Roads­how StartupAwards.sk príde do Žiliny aj so Šimon Šic­kom a Pav­lom Ser­baj­lom

Michal Sorkovský / 5. mája 2016 / Startupy

Po ofi­ciál­nom košic­kom výkope naj­väč­šieho star­tu­po­vého podu­ja­tia na Slo­ven­sku sa roads­how Star­tu­pA­wards pre­súva v pon­de­lok 9. mája do Žiliny.

Špe­ciál­nymi hos­ťami na podu­jatí v Banke Žilina budú Šimon Šicko, CEO a spo­lu­za­kla­da­teľ najús­peš­nej­šieho slo­ven­ského her­ného štú­dia Pixel Fede­ra­tionPavel Ser­bajlo, spo­lu­za­kla­da­teľ a bývalý CTO star­tupu M.dot. Akvi­zí­cia M.dotu ame­ric­kým domé­no­vým gigan­tom GoDaddy sa v roku 2013 zara­dila medzi naj­rých­lej­šie a naj­väč­šie česko-slo­ven­ské exity. Pavel bude na podu­jatí hovo­riť o tom ako vybu­do­vať firmu z ničoho po exit v prie­behu 18 mesia­cov. Šimon bude pre­zen­to­vať prí­beh Pixelu s dôra­zom na chyby, ktoré zakla­da­te­lia pri budo­vaní firmy uro­bili a ako sa z nich pou­čili.

Orga­ni­zá­tori StartupAwards.sk záro­veň star­tu­po­vej komu­nite v Žiline pred­sta­via veľké plány a novinky súvi­siace s toh­to­roč­ných podu­ja­tím Star­tu­pA­wards v decem­bri. Viac infor­má­cií náj­deš tu a lís­tky na podu­ja­tie môžeš zadarmo zís­kať na tomto odkaze.

startupawards zilina obrazok

V poradí už šiesty roč­ník Star­tu­pA­wards pri­ne­sie tento rok nie­koľko zásad­ných novi­niek. Podu­ja­tie sa z dôvodu kaž­do­ročne vyso­kého záujmu sťa­huje z his­to­ric­kej budovy SND do Istro­po­lisu, čím sa tak­mer zdvoj­ná­sobí kapa­cita finá­lo­vého večera. Záro­veň sa kon­cept celého podu­ja­tia roz­ši­ruje o celo­denný prog­ram zlo­žený z kon­fe­renč­ných pane­lov a works­ho­pov, v rámci kto­rých sa náv­štev­níci môžu tešiť na dis­ku­sie so zahra­nič­nými inves­tormi, úspeš­nými pod­ni­ka­teľmi a špič­ko­vými men­tormi.

Vyvr­cho­le­ním StartupAwards.sk bude aj tento rok gala­ve­čer, počas kto­rého mladé ino­va­tívne firmy zabo­jujú o titul naj­lep­šieho slo­ven­ského star­tupu roka a pre­stížne ceny v hod­note viac ako 100 tisíc EUR. Fina­listi pre­doš­lých roč­ní­kov zís­kali inves­tí­cie dosa­hu­júce spolu tak­mer 7 mili­ó­nov EUR od domá­cich a zahra­nič­ných inves­to­rov rizi­ko­vého kapi­tálu.

StartupAwards.SK 2016 bude his­to­ricky naj­väč­šie a naj­výz­nam­nej­šie star­tu­pové podu­ja­tie na Slo­ven­sku, kto­rého cie­ľom je vyz­dvi­hnúť ino­vačný poten­ciál na Slo­ven­sku, spro­stred­ko­vať skú­se­nosti glo­bálne úspeš­ných pod­ni­ka­te­ľov slo­ven­skej star­tu­po­vej komu­nite a oce­niť per­spek­tívne slo­ven­ské tech­no­lo­gické firmy.

andykis

zdroj: tla­čová správa, zdroj foto­gra­fií: StartupAwards.sk

Pridať komentár (0)