recenzia

Xia­omi Mi5S sa pýši už spo­mí­na­ným 5,15-palcovým disp­le­jom, ktorý je tech­no­ló­gie IPS. Táto tech­no­ló­gia je známa poda­ním ver­ných farieb a rov­nako aj skve­lými vlast­nos­ťami v tme či na pria­mom slneč­nom svetle. Tieto spo­me­nuté atri­búty má novinka pod­chy­tené doko­nale a spolu s výbor­nými pozo­ro­va­cími uhlami a ukáž­ko­vou ostros­ťou vďaka FullHD roz­lí­še­niu vytvá­rajú zobra­zo­vací panel tých naj­vyš­ších kva­lít. Men­ším mínu­som je potom iba čierny rámik umiest­nený po obvode disp­leja, ktorý zby­točne pri­dáva na hrúbke boč­ných hrán. Nasta­ve­nia sys­tému ďalej ponú­kajú mož­nosť pris­pô­so­be­nia tep­loty farieb alebo kon­trastu. Takisto je k dis­po­zí­cii Čítací režim, ktorý chráni zrak odstrá­ne­ním nežia­dú­cej mod­rej farby. Jedna z ver­zií zaria­de­nia dis­po­nuje aj tech­no­ló­giou 3D Touch, no tá v nami tes­to­va­nej ver­zii chý­bala.

Výkon a pamäť

Okre­saný high-end

dsc_0084

Azda naj­väč­ším lákad­lom tejto novinky je jeho nekom­pro­misná por­cia výkonu. Ten je vytvá­raný naj­vý­kon­nej­ším mobil­ným pro­ce­so­rom. Kon­krétne ide o pro­ce­sor Qual­comm Snapd­ra­gon 821, ktorý je roz­de­lený na 4 jadrá s tak­tom 2.0 GHz. Napriek tomu, že sa čín­ska spo­loč­nosť nepo­cho­pi­teľne roz­hodla o ich pod­tak­to­va­nie, môžem s čis­tým sve­do­mím pre­hlá­siť, že nižší takt nijako neovp­lyv­nil prácu so smart­fó­nom či samotný výkon smart­fónu. Roz­diel v bench­mar­ko­vých apli­ká­ciách je zaned­ba­teľný a na hra­nie naj­ná­roč­nej­ších hier či vyko­ná­va­nie zlo­ži­tých ope­rá­cií nemá žia­den vplyv. Pri prvej zmie­ne­nej akti­vite dopo­máha pro­ce­soru gra­fický akce­le­rá­tor Adreno 530, kto­rému nerobí prob­lémy abso­lútne žiadna hra. V prí­pade nároč­nej­šieho mul­ti­tas­kingu som oce­nil 3 GB pamäte RAM. Tie ukáž­kovo zvlá­dajú pre­pí­na­nie medzi apli­ká­ciami a počas tes­to­va­nia som nebol sved­kom toho, že by bol sys­tém nútený ukon­čiť chod jed­nej z nich. Čo sa týka pamäte, k dis­po­zí­cii som mal 64 GB ver­ziu, z kto­rých môže pou­ží­va­teľ reálne využiť 57,72 GB. Pamä­ťové mic­roSD karty, nane­šťas­tie, Xia­omi Mi5S nepod­po­ruje, no zato je možné využiť OTG fun­kci­ona­litu, ktorá si roz­umie s kla­sic­kými USB zaria­de­niami.

ZUK Z2 Pro­ZUK Z2O­neP­lus 3Xia­omi Mi5Xia­omi Mi5S040,00080,000120,000160,000Antutu 6 — Cel­ko­vé3D Mark (Ice Storm…Geekbench (single-…Geekbench (multi-c…Quadrant Stan­dard

Bench­mark ZUK Z2 Pro ZUK Z2 OneP­lus 3 Xia­omi Mi5 Xia­omi Mi5S
Antutu 6 — Cel­kové 131,234 131,330 141,742 146,965 136,708
3D Mark (Ice Storm Unli­mi­ted) 30,093 28,659 29,570 29,967 31,086
Geek­bench (single-core)2164 1,976 2,332 2,317 2,320
Geek­bench (multi-core) 4,937 4,453 5,564 5,480 5,595
Quad­rant Stan­dard 41,265 21,774 33,656 43,295 30,190

Ope­račný sys­tém

Opäť bez chyby

dsc_0118

Málo­ktorá pou­ží­va­teľ­ská nad­stavba má vo svete také dobré meno, ako nad­stavba od spo­loč­nosti Xia­omi. Sys­tém je posta­vený na Andro­ide 6.0 Marsh­mal­low, avšak po tomto sys­téme niet v 5S-ku ani chýru ani sly­chu. Všetko totižto pre­krýva dizaj­nový jazyk nad­stavby MIUI 8.1, ktorá má doko­nale pris­pô­so­bený každý jeden kút sys­tému. Roz­diely tak badať už na uza­my­ka­cej obra­zovke alebo ihneď po jej odo­mknutí, kde ťa prek­vapí pro­stre­die bez kla­sic­kého menu apli­ká­cií. Všetky apli­ká­cie sú totižto roz­miest­nené na domov­ských obra­zov­kách, ktoré pod­po­rujú aj pri­dá­va­nie wid­ge­tov či vytvá­ra­nie rôz­nych prie­čin­kov. Pou­ží­va­teľ­ské roz­hra­nie sa pýši pes­trými far­bami, ktoré sú prí­tomné aj v noti­fi­kač­nom cen­tre. To zosku­puje infor­má­cie o počasí a dátume, ale náj­deme v ňom aj rýchle pre­pí­nače či posuv­ník jasu. Aby toho nebolo málo, farba tohto panela sa mení v závis­losti od poča­sia alebo práve počú­va­nej hudby.

Sys­té­mové nasta­ve­nia skrý­vajú množ­stvo zau­jí­ma­vých fun­kcií, ktoré rov­nako v čis­tom Andro­ide nenáj­deme. Za zmienku stojí naprí­klad mož­nosť nasta­ve­nia den­nej tapety, široká mož­nosť pris­pô­so­be­nia vďaka mno­hým témam, ktoré dokážu oba­liť sys­tém do iného vzhľadu, ale aj režim Druhý pro­fil, ktorý slúži na vytvo­re­nie sepa­ro­va­ného pro­filu s úplne odliš­ným nasta­ve­ním a apli­ká­ciami. Ďalej poteší mož­nosť klo­no­va­nia apli­ká­cií, kde je možné vytvo­riť kópiu vami zvo­le­ných apli­kač­ných balí­kov. To vám následne umožní využí­va­nie via­ce­rých pro­fi­lov na sociál­nych sie­ťach a podobne.

To však nie je ani zďa­leka všetko a k dis­po­zí­cii je Det­ský režim, ktorý dovolí deťom pou­ží­vať iba vami zvo­lené apli­ká­cie. Ďalej tu máme Doty­kový asis­tent, ktorý dokáže urých­liť a zjed­no­du­šiť akcie v sys­téme, ale aj mož­nosť pris­pô­so­be­nia LED-ky upo­zor­není. Pris­pô­so­biť možno aj akcie kapa­cit­ných tla­či­diel, ktoré navyše môžete vďaka jed­no­du­chému pod­svie­te­niu v tvare bodiek ľubo­voľne obmie­ňať. Netreba zabú­dať ani na dobre známu fun­kciu Ovlá­da­nie jed­nou rukou a takisto nemožno opo­me­núť mož­nosť vytvo­re­nia dlhého scre­ens­hotu. Okrem množ­stva uži­toč­ných fun­kcií poteší aj ukáž­ková opti­ma­li­zá­cia sys­tému s pra­vi­del­nými týž­den­nými aktu­ali­zá­ciami. Tie dis­po­nujú kom­plet­ným pre­kla­dom vďaka našim par­tne­rom z komu­nity Miuios.cz.

Pre­d­in­šta­lo­vané apli­ká­cie

Nad­stavba MIUI 8.1 je skve­lým spo­loč­ní­kom i z hľa­diska ponuky pre­d­in­šta­lo­va­ných apli­ká­cií. Tých sa v sys­téme nachá­dza viac ako dosť a prek­va­pujú svo­jim prvo­tried­nym spra­co­va­ním či uhla­de­ným dizaj­nom. Okrem kla­sic­kej ponuky Tele­fónu a Správ v zaria­dení náj­deme Kalen­dár, Poznámky či Poča­sie s veľ­kým množ­stvom uži­toč­ných infor­má­cií. Ďalej poteší tak­tiež uži­točný správca súbo­rov, ktorý nemá prob­lém ani s .rar a .zip súbormi. Využi­teľná je aj apli­ká­cia Email, takisto aj Záznam­ník, Kom­pas či správca sťa­ho­va­nia. Okrem toho poteší pre­pra­co­vaná Kal­ku­lačka, ktorá zvláda pre­po­čí­ta­nie mien, plo­chy, objemu a mnoho ďal­šieho. Z môjho pohľadu naj­po­da­re­nej­šia apli­ká­cia nesie názov Opti­ma­li­zá­cia. Tá slúži na odstrá­ne­nie nepot­reb­ných súbo­rov, ochranu sys­tému, ale aj úsporu baté­rie.

Ske­ner odtlač­kov prs­tov

Pomaly každý smart­fón pochá­dza­júci z naj­ľud­na­tej­šej kra­jiny sveta ponúka či už na pred­nej, zadnej alebo boč­nej strane ske­ner odtlač­kov prs­tov. Xia­omi Mi5S nepatrí medzi výnimky a tak sa pod jeho disp­le­jom nachá­dza tla­čidlo, ktoré záro­veň spĺňa fun­kciu ske­nera. Tento ske­ner je však špe­ciálny svo­jím spra­co­va­ním, nakoľko je umiest­nený priamo na skle a k funkč­nosti nepot­re­buje žiadny prí­davný mate­riál. Jeho výrobu zabez­pe­čuje spo­loč­nosť Qual­comm a ske­no­va­nie pre­bieha vďaka ultra­zvu­ko­vej tech­no­ló­gii sní­ma­nia. Tá zvláda odo­my­ka­nie smart­fónu vcelku dobre, avšak osobne odpo­rú­čam nasta­viť dvo­j­icu odtlač­kov na jeden prst pre zvý­še­nie úspeš­nosti odo­mknu­tia a rov­nako aj pre zvý­še­nie rých­losti. Rých­losť je však značne dis­ku­ta­bilná, keďže jedno odo­mknu­tie pre­behne rých­los­ťou blesku, no to ďal­šie môže aj nemusí trvať o niečo dlh­šie. Treba mať na pamäti, že sa stále jedná o pomerne novú tech­no­ló­giu, ktorá by mala byť postu­pom času odla­dená sys­té­mo­vými aktu­ali­zá­ciami. Maxi­málny počet odtlač­kov, s kto­rými dokáže sys­tém pra­co­vať, je 5.

Výdrž baté­rie

Prie­merná baté­ria s nad­prie­mer­nou výdr­žou

dsc_0114

Tak­mer všetky smart­fóny, ktoré sa môžu pochvá­liť logom Mi, dis­po­nujú nad­prie­mer­nou výdr­žou na jedno nabi­tie. Preto som po pred­sta­vení Xia­omi Mi5S zostal mierne skla­maný, nakoľko tento smart­fón ponúka na dnešnú dobu „len“ prie­mernú 3200 mAh baté­riu. Treba si však uve­do­miť, že novinka ponúka vcelku kom­paktný disp­lej, úsporný pro­ce­sor a už zmie­nenú ukáž­kovú opti­ma­li­zá­ciu sys­tému. Tieto fak­tory dokopy zabez­pe­čujú smart­fónu skvelú výdrž na jedno nabi­tie. Aku­mu­lá­tor posky­tuje zaria­de­niu dosta­tok šťavy na to, aby bez väč­ších prob­lé­mov zvlá­dol aj dva dni bez pri­po­je­nia nabí­jačky. V prí­pade, že sa per­centá baté­rie pomaly, ale isto pri­bli­žujú k nule, iste oce­níš rých­lo­na­bí­ja­ciu tech­no­ló­giu Qual­comm Quick Charge 3.0, ktorá dokáže nabiť zaria­de­nie z 15 % kapa­city na 90 % už za 58 minút. Ak však nabí­jačka po ruke nie je, vhod padne režim s náz­vom Šet­re­nie baté­rie, ktorý dokáže pri­dať zopár minút výdrže navyše.

ZUK Z2 Pro­ZUK Z2O­neP­lus 3Xia­omi Mi5Xia­omi Mi5S02505007501,000Nabite z 15% na 90…Vybitie PCmark (min)

Čas ZUK Z2 Pro ZUK Z2 OneP­lus 3 Xia­omi Mi5 Xia­omi Mi5S
Nabite z 15% na 90% (min) 78 75 38 70 58
Vybi­tie PCmark (min) 662 678 571 753 632

Moje testy len a len potvr­dzujú vyš­šie napí­sané slová chvály. Počas 25 hodín čis­tej výdrže som so smart­fó­nom tak­mer neus­tále pra­co­val, čo doka­zujú niž­šie pri­lo­žené scre­ens­hoty. Disp­lej som mal rozs­vie­tený viac ako 6 hodín a 35 minút, počas kto­rých som Xia­omi Mi5S zamest­ná­val rôz­nymi čin­nos­ťami. Zrejme naj­viac času si vyžia­dalo pre­hlia­da­nie inter­netu a sociál­nych sietí so strie­da­vým využí­va­ním Wi-Fi a mobil­ného pri­po­je­nia. Ďalej som sa veno­val hra­niu stredne nároč­ných hier, ale i foto­gra­fo­va­niu. Okrem toho som si pre­zrel dve videá na You­Tube a usku­toč­nil 3 krátke hovory. Výsle­dok je teda vskutku impo­zantný, čo ostatne doka­zujú aj štan­dar­di­zo­vané bench­marky výdrže

Foto­apa­rát

Kva­lita aj bez duál­neho sní­mača

dsc_0066

Jed­nou z kri­ti­zo­va­ných vlast­ností smart­fónu Xia­omi Mi5S bolo pou­ži­tie „oby­čaj­ného“ 12 MPx foto­apa­rátu s fázo­vým zaos­tro­va­ním a clo­nou f/2.0, ktorý nepo­núka dvo­j­icu sní­ma­čov na zadnej strane. Osobne som však bytostne pre­sved­čený o tom, že čín­ska spo­loč­nosť doká­zala s jedi­ným sní­ma­čom veľké veci a Xia­omi tak roz­hodne vie, čo robí. Sved­kom sú mi tes­to­va­cie foto­gra­fie, ktoré vyni­kajú azda po všet­kých strán­kach. Nechýba im skvelá satu­rá­cia farieb, ktoré vyze­rajú veľmi vie­ro­hodne. Ak však chcete zábe­rom pri­dať nejaký ten šmrnc navyše, odpo­rú­čam využiť HDR režim, ktorý jemne nasvetlí vypro­du­ko­vané snímky. Ďalej mi nedá nespo­me­núť per­fektnú ostrosť, ako aj dyna­mický roz­sah či repro­duk­ciu detai­lov.

Ori­gi­nál vs HDR

Okrem toho musím pochvá­liť aj sve­tel­nosť zábe­rov a zachy­tá­va­nie oblohy, ktorá vyzerá jed­no­du­cho nád­herne. V prí­pade, že slnko pomaly zapadá za hori­zont, kva­lita zábe­rov neklesá takým závrat­ným tem­pom, ako je tomu pri väč­šine ostat­ných smart­fó­nov. Vďaka tomu sú foto­gra­fie vytvo­rené v hor­ších sve­tel­ných pod­mien­kach dosta­točne ostré a repro­duk­cia šumu je tak­tiež na chvá­ly­hod­nej úrovni. Poda­rené sú aj snímky z makro sveta, ktoré sa pre­zen­tujú pek­ným zaos­tre­ním a sluš­nou kva­li­tou. Snímky je možné ukla­dať aj do RAW for­mátu a z fun­kcií foto­apa­rátu poteší ešte plne manu­álny režim, pano­ráma, nočný režim či režim úpravy pleti.

Roz­siahlu galé­riu foto­gra­fií v plnom roz­lí­šení náj­deš na tomto odkaze.

Nahrá­va­nie videa je možné usku­toč­ňo­vať naj­viac v jem­nom 4K roz­lí­šení pri 30 sním­kach za sekundu. Pod­po­ro­vané je aj spo­ma­lené video pri FullHD roz­lí­šení a 120 fps. Pri nahrá­vaní videa som oce­nil poriadne rýchle auto­ma­tické ostre­nie, ako aj sta­bi­li­zá­ciu obrazu na soft­vé­ro­vej úrovni.

Pro­stre­die foto­apa­rátu je ladené v mini­ma­lis­tic­kom, no zato ele­gant­nom dizajne, ostatne ako celý zvy­šok sys­tému. Tesne nad domov­ským tla­čid­lom sa zobra­zuje spúšť, kto­rej robí spo­loč­nosť pre­pí­nač nahrá­va­nia videa a náhľad napo­sledy uro­be­nej snímky. Apli­ká­cia zosku­puje pod ozna­če­ním Režimy via­cero foto­gra­fic­kých reži­mov, z kto­rých som už zopár naj­pod­stat­nej­ších vyme­no­val vyš­šie. Ďalej je možné vybrať z via­ce­rých zau­jí­ma­vých fil­trov, pre­pnúť na sel­fie kameru, zapnúť blesk a HDR, ale aj nechať zapnu­tie týchto fun­kcií na auto­ma­tike.

Konek­ti­vita

Doko­na­losť až na jednu „malič­kosť“

dsc_0134

Novinka pochá­dza­júca z dielne čín­skeho Xia­omi nasta­vuje svoje zbrane na kon­ku­ren­ciu aj v šted­rej ponuke konek­ti­vity. K dis­po­zí­cii tak je Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac, dual-band, Wi-Fi Direct, DLNA či hots­pot a neza­budlo sa ani na Blu­e­to­oth v4.2 a GPS s A-GPS, GLO­NASS a BDS. Okrem toho padne vhod NFC a už viac­krát spo­mí­naný USB Type-C konek­tor. Smart­fón si ďalej roz­umie s dvo­j­icou Nano­SIM kariet, ktoré však, nane­šťas­tie, nedo­kážu využiť 800 MHz LTE frek­ven­ciu, nakoľko ju vyda­rená novinka nepod­po­ruje. Dvo­j­icu SIM kariet si je možné nasta­viť podľa vlast­ného uvá­že­nia a je teda len a len na vás, ktorú využi­jete na hovory, ktorú na dáta a ktorú na SMS správy. Smart­fón okrem iného nedis­po­nuje FM rádiom, ktoré mno­hým pou­ží­va­te­ľom môže chý­bať.

screenshot_2016-10-31-08-38-51-207_com-android-phone

Už tra­dič­nou súčas­ťou našich recen­zií je aj tes­to­va­nie GPS pri­po­je­nia. Xia­omi Mi5S sa tejto pro­ce­dúre tak­tiež nevy­hol a vlastne na to ani nemal dôvod. Test totižto pre­uká­zal vyni­ka­júce vlast­nosti GPS-ka, ktoré vás dokáže navi­go­vať s priam ukáž­ko­vou pres­nos­ťou. Čereš­nič­kou na torte je vskutku rýchly fix sate­li­tov, ktorý zakaž­dým pre­be­hol do pia­tich sekúnd.

Mul­ti­mé­diá

Prvo­triedna výbava

dsc_0123

Dnes vyrá­bané smart­fóny sú doslova stvo­rené pre mul­ti­me­diálnu zábavu toho naj­väč­šieho for­mátu. Mi5S to doka­zuje vyni­ka­jú­cim disp­le­jom, ktorý pri pre­ze­raní fotiek, videí, ale aj fil­mov zaručí maji­te­ľovi skvelé momenty. Krás­nemu disp­leju nahráva do karát pre­pra­co­vaná apli­ká­cia galé­rie, ktorá zobra­zuje obrázky s vide­ami v dvoch rôz­nych kate­gó­riách. Pod kate­gó­riou s náz­vom Foto­gra­fie sa skrý­vajú všetky zábery, ktoré pochá­dzajú zo zadného alebo pred­ného foto­apa­rátu smart­fónu. Stia­hnuté obrázky, scre­ens­hoty, ale aj pri­jaté foto­gra­fie cez Blu­e­to­oth sa zobra­zujú v Albu­moch, kde sú následne snímky roz­de­lené podľa prie­čin­kov, v kto­rých sa nachá­dzajú. V albume je ďalej možné zapnúť pre­zen­tá­ciu obráz­kov a tak­tiež spus­tiť jed­no­du­chý režim ich úpravy.

Vyda­rená je aj apli­ká­cia s náz­vom Hudba, ktorá ti výborne poslúži pri počú­vaní obľú­be­ných pes­ni­čiek. Tie sú opäť zosku­pené podľa kate­gó­rií. Hudbu tak môžeš fil­tro­vať podľa náz­vov skla­dieb, albu­mov, inter­preta a nako­niec aj podľa adre­sá­rov, v kto­rých sa skladby nachá­dzajú. Pre­hrá­vaná hudba mení farebné pro­stre­die apli­ká­cie a rov­nako aj farbu noti­fi­kač­ného panela. V prí­pade, že si potr­píš na kva­litu zvu­ko­vého poda­nia ťa roz­hodne poteší obšírne nasta­ve­nie zvuku, ktoré umož­ňuje vybrať zvu­kový pro­fil pre vaše slú­chadlá. Okrem toho je možné nasta­viť vlastné akcie tla­či­diel umiest­ne­ných na slú­chad­lách. Hlavný repro­duk­tor ponúka solídnu hla­si­tosť, avšak so zvy­šu­jú­cou sa hla­si­tos­ťou mierne klesá kva­lita poda­nia zvuku.

Ďal­ším význam­ným nástro­jom pri práci s mul­ti­mé­diami je jed­no­du­chá apli­ká­cia Video. Samotný názov vypo­vedá, že ide o pre­hrá­vač videa, ktorý umož­ňuje zme­niť pomer strán, jas, ale aj vylep­šiť jeho zvuk. Za poriadne uži­točnú pova­žu­jem aj vcelku roz­siahlu mož­nosť edi­tá­cie videí, ktorá sa nachá­dza v Galé­rii. Video je tak možné ore­zať, zme­niť jeho farebný fil­ter, pri­dať hudbu do jeho poza­dia a vlo­žiť doň aj nejaký ten text.

Záver

Xia­omi Mi5S: Mino­ritné vylep­še­nia vedú k doko­na­losti

dsc_0115

Po veľmi úspeš­nom ťažení zo smart­fónu Xia­omi Mi5, ktorý bol vlaj­ko­vou loďou výrobcu od feb­ru­ára tohto roka, sa spo­loč­nosť roz­hodla pre menší upg­rade. Ten pos­ti­hol via­ceré prvky zaria­de­nia a tak­tiež jeho názov, do kto­rého bolo pri­dané pís­meno S. Napriek zdan­livo malému množ­stvu vylep­šení zastá­vam názor, že čín­ska spo­loč­nosť vykro­čila nedávno pred­sta­ve­nou novin­kou tým správ­nym sme­rom k doko­na­losti. Tá sa pre­ja­vuje v pre­cízne spra­co­va­nej kon­štruk­cii s oku laho­dia­cim dizaj­nom pred­nej strany. Napriek tomu, že strana zadná podľa môjho názoru v dizajne mierne zaos­táva, tak ponúka jedi­nečné zaob­le­nie, ktoré zabez­pe­čuje prvo­triednu mani­pu­lá­ciu so smart­fó­nom. Spo­mí­naná predná strana je obo­ha­tená o výborný zobra­zo­vací panel, ktorý vo vyš­ších ver­ziách dis­po­nuje zau­jí­ma­vou tech­no­ló­giou zazna­me­ná­va­nia inten­zity tlaku.

Mierne nepo­cho­pi­teľ­ným zostáva úmy­selné okre­sa­nie výkonu. Pri vyko­ná­vaní akých­koľ­vek čin­ností však tento pokles nepo­cí­tite a roz­hodne ho tak nevní­mam ako veľké nega­tí­vum. Naopak pozi­tívny je sys­tém, ktorý sa pou­ží­va­te­ľovi odvďačí širo­kou mož­nos­ťou nasta­vení, prí­ve­ti­vým dizaj­nom, skve­lými apli­ká­ciami a ukáž­ko­vou opti­ma­li­zá­ciou. Azda naj­viac ma doká­zali pote­šiť výsledky hlav­ného foto­apa­rátu, ktorý vás nes­klame za žiad­nych okol­ností. To isté platí aj o baté­rii a jej skve­lej výdrži na jedno nabi­tie. Xia­omi Mi5S tak bol vylep­šený na tých správ­nych fron­toch a za cenu od 300 € je roz­hodne tým naj­lep­ším, čo momen­tálne sve­tový trh ponúka.

fony-z-ciny3-1024x1821-1024x182

zdroj:fonyzciny.startitup.sk

Pridať komentár (0)