Regi­ojet Pokra­čo­va­nie: Ste­vardka z Regi­oJet sa mi osobne poďa­ko­vala

Jaroslav Dodok / 23. november 2015 / Tools a produktivita

Pre­šlo sotva 24 hodín od momentu, keď som napí­sal blog o 7 dôvo­doch, pre ktoré milu­jem Regio Jet. Nebola to ani pla­tená reklama, ani bar­ter ani ťah ako zís­kať vysokú číta­nosť. Správa, ktorá mi prišla na Face­bo­oku pred pár minú­tami ma dostala! A potvr­dila, že Regio Jet si moju pochvalu a pochvalu vás čita­te­ľov sku­točne zaslúži… 

Minulý týž­deň som sa roz­ho­dol, že vybe­riem 3 firmy, ktoré ma fas­ci­nujú a napí­šem o nich. Prvou fir­mou bol McDonald´s. Dostal som strašne veľa hej­tov. Včera som napí­sal o firme Regi­oJet a pred pár minú­tami sa môj blog dostal na titulku webu Startitup.sk.

Takúto reak­ciu som naozaj neča­kal!

No a pred malou chví­ľou mi na Face­bo­oku do prie­činka “žia­dosti o kon­takt” pri­budla nová správa. Po jej pre­čí­taní mi padla sánka a stra­til som aké­koľ­vek slová. Rovno vám ju sem scre­ens­hot­nem…

pochvala regio jet

Tak páni, tieto riadky hovo­ria za všetko a desať krát pod­čiarkli môj vče­rajší blog. Prečo?

  1. má zmy­sel posie­lať pod­nety na vede­nie Regi­oJet
  2. nie­len že vám z vede­nia odpíšu do 12 hodín, ale pochvalu pošlú aj nad­ria­de­nému zamest­nan­covi
  3. ten nezlízne smo­tanu, ale ste­var­dov vo svo­jom tíme aj sku­točne pochváli
  4. ste­varda, kto­rej pat­rila pochvala sa nek­sich­tila len preto, že to mala prí­ka­zom, ale sku­točne mala záu­jem, aby sa mi ces­to­valo prí­jemne
  5. našla si čas i mimo svo­jej práce, aby mne ako zákaz­ní­kovi poďa­ko­vala súkrom­nou sprá­vou na face­bo­oku
  6. dokonca mi praje veľa ďal­ších prí­jem­ných zážit­kov

Tak milí slo­ven­skí pod­ni­ka­te­lia učte sa! Neviem ako to Regi­oJet robí, no robí to naj­lep­šie ako môže. A tento blog je len sym­bo­lom toho, čo Regi­oJet pri­nie­sol na Slo­ven­sko, keď dnes ohlá­sil, že kvôli našej vláde a štát­nemu pre­prav­covi bude možno musieť odísť. Alebo je to možno len o skve­lých zamest­nan­coch. No aj na to treba mať nos a vybrať takých, o kto­rých budú zákaz­níci písať blogy a pochvaly.

PS: Stalo sa vám toto, keď ste ces­to­vali štát­nymi želez­ni­cami? :)

Ešte raz ďaku­jem milej ste­vardke, manaž­mentu Regi­oJet aj Radi­movi Jan­ču­rovi. Dobre to robíte ;)

zdroj foto: regiojet.cz, zdroj: jaroslavdodok.sk

Pridať komentár (0)