Represent.com

Rišo Néveri / 10. november 2014 / Tools a produktivita

Služba Repre­sent umož­ňuje vytvá­rať kam­pane na pre­daj tovaru s vlast­ným desig­nom a zaro­biť tak na cha­ri­ta­tívne účely ako aj pre osobný zisk. Celý pro­ces od výroby po odo­sla­nie tovaru pre­bieha auto­ma­ticky a nemáte tak sta­rosť o objed­návky, výrobu či zákaz­nícku pod­poru. Spo­lu­za­kla­da­te­ľom Represent.com je mladý Slo­vák Andrej Pan­čík, tiež sto­jaci za pro­jek­tom Pri­zeo.

Andrej Pan­čík

Mali ste nie­kedy nápad na vzor trička, nápis alebo obrá­zok, ktorý by sa určite dobre pre­dá­val? Alebo ste mali chuť vyzbie­rať peniaze na dobrú vec? Represent.com pomôže v oboch prí­pa­doch. Táto služba z Los Ange­les, kto­rej spo­lu­za­kla­da­te­ľom je slo­vák Andrej Pan­čík ponúka veľmi jed­no­du­ché roz­hra­nie na tvorbu kam­paní za úče­lom pre­dať vami navr­hnutý tovar. Je to naozaj jed­no­du­ché, pri­hlá­site sa, vytvo­ríte návrh, nasta­víte si ciele kam­pane a spus­títe ju! Dokonca nie ste povinný pla­tiť žiadne poplatky za spus­te­nie či pre­daj, keďže je všetko hra­dené z objed­ná­vok zákaz­ní­kov. Služba sta­noví základnú cenu tovaru a vy si určíte pri­danú hod­notu od, kto­rej sa bude odví­jať výška zisku.

Stephen Amell


Priamo na stránke je možné pro­dukty z kam­paní aj zakú­piť čo je určite veľké plus, naprí­klad v porov­naní so strán­kou kicks­tar­ter… Repre­sent odo­siela do všet­kých kra­jín sveta a rov­nako tak môžete kam­paň vytvo­riť aj zo zahra­ni­čia. Podobne ako Pri­zeo, aj tu náj­dete veľké mená, ktoré službu využili pre svoje kam­pane. Kon­krétne sa jedná naprí­klad o herca Sep­hena Amella zo seriálu Arrow, ktorý vo svo­jej kam­pani pre­dal viac než 45 000 kusov tovaru a vše­tok zisk z kam­pane veno­val hnu­tiu “Fuck Can­cer”. Kam­paň spus­til aj autor George R. R. Mar­tin známy autor kníh Hra o tróny, kto­rého tričko si stále môžete zakú­piť a pomôcť mu tak dosiah­nuť jeho cieľ 2500 kusov.

Pridať komentár (0)