Robert M. Meier: “Vytvo­ri­li sme jed­no­duch­šie a rých­lej­šie onli­ne naku­po­va­nie”

Lukáš Gašparík jr. / 31. januára 2016 / Business

Začať pod­ni­kať na vlast­nú päsť nie je nikdy jed­no­du­ché, špe­ciál­ne v tak kon­ku­renč­nom pro­stre­dí ako je nemec­ký Ber­lín, kto­rý sa v posled­ných rokoch stal európ­skou Sil­li­con Val­ley. Mož­no tu nájsť desiat­ky úspeš­ných prí­kla­dov vybu­do­va­nia sil­né­ho posta­ve­nia spo­loč­nos­ti v celo­sve­to­vom merad­le. Jed­nou z takých­to spo­loč­nos­tí je aj Visu­al Meta – uzná­va­ná e-com­mer­ce spo­loč­nosť pre­vádz­ku­jú­ca aj slo­ven­skú plat­for­mu ShopAlike.sk, kto­rej úspech oce­nil aj glo­bál­ny vyda­va­teľ­ský dom Axel Sprin­ger. My sme sa poroz­prá­va­li so CEO Rober­tom M. Maie­rom a jeho ces­te k úspe­chu.

Moh­li by ste nám v krát­kos­ti pred­sta­viť?

Volám sa Robert M. Maier a spo­lu s Johan­ne­som Scha­bac­kom som zakla­da­te­ľom spo­loč­nos­ti Visu­al Meta. Po ukon­če­ní štú­dia MBA som sa po prvýk­rat stre­tol s Johan­ne­som a bol som ohro­me­ný jeho vedo­mos­ťa­mi z oblas­ti prog­ra­mo­va­nia a nových tech­no­ló­gií. Vždy bolo mojím snom byť sám sebe pánom a viesť vlast­ný biz­nis, tak sme sa roz­hod­li vytvo­riť plat­for­mu, kto­rá umož­ní jed­no­duch­šie, rých­lej­šie a trans­pa­ren­tnej­šie pod­mien­ky pre onli­ne naku­po­va­nie.

Pred­stav­te nám v skrat­ke plat­for­mu Sho­pA­li­ke, čím sa zaobe­rá?

ShopAlike.sk je onli­ne nákup­ný por­tál, kto­rý integ­ru­je pro­duk­ty sto­viek onli­ne pre­daj­cov s hlav­ným zame­ra­ním na módu, náby­tok a život­ný štýl. Vychá­dza­júc z náš­ho mot­ta “Všet­ko pod jed­nou stre­chou” chce­me náš­mu zákaz­ní­ko­vi ponúk­nuť pres­ne ten pro­dukt, kto­rý prá­ve hľa­dá. Zákaz­ní­ci majú tak mož­nosť pre­ze­rať si iba pro­duk­ty, o kto­ré majú záu­jem, porov­ná­vať a násled­ne nakú­piť u seri­óz­nych onli­ne pre­daj­cov. Širo­ká ponu­ka pro­duk­to­vých fil­trov a mož­nosť vizu­ál­ne­ho vyhľa­dá­va­nia uľah­čí nákup aj zákaz­ní­kom, kto­rí nema­jú jas­nú pred­sta­vu o svo­jom budú­com náku­pe.

Spo­loč­nosť Visu­al Meta bola zalo­že­ná v roku 2009. Dnes spra­vu­je­me plat­for­mu Sho­pa­li­ke, Shop­pa­la, UmSo­Lu­gar a Laden­ze­i­le v 19 kra­ji­nách, kto­rých ope­ra­tí­vu má pev­ne v rukách našich vyše 200 kva­li­fi­ko­va­ných zamest­nan­cov.

Ako vzni­kol nápad rea­li­zo­vať pro­jekt také­ho­to typu?

Johan­nes a ja sme mali vždy ambí­ciu byť pod­ni­ka­teľ­mi, a tak nám ostá­va­lo už len nájsť vhod­ný biz­nis model, kto­rý by bol dlho­do­bo udr­ža­teľ­ný a pre zákaz­ní­ka zau­jí­ma­vý. V roku 2008 som sa stre­tol so CEO Roc­ket Inter­ne­tu – naj­väč­šie­ho nemec­ké­ho start up inku­bá­to­ra – a dis­ku­to­va­li sme mož­nos­ti poten­ciál­nej spo­lu­prá­ce. Tam som sa stre­tol po prvý­krát aj s Johan­ne­som. Rea­li­zo­va­li sme spo­lu roz­siah­ly pries­kum biz­nis mode­lov pre­važ­ne na ame­ric­kom trhu. Keď sme sa roz­hod­li pre kon­cept LadenZeile/ShopAlike vede­li sme, že má poten­ciál rásť celo­európ­sky a v dlho­do­bom hori­zon­te aj celo­sve­to­vo.

Čo Vás pri­vied­lo k e-com­mer­ce trhu? Kde ste vide­li prí­le­ži­tosť pre penet­rá­ciu trhu pri kon­ku­ren­cií gigan­tov ako je naprí­klad Ama­zon?

Vždy som bol a som aj dnes pre­sved­če­ný, že e-com­mer­ce je veľ­mi atrak­tív­ny ako pre zákaz­ní­kov, tak aj pre spo­loč­nos­ti. Pre­dov­šet­kým v čase, kedy sme sved­ka­mi enorm­né­ho ras­tu uží­va­te­ľov smart­fó­nov a tab­le­tov, majú zákaz­ní­ci ten­den­ciu naku­po­vať cez inter­net bez ohľa­du na to, kde sa prá­ve nachá­dza­jú. Avšak s veľ­kým množ­stvom prí­le­ži­tos­tí pri­chá­dza aj rov­na­ké množ­stvo výziev do budúc­na. Už dnes je na trhu veľ­ké množ­stvo onli­ne obcho­dov a ich počet stá­le ras­tie. Samoz­rej­me, všet­ci v Nemec­ku a iných európ­skych kra­ji­nách pozna­jú veľ­kých hrá­čov ako je Ama­zon ale­bo Zalan­do, ale čo zvy­šok? Naz­dá­vam sa, že v dneš­nej dobe už zákaz­ní­ci nehľa­da­jú ďal­ších pre­daj­cov – skôr pries­tor, kde si budú môcť vybrať svoj pro­dukt čo mož­no naj­jed­no­duch­šie. A to im pres­ne Sho­pA­li­ke ponú­ka.

Na začiat­ku pat­ri­la spo­loč­nosť Visu­al Meta pod start up inku­bá­tor Roc­ket Inter­net GmbH, jed­nej z naj­výz­nam­nej­ších nemec­kých spo­loč­nos­tí. Dnes vlast­ní veľ­kú časť akcií spo­loč­nos­ti Axel Sprin­ger. Pre­čo tá radi­kál­na zme­na?

Ako ste sami pove­da­li, Roc­ket Inter­net je pre­dov­šet­kým pod­ni­ka­teľ­ský inku­bá­tor, kto­ré­ho úče­lom je rých­lo a úspeš­ne dopo­môcť pri budo­va­ní onli­ne biz­ni­su a zabez­pe­če­ní jeho mies­ta na trhu. Pri­ro­dze­ným kro­kom je aj násled­ný výhod­ný odpre­daj svoj­ho podie­lu, čo v koneč­nom dôsled­ku vyšlo v náš pros­pech. Pre­to nebo­lo mož­né spo­lu­pra­co­vať s Roc­ket Inter­ne­tom na dlho­do­bej báze. Napriek tomu to bola pre našu spo­loč­nosť nena­hra­di­teľ­ná skú­se­nosť, z kto­rej ťaží­me dodnes. Či už je to širo­ký network, kto­rý sme spo­lu vytvo­ri­li, dob­re vzťa­hy s obchod­ný­mi par­tner­mi ale­bo mar­ke­tin­go­vé know-how. Mňa osob­ne fáza budo­va­nia spo­loč­nos­ti nauči­la nebáť sa cudzie­ho, hoci mať stá­le na pamä­ti rizi­ká sto­ja­ce za moji­mi roz­hod­nu­tia­mi.

Odkú­pe­nie podie­lu akcií spo­loč­nos­ťou Axel Sprin­ger bolo správ­ne aj keď sa to na prvý pohľad nemu­se­lo zdať. Axel Sprin­ger už dlho nie je len vyda­va­teľ­stvom s medzi­ná­rod­nou pôsob­nos­ťou, ale obrov­ským mediál­nym kon­glo­me­rá­tom kla­dú­cim veľ­ký dôraz na onli­ne biz­nis. Axel Sprin­ger hľa­dal v roku 2011 ďal­šiu spo­loč­nosť do svoj­ho e-com­mer­ce port­fó­lia. Bol to pre nás správ­ny krok. Ešte aj dnes pova­žu­jem prí­tom­nosť našej spo­loč­nos­ti v rám­ci Axel Sprin­ger za výhod­nú a pros­peš­nú.

Ako je Vaša spo­loč­nosť vní­ma­ná v Nemec­ku vzhľa­dom ku sku­toč­nos­ti, že je ale­bo bola finan­co­va­ná spo­loč­nos­ťa­mi Roc­ket Inter­net a Axel Sprin­ger, kto­ré sú v tej­to kra­ji­ne pova­žo­va­né za kon­tro­verz­né?

Vychá­dza­júc z naších skú­se­nos­tí si zákaz­ní­ci nespá­ja­jú našu znač­ku s Roc­ket Inter­net ale­bo Axel Sprin­ger, ale s pri­da­nou hod­no­tou, kto­rú im posky­tu­je­me. Len nie­koľ­ko zain­te­re­so­va­ných ľudí si je vedo­mých náš­ho napo­je­nia na Roc­ket Inter­net a Axel Sprin­ger. Táto sku­pi­na však rešpek­tu­je význam­né posta­ve­nie tých­to dvoch spo­loč­nos­tí v oblas­ti digi­tá­lu a e-com­mer­ce. Do dneš­né­ho dňa som neob­dr­žal nega­tív­nu spät­nú väz­bu v súvis­los­ti s teraj­ší­mi ale­bo pôvod­ný­mi sha­re­hol­der­mi našej spo­loč­nos­ti.

Čo pova­žu­je­te v dneš­nej dobe za naj­väč­šiu výzvu pre Visu­al Meta GmbH?

Nakoľ­ko sme spo­loč­nosť ras­tú­ca obrov­skou rých­los­ťou, je pre nás stá­le naj­väč­šou výzvou pre­be­ra­nie zod­po­ved­nos­ti za čoraz viac zamest­nan­cov. Keď sme začí­na­li pod­ni­kať, mala naša spo­loč­nosť 15 zamest­nan­cov, boli sme ako malá rodi­na. Dnes zamest­ná­va­me vyše 250 ľudí. Často­krát je ťaž­ké poznať kaž­dé­ho rov­na­ko a vedieť si s kaž­dým vybu­do­vať osob­ný vzťah. Ale to je na dru­hej stra­ne na mojej prá­ci to naj­zau­jí­ma­vej­šie – poda­ri­lo sa nám pos­kla­dať vyni­ka­jú­ci tím pro­fe­si­oná­lov z oblas­ti IT, sales, onli­ne mar­ke­tin­gu z celé­ho sve­ta.

Ďaku­jem za roz­ho­vor a spo­loč­nos­ti Sho­pA­li­ke držím pal­ce. Je to urči­te zau­jí­ma­vý spô­sob naku­po­va­nia, keď na jed­nom por­tá­ly vyba­víš všet­ko, čo potre­bu­ješ. Mys­lím, že prá­ve takým­to zjed­no­du­šo­va­ním náku­pov si doká­že pri­lá­kať množ­stvo fanú­ši­kov, kto­rí tak nemu­sia trá­viť dlhé hodi­ny bro­wso­va­ním a hľa­da­ním tých správ­nych vecí na inter­ne­te.

Pridať komentár (0)