Rel­bit: jeden z naj­ná­dej­nej­ších slo­ven­ských star­tu­pov končí

Luky Gašparík Jr. / 8. marec 2015 / Tools a produktivita

Star­tup Rel­bit pat­ril pôvodne do výstav­nej skrine slo­ven­ských star­tu­pov. Teraz však končí a nám sa poda­rilo zís­kať infor­má­cie, čo sa stalo.

Star­tup Rel­bit pat­ril medzi top slo­ven­ské star­tupy a je veľká škoda, že končí. Len pre pri­po­me­nu­tie, tento star­tup ponú­kal uni­kátne clou­dovo-hos­tin­gové rie­še­nie s náz­vom Evia, ktorý bol jedi­ným na slo­ven­skom trhu. Išlo o prak­tický all-in-one balík, ktorý slú­žil na príp­ravu PaaS pro­stre­dia (Plat­form as a Ser­vice), pri­čom celá infra­štruk­túra je spra­vo­vaná jedi­ným soft­vé­rom bez akých­koľ­vek zása­hov. 

Ako všetci vieme tak Rel­bit mal našliap­núte na sľubnú kari­éru, no momen­tálne iba dožíva. Čo sa stalo?

Naj­väčší prob­lém bol v tom, že trh ako taký sa začal meniť a začalo sa swit­cho­vať na inú plat­formu.“

Tech­no­ló­gie sa za posled­ných pár rokov pohli dopredu veľ­kým sko­kom a bolo treba sa pris­pô­so­biť zme­nám, čo sa však Rel­bitu vôbec neda­rilo, keďže ich rie­še­nie bolo posta­vené na inej plat­forme. Koniec Rel­bitu sa začal písať v dobe, keď zis­tili, že im začína pomaly kra­cho­vať kon­ku­ren­cia. Samoz­rejme, zo začiatku sa každý poteší, že kon­ku­ren­cia bude men­šia, avšak hneď potom sa začali zamýš­ľať nad prí­či­nou, ktorá nepo­te­šila ani ich samot­ných.

Momen­tálne je Rel­bit už iba vo fáze doží­va­nia. To zna­mená, že sa sústre­dia už iba na ich súčas­ných kli­en­tov. Kon­krétne na to, aby ich pre­mig­ro­vali bez ohro­ze­nia ich exis­ten­cie. Treba však pochvá­liť „rel­bi­ťá­kov“ za to, akým spô­so­bom to robia a vôbec, ako sa posta­vili k tejto celej situ­ácií. Na prvom mieste boli ich kli­enti, ku kto­rým sa posta­vili veľmi férovo a teraz sa im zo všet­kých síl sna­žia pomôcť, aby ich straty boli čo naj­men­šie. Nie­kto­rým pomá­hajú s pre­mig­ro­va­ním dokonca zadarmo.

Obdi­vu­hodne sa posta­vili aj ku svo­jím inves­to­rom. Dokonca Rel­bit mal ešte prí­le­ži­tosť pred svo­jím záni­kom rais­núť nejaké peniaze, avšak odmietli to s odô­vod­ne­ním, že už by ich prav­de­po­dobne ani to neza­chrá­nilo.

Nebu­deme si predsa brať od nie­koho peniaze, keď dopredu vieme, že by to bola jasná strata. Pop­ravde na takéto veci nemáme žalú­dok a nedo­ká­zali by sme sa tomu člo­veku už potom asi ani pozrieť do očí, takže z takého ľud­ského a ani morál­neho hľa­diska sme do toho nešli.“

Na Slo­ven­sku veľmi neví­dané posta­ve­nie sa k situ­ácií, takže o to väčší obdiv si zaslú­žia.

Na záver mi už len zostáva pove­dať, som rád, že sme sa mohli s Rel­bi­ťákmi otvo­rene poroz­prá­vať a dúfam, že si z nich zobe­rie prí­klad každý. Pre­tože fail­núť môže každý, dôle­žité je ale to, ako sa k tomu posta­víte.

AK ŤA TENTO ČLÁ­NOK ZAU­JAL, NEZA­BUDNI HO SHAR­NUT A DAŤ TAK O ŇOM VEDIEŤ AJ SVO­JIM ZNÁ­MYM A KAMA­RÁ­TOM… STAR­TUPY DOKÁŽU SLO­VEN­SKU PRI­NA­VRÁ­TIŤ DRIVE! POMÔŽ TÝMTO AJ TY.

Pridať komentár (0)