Revo­lučná inter­nátna škola, ktorá sa snaží zme­niť pohľad Slo­vá­kov na škols­tvo – LEAF Aca­demy

Jakub Jablonický / 18. augusta 2016 / Zo Slovenska

Od sep­tem­bra sa v his­to­ric­kej budove býva­lého por­tu­gal­ského veľ­vys­la­nec­tva otvára škola, kto­rej cie­ľom nie je nič menej, ako vycho­vá­vať líd­rov sve­to­vého for­mátu.

LEAF Aca­demy je inter­nátna škola pre talen­to­va­ných žia­kov vo veku od 14 do 19 rokov. Vekový prie­mer bude teda podobný bež­ným stred­ným ško­lám. No tam podob­nosti s kla­sic­kým škols­tvom kon­čia.

Namiesto sta­rých zná­mych pred­me­tov sú osnovy školy nasta­vené tak, aby boli čo naj­viac pre­po­jené s reál­nym sve­tom a jeho požia­dav­kami. Namiesto memo­ro­va­nia infor­má­cií sa dôraz bude klásť na zís­ka­va­nie zruč­ností. Dĺžka vyučo­va­cej hodiny bude fle­xi­bilná – od 60 do 180 minút.

Náj­deš tu teda prog­ramy ako „Prak­tické zruč­nosti“, „Pod­ni­kavé líder­stvo“, „Stre­do­európ­ske štú­diá“ a „Roz­voj osob­nosti“. Samoz­rejme, nesmie chý­bať ani silný STEM prog­ram, ktorý žia­kom poskytne vedo­mosti v prí­rod­ných vedách, tech­no­ló­giách, tech­nike a mate­ma­tike.

school-leaf-academy

Našim posla­ním je pris­pie­vať k roz­voju mla­dých ľudí s poten­ciá­lom vyrásť na osob­nosti, ktoré budú v sebe spá­jať cha­rak­ter­nosť, exce­len­tnosť, pod­ni­kavé líder­stvo a občian­sku anga­žo­va­nosť,“ hovorí Bra­ni­slav Kles­keň, ria­di­teľ nezis­ko­vej mimo­vlád­nej orga­ni­zá­cie LEAF.

Na LEAF Aca­demy nenáj­deš kla­sické sede­nie v lavi­ciach a vyža­do­va­nie nepretr­ži­tého sústre­de­nia na výklad jed­nej osoby, ktorá vo svo­jej práci už nie­koľko rokov nevidí zmy­sel, ako si to mnohí z nás zo stred­nej školy pamä­tajú.

V rámci vyučo­va­nia budú žiaci rie­šiť kre­a­tívne sku­pi­nové úlohy, simu­lá­cie, prí­pa­dové štú­die, pre­vádz­ko­va­nie vlast­ného biz­nisu a spo­lu­prácu s fir­mami a orga­ni­zá­ciami.

Kla­sický pred­náš­kový štýl, kde je uči­teľ aktív­nym vysie­la­te­ľom infor­má­cií a štu­dent ich pasív­nym pri­jí­ma­te­ľom, sa tak­mer nebude vysky­to­vať. Omnoho viac budeme využí­vať metódy kri­tic­kého číta­nia textu, dis­ku­sií, works­ho­pov, zážit­ko­vého uče­nia, expe­ri­mentu a pozo­ro­va­nia, či práce štu­den­tov v tímoch,“ vysvet­ľuje uči­teľ Peter Reť­kov­ský.

Kapa­cita školy bude 50 žia­kov, z kto­rých polo­vica nastúpi do prvého roč­níka a polo­vica do tre­tieho. Vyučo­va­nie bude pre­bie­hať v anglič­tine a štu­denti budú spolu na inter­nát­nej škole trá­viť 24 hodín denne. Podľa veku budú mať určenú večierku a tri víkendy do mesiaca môžu ísť domov.

qQbBwZkKQ0vsUmqnLoNOnQ.2560-LEAF-Academy-po-as-d-a-otvoren-ch-dver

Pries­tory v cen­tre mesta sú zatiaľ iba dočasné. Škola plá­nuje do troch rokov vybu­do­vať stre­doš­kol­ský kam­pus na 60 hek­tá­ro­vom pozemku asi 30 minút od Bra­ti­slavy.

Podľa ria­di­teľa Chrisa Che­ne­yho, ktorý má skú­se­nosti z dvad­sať­roč­ného pôso­be­nia na Afri­can Lea­ders­hip Aca­demy, sa na men­to­ring a odha­le­nie poten­ciálu žiaka nenájde počas vyučo­va­nia vždy dosta­tok času. Preto sa roz­hodli vybu­do­vať inter­nátnu školu, kde sa kon­takt peda­gó­gov so žia­kom neskončí posled­nou vyučo­va­cou hodi­nou.

Pri spo­jení súkromná inter­nátna škola ťa určite napadne, že školné musí byť na slo­ven­ské pomery veľmi vysoké. A nemý­liš sa. Ročné školné bude stáť 21 400 eur. No ako hovorí Che­ney: „Nepres­ťa­ho­val by som na Slo­ven­sko celú svoju rodinu len preto, aby škola bola iba pre boha­tých. Ľudia, ktorí pomá­hajú meniť spo­loč­nosť, pochá­dzajú zo všet­kých sociálno-eko­no­mic­kých vrs­tiev. Aj ľudia, ktorí LEAF zakla­dali chcú, aby škola bola prí­stupná pre všet­kých, bez ohľadu na prí­jem ich rodiny.“

Cheney-Chris

Škola bude teda v závis­losti od príjmu a štruk­túry výdav­kov rodiny posky­to­vať šti­pen­dium až do výšky 98% cel­ko­vej sumy. Naj­niž­šia suma, ktorú budú rodi­čia musieť pla­tiť, je teda 400 eur.

Na konci štú­dia zís­kajú žiaci Advan­ced Pla­ce­ment Dip­lom, s kto­rým sa dostanú na zahra­ničné uni­ver­zity, no naše školy ho zatiaľ neuz­ná­vajú. Štu­denti budú mať teda mož­nosť doro­biť si aj našu matu­ritu.

Aka­dé­mia oča­káva, že väč­šinu štu­den­tov zamieri na zahra­ničné uni­ver­zity, no snaží sa ich moti­vo­vať ku návratu na Slo­ven­sko. Aj pri pri­jí­mač­kách zis­ťujú, či žiaci majú záu­jem o zlep­še­nie svojho regi­ónu.

Tak­mer všetci zamest­nanci LEAF Aca­demy majú medzi­ná­rodné skú­se­nosti. Je to silný odkaz pre štu­den­tov, že aj ich uči­te­lia cho­dili na výborné uni­ver­zity v zahra­ničí, ale vrá­tili sa nas­päť domov,“ kon­šta­tujte Che­ney.

leaf-840x500

Vybu­do­vať na Slo­ven­sku nový typ školy bude určite výzva, no dúfame, že LEAF Aca­demy inšpi­ruje Slo­vá­kov a ukáže im, že veci sa dajú robiť aj inak.

Chceme pomôcť mla­dým ľuďom, aby obja­vili svoje vášne. Aby robili to, čo ich baví a nie to, čo im spo­loč­nosť hovorí, že by mali robiť.“

zdroj foto­gra­fií: LEAF Aca­demy

Pridať komentár (0)