Revo­lučná zvie­ra­cia pes­túnka Pet­cube pri­chá­dza do európ­skych obcho­dov

Rudolf Nečas / 19. septembra 2015 / Tech a inovácie

Švaj­čiar­ska spo­loč­nosť Poc­ket­Book Inter­na­ti­onal S.A., jeden z celo­sve­to­vých líd­rov vo výrobe zaria­dení s tech­no­ló­giou E Ink, ozná­mil dis­tri­bučnú spo­lu­prácu so spo­loč­nos­ťou Pet­cube Inc.

Podľa zmluvy, ktorá bola prvý­krát ozná­mená na veľ­trhu IFA 2015, sa Poc­ket­Book stáva exklu­zív­nym dis­tri­bú­to­rom pes­túnky Pet­cube Camera v Európ­skej Únii. Pet­cube Camera je cel­kom nový výro­bok,ktorý úplne mení spô­sob, akým ľudia komu­ni­kujú s domá­cimi zvie­ra­tami.Toto zaria­de­nie umož­ňuje maji­te­ľom domá­cich zvie­rat sle­do­vať svo­jich milá­či­kov, hovo­riť na nich a hrať sa s nimi, nech sú kde­koľ­vek na svete, pomo­cou smart­fó­nov.

Pet­cube Camera je kamera so širo­ko­uh­lým zábe­rom, wi-fi, pre­no­som HD videa v reál­nom čase a zabu­do­va­ným lase­ro­vým uka­zo­vát­kom. Ovláda sa pomo­cou apli­ká­cie Pet­cube, ktorá je zadarmo k dis­po­zí­cií pre ope­račné sys­témy iOS a Android. Apli­ká­cia tiež zdru­žuje komu­nitu milov­ní­kov zvie­rat, umož­ňuje im zdie­ľať fotky svo­jich milá­či­kov, nájsť nových pria­te­ľov a hrať sa so zvie­ra­tami. Spo­loč­nosť Pet­cube, ktorá zís­kala oce­ne­nie Best Euro­pean Har­dware Star­tup od The Euro­pas, tak­tiež spo­lu­pra­cuje so znač­kou Design House RnD64, výhrad­ným vývo­já­rom pro­duk­tov Poc­ket­Book.

Pet­cube Camera sa stala his­to­ricky jed­ným z najús­peš­nej­ších pro­duk­tov pre domáce zvie­ratá, kto­rému pomohlo komu­nitné finan­co­va­nie na por­táli Kicks­tar­ter. Namiesto poža­do­va­ných 100 000 sa vyzbie­ralo 251 000 dolá­rov. Pris­pie­va­te­lia na Kicks­tar­teri a prví zákaz­níci zís­kali pes­túnku v decem­bri 2014. Prvá várka bola pred Via­no­cami úplne vypre­daná.

Tento rok vstú­pil Pet­cube do naj­väč­ších obchod­ných reťaz­cov v Sever­nej Ame­rike, ako sú Ama­zon, Best Buy, Bro­oks­tone, Fry’s, B&H, atď. Pre­dáva sa v obcho­doch Vir­gin Megas­tore v Dubaji a spo­lu­pra­cuje s mno­hými pré­mi­ovými pre­daj­cami v Hong Kongu. Na jeseň 2015 Pet­cube vstu­puje na trhy vo Veľ­kej Bri­tá­nii, Aus­trá­lii, na Novom Zélande a v spo­lu­práci s Poc­ket­Bo­okom v Európ­skej Únii.

Oce­ňu­jeme skú­se­nosti Poc­ket­Bo­oku a jeho úspech na európ­skom trhu. Práve to bolo kľú­čo­vým fak­to­rom v roz­hod­nutí uzav­rieť exklu­zívne par­tner­stvo,“ hovorí Yaro­slav Azh­nyuk, gene­rálny ria­di­teľ a spo­lu­za­kla­da­teľ Pet­cube. „Pet­cube Camera úplne mení spô­sob, kto­rým ľudia komu­ni­kujú so svo­jimi zvie­ra­tami a naši par­tneri majú potrebné skú­se­nosti, aby európ­skym zákaz­ní­kom pri­niesli takto ino­va­tívny pro­dukt.“

Poc­ket­Book verí, že Pet­cube Camera sa na európ­skych trhoch stretne s veľ­kým dopy­tom. Enrico Muel­ler, gene­rálny ria­di­teľ Poc­ket­Book Rea­der GmbH, hovorí: „Pri vývoji svo­jich pro­duk­tov sa Poc­ket­Book snaží pri­niesť uží­va­te­ľom nové uni­kátne prí­le­ži­tosti. Výsled­kom sú také ino­va­tívne pro­dukty, ako napr. prvá vode­odolná čítačka, prvý obal pre smart­fóny so zabu­do­va­ným E Ink disp­le­jom, a pod. Mys­lím, že v tomto sme si Pet­cube podobní – hľa­dáme nové rie­še­nia, ktoré pri­nesú nové prí­le­ži­tosti. Záro­veň už veľa rokov vyrá­bame pro­dukty, ktoré kaž­dému uží­va­te­ľovi pri­ná­šajú pote­še­nie a radosť. A toho sa budeme držať aj naďa­lej. Pet­cube Camera umož­ňuje zákaz­ní­kom byť blízko ich milá­či­kov a tým ľuďom pri­náša tie najp­rí­jem­nej­šie emó­cie. Veríme v úspech tohto pro­jektu a pod­po­ríme ho všet­kými svo­jimi skú­se­nos­ťami.“

Zdroj: petcube.com

Pridať komentár (0)