Revo­lú­cia by Music Key

Martin Kráľ / 13. november 2014 / Tools a produktivita

You­Tube pred­sta­vil pla­tenú službu, ktorá uží­va­te­ľom umožní počú­vať hudbu bez reklám a sťa­ho­vať ju na ďal­šie pou­ži­tie off­line. Novinka by mohla kon­ku­ro­vať hudob­ným ser­ve­rom ako Spo­tify, Beats a ďal­ším podob­ným…

Služba je dostupná zatiaľ len v beta ver­zii, ale už teraz ponúka mož­nosť počú­vať hudbu bez reklám a to aj s mož­nos­ťou pre­hrá­va­nia na pozadí a mož­nos­ťou pre­ze­ra­nia v režime off­line. Pred­platná služba stojí momen­tálne 7,99 dolá­rov mesačne, pri­čom sa jedná o dočasnú zľavu z pôvod­ných 9,99 dolá­rov. 

Na You­Tube náj­dete pré­mi­ové hudobné klipy aj celé albumy a tieto videá budú mať oproti tým súčas­ným kva­lit­nejší zvuk a budú samoz­rejme bez reklám.

Uží­va­te­lia, ktorí dostanú od Google pozvánku, zís­kajú prí­stup na 6 mesia­cov úplne zadarmo. Pred­pla­ti­te­lia služby Google Play Music zís­kajú okam­žitý prí­stup k službe You­Tube Music Key beta. Služba je nane­šťas­tie dostupná len v USA, Veľ­kej Bri­tá­nii, Špa­niel­sku, Talian­sku, Por­tu­gal­sku a Fín­sku. Bude si treba chvíľu počkať.

Záro­veň si Google škodí na vlast­nom pie­sočku, pre­tože už ponúka službu Google Play Music, ktorá fun­guje podobne, aku­rát nepo­núka také množ­stvo pes­ni­čiek. Uvi­díme, čo si pre nás You­Tube nako­niec pri­praví.

Pridať komentár (0)