Roads­how StartupAwards.sk prí­de do Žili­ny aj so Šimon Šic­kom a Pav­lom Ser­baj­lom

Michal Sorkovský / 5. mája 2016 / Startupy

Po ofi­ciál­nom košic­kom výko­pe naj­väč­šie­ho star­tu­po­vé­ho podu­ja­tia na Slo­ven­sku sa roads­how Star­tu­pA­wards pre­sú­va v pon­de­lok 9. mája do Žili­ny.

Špe­ciál­ny­mi hos­ťa­mi na podu­ja­tí v Ban­ke Žili­na budú Šimon Šic­ko, CEO a spo­lu­za­kla­da­teľ najús­peš­nej­šie­ho slo­ven­ské­ho her­né­ho štú­dia Pixel Fede­ra­ti­onPavel Ser­baj­lo, spo­lu­za­kla­da­teľ a býva­lý CTO star­tu­pu M.dot. Akvi­zí­cia M.dotu ame­ric­kým domé­no­vým gigan­tom GoDad­dy sa v roku 2013 zara­di­la medzi naj­rých­lej­šie a naj­väč­šie čes­ko-slo­ven­ské exi­ty. Pavel bude na podu­ja­tí hovo­riť o tom ako vybu­do­vať fir­mu z ničo­ho po exit v prie­be­hu 18 mesia­cov. Šimon bude pre­zen­to­vať prí­beh Pixe­lu s dôra­zom na chy­by, kto­ré zakla­da­te­lia pri budo­va­ní fir­my uro­bi­li a ako sa z nich pou­či­li.

Orga­ni­zá­to­ri StartupAwards.sk záro­veň star­tu­po­vej komu­ni­te v Žili­ne pred­sta­via veľ­ké plá­ny a novin­ky súvi­sia­ce s toh­to­roč­ných podu­ja­tím Star­tu­pA­wards v decem­bri. Viac infor­má­cií náj­deš tu a lís­t­ky na podu­ja­tie môžeš zadar­mo zís­kať na tom­to odka­ze.

startupawards zilina obrazok

V pora­dí už šies­ty roč­ník Star­tu­pA­wards pri­ne­sie ten­to rok nie­koľ­ko zásad­ných novi­niek. Podu­ja­tie sa z dôvo­du kaž­do­roč­ne vyso­ké­ho záuj­mu sťa­hu­je z his­to­ric­kej budo­vy SND do Istro­po­li­su, čím sa tak­mer zdvoj­ná­so­bí kapa­ci­ta finá­lo­vé­ho veče­ra. Záro­veň sa kon­cept celé­ho podu­ja­tia roz­ši­ru­je o celo­den­ný prog­ram zlo­že­ný z kon­fe­renč­ných pane­lov a works­ho­pov, v rám­ci kto­rých sa náv­štev­ní­ci môžu tešiť na dis­ku­sie so zahra­nič­ný­mi inves­tor­mi, úspeš­ný­mi pod­ni­ka­teľ­mi a špič­ko­vý­mi men­tor­mi.

Vyvr­cho­le­ním StartupAwards.sk bude aj ten­to rok gala­ve­čer, počas kto­ré­ho mla­dé ino­va­tív­ne fir­my zabo­ju­jú o titul naj­lep­šie­ho slo­ven­ské­ho star­tu­pu roka a pre­stíž­ne ceny v hod­no­te viac ako 100 tisíc EUR. Fina­lis­ti pre­doš­lých roč­ní­kov zís­ka­li inves­tí­cie dosa­hu­jú­ce spo­lu tak­mer 7 mili­ó­nov EUR od domá­cich a zahra­nič­ných inves­to­rov rizi­ko­vé­ho kapi­tá­lu.

StartupAwards.SK 2016 bude his­to­ric­ky naj­väč­šie a naj­výz­nam­nej­šie star­tu­po­vé podu­ja­tie na Slo­ven­sku, kto­ré­ho cie­ľom je vyz­dvi­hnúť ino­vač­ný poten­ciál na Slo­ven­sku, spro­stred­ko­vať skú­se­nos­ti glo­bál­ne úspeš­ných pod­ni­ka­te­ľov slo­ven­skej star­tu­po­vej komu­ni­te a oce­niť per­spek­tív­ne slo­ven­ské tech­no­lo­gic­ké fir­my.

andykis

zdroj: tla­čo­vá sprá­va, zdroj foto­gra­fií: StartupAwards.sk

Pridať komentár (0)