Revo­lučný Win­dows 10 odo­mknete pomo­cou odtlačku prsta, hlasu či tváre

Lukáš Gašparík jr. / 22. marec 2015 / Tools a produktivita

Mic­ro­soft ozná­mil, že v naj­nov­šom Win­do­wse 10 bude pou­žitá bio­met­rická auten­ti­fi­ká­cia, takže všetky zaria­de­nia s týmto ope­rač­ným sys­té­mom bude možné odo­mknúť odtlač­kom prsta, hla­som či dokonca pomo­cou nasní­ma­nia tváre. Tento spô­sob auten­ti­fi­ká­cie by mal byť v budúc­nosti využi­teľný aj pre ďal­šie online služby.

Mic­ro­soft opí­sal jeho Win­dows Hello ako bio­met­rickú auten­ti­fi­ká­ciu, ktorá môže zabez­pe­čiť okam­žitý prí­stup ku všet­kým Win­dows 10 zaria­de­niam. K tomu, aby služba mohla byť táto služba naplno využitá, je potrebné, aby bolo dané zaria­de­nie vyba­vené čítač­kou odtlačku prsta, infra­čer­ve­ným sen­zo­rom alebo iným bio­met­ric­kým sní­ma­čom. Mic­ro­soft si je dobre vedomý toho, že táto služby nebude momen­tálne ešte naplno využitá, keďže nie všetky zaria­de­nia majú potrebnú výbavu. Týmto kro­kom sa však snaží uká­zať svoju ino­va­tív­nosť a načr­táva tak, ako by v blíz­kej dobe mohlo pre­bie­hať odo­my­ka­nie vašich Win­dows zaria­dení.

Službu Win­dows Hello budú môcť využí­vať všetky zaria­de­nia so sní­ma­čom odtlačku prsta a web kame­rou. Toto využi­tie však nebude plno­hod­notné. Pre auten­ti­fi­ká­ciu pomo­cou rozo­zna­nia tváre či dúhovky oka Mic­ro­soft zva­žuje pou­ži­tie doda­toč­ného har­dwaru, kto­rým by mala byť špe­ciálna kamera. Podľa slov Mic­ro­softu je ich Win­dows Hello oveľa pohodl­nejší pre odo­mknu­tie vášho zaria­de­nia ako dote­raj­šie zadá­va­nie hesla. Jed­ným dychom však Mic­ro­soft dodáva, že pohodl­nej­šie odo­my­ka­nie nezna­mená ani náho­dou zní­ženú úro­veň bez­peč­nosti.

Podľa Mic­ro­softu by mal tento spô­sob auto­ri­zá­cie nahra­diť kla­sické zadí­va­nie hesla už do pár rokov. Spo­loč­nosť chce týmto kro­kom zaú­to­čiť najmä na pou­ží­va­te­ľov z busi­ness seg­mentu, kto­rým by sa tak mala uľah­čiť práca. Mic­ro­soft vytvo­ril aj ďal­šiu pomôcku pre ľah­šie odo­my­ka­nie a tou je apli­ká­cia Pas­sport. Pomo­cou tej sa uží­va­teľ môže bez zadá­va­nia hesla pri­hlá­siť do svo­jich apli­ká­cií. Win­dows Hello by mal ukla­dať všetky bio­met­rické dáta iba lokálne na danom zaria­dení, takže k vašim osob­ným úda­jom by sa nemal ostať ani samotný Mic­ro­soft. Pou­ži­tie apli­ká­cii Win­dows Hello a Pas­sport však nebude povinné, takže je len na váš, či “zve­rej­níte” svoje bio­met­rické dáta alebo budete vaše zaria­de­nia odo­my­kať tak ak dote­raz, pou­ži­tím hesla.

zdroj: venturebeat.com

Pridať komentár (0)