Revo­luč­ná zvie­ra­cia pes­tún­ka Pet­cu­be pri­chá­dza do európ­skych obcho­dov

Rudolf Nečas / 19. septembra 2015 / Tech a inovácie

Švaj­čiar­ska spo­loč­nosť Poc­ket­Bo­ok Inter­na­ti­onal S.A., jeden z celo­sve­to­vých líd­rov vo výro­be zaria­de­ní s tech­no­ló­gi­ou E Ink, ozná­mil dis­tri­buč­nú spo­lu­prá­cu so spo­loč­nos­ťou Pet­cu­be Inc.

Pod­ľa zmlu­vy, kto­rá bola prvý­krát ozná­me­ná na veľ­tr­hu IFA 2015, sa Poc­ket­Bo­ok stá­va exklu­zív­nym dis­tri­bú­to­rom pes­tún­ky Pet­cu­be Came­ra v Európ­skej Únii. Pet­cu­be Came­ra je cel­kom nový výro­bok,kto­rý úpl­ne mení spô­sob, akým ľudia komu­ni­ku­jú s domá­ci­mi zvie­ra­ta­mi.Toto zaria­de­nie umož­ňu­je maji­te­ľom domá­cich zvie­rat sle­do­vať svo­jich milá­či­kov, hovo­riť na nich a hrať sa s nimi, nech sú kde­koľ­vek na sve­te, pomo­cou smart­fó­nov.

Pet­cu­be Came­ra je kame­ra so širo­ko­uh­lým zábe­rom, wi-fi, pre­no­som HD videa v reál­nom čase a zabu­do­va­ným lase­ro­vým uka­zo­vát­kom. Ovlá­da sa pomo­cou apli­ká­cie Pet­cu­be, kto­rá je zadar­mo k dis­po­zí­cií pre ope­rač­né sys­té­my iOS a Andro­id. Apli­ká­cia tiež zdru­žu­je komu­ni­tu milov­ní­kov zvie­rat, umož­ňu­je im zdie­ľať fot­ky svo­jich milá­či­kov, nájsť nových pria­te­ľov a hrať sa so zvie­ra­ta­mi. Spo­loč­nosť Pet­cu­be, kto­rá zís­ka­la oce­ne­nie Best Euro­pe­an Har­dwa­re Star­tup od The Euro­pas, tak­tiež spo­lu­pra­cu­je so znač­kou Design Hou­se RnD64, výhrad­ným vývo­já­rom pro­duk­tov Poc­ket­Bo­ok.

Pet­cu­be Came­ra sa sta­la his­to­ric­ky jed­ným z najús­peš­nej­ších pro­duk­tov pre domá­ce zvie­ra­tá, kto­ré­mu pomoh­lo komu­nit­né finan­co­va­nie na por­tá­li Kicks­tar­ter. Namies­to poža­do­va­ných 100 000 sa vyzbie­ra­lo 251 000 dolá­rov. Pris­pie­va­te­lia na Kicks­tar­te­ri a prví zákaz­ní­ci zís­ka­li pes­tún­ku v decem­bri 2014. Prvá vár­ka bola pred Via­no­ca­mi úpl­ne vypre­da­ná.

Ten­to rok vstú­pil Pet­cu­be do naj­väč­ších obchod­ných reťaz­cov v Sever­nej Ame­ri­ke, ako sú Ama­zon, Best Buy, Bro­oks­to­ne, Fry’s, B&H, atď. Pre­dá­va sa v obcho­doch Vir­gin Megas­to­re v Duba­ji a spo­lu­pra­cu­je s mno­hý­mi pré­mi­ový­mi pre­daj­ca­mi v Hong Kon­gu. Na jeseň 2015 Pet­cu­be vstu­pu­je na trhy vo Veľ­kej Bri­tá­nii, Aus­trá­lii, na Novom Zélan­de a v spo­lu­prá­ci s Poc­ket­Bo­okom v Európ­skej Únii.

Oce­ňu­je­me skú­se­nos­ti Poc­ket­Bo­oku a jeho úspech na európ­skom trhu. Prá­ve to bolo kľú­čo­vým fak­to­rom v roz­hod­nu­tí uzav­rieť exklu­zív­ne par­tner­stvo,“ hovo­rí Yaro­slav Azh­ny­uk, gene­rál­ny ria­di­teľ a spo­lu­za­kla­da­teľ Pet­cu­be. „Pet­cu­be Came­ra úpl­ne mení spô­sob, kto­rým ľudia komu­ni­ku­jú so svo­ji­mi zvie­ra­ta­mi a naši par­tne­ri majú potreb­né skú­se­nos­ti, aby európ­skym zákaz­ní­kom pri­nies­li tak­to ino­va­tív­ny pro­dukt.“

Poc­ket­Bo­ok verí, že Pet­cu­be Came­ra sa na európ­skych trhoch stret­ne s veľ­kým dopy­tom. Enri­co Muel­ler, gene­rál­ny ria­di­teľ Poc­ket­Bo­ok Rea­der GmbH, hovo­rí: „Pri vývo­ji svo­jich pro­duk­tov sa Poc­ket­Bo­ok sna­ží pri­niesť uží­va­te­ľom nové uni­kát­ne prí­le­ži­tos­ti. Výsled­kom sú také ino­va­tív­ne pro­duk­ty, ako napr. prvá vode­odol­ná čítač­ka, prvý obal pre smart­fó­ny so zabu­do­va­ným E Ink disp­le­jom, a pod. Mys­lím, že v tom­to sme si Pet­cu­be podob­ní – hľa­dá­me nové rie­še­nia, kto­ré pri­ne­sú nové prí­le­ži­tos­ti. Záro­veň už veľa rokov vyrá­ba­me pro­duk­ty, kto­ré kaž­dé­mu uží­va­te­ľo­vi pri­ná­ša­jú pote­še­nie a radosť. A toho sa bude­me držať aj naďa­lej. Pet­cu­be Came­ra umož­ňu­je zákaz­ní­kom byť blíz­ko ich milá­či­kov a tým ľuďom pri­ná­ša tie najp­rí­jem­nej­šie emó­cie. Verí­me v úspech toh­to pro­jek­tu a pod­po­rí­me ho všet­ký­mi svo­ji­mi skú­se­nos­ťa­mi.“

Zdroj: petcube.com

Pridať komentár (0)