Robert M. Meier: “Vytvo­rili sme jed­no­duch­šie a rých­lej­šie online naku­po­va­nie”

Lukáš Gašparík jr. / 31. januára 2016 / Business

Začať pod­ni­kať na vlastnú päsť nie je nikdy jed­no­du­ché, špe­ciálne v tak kon­ku­renč­nom pro­stredí ako je nemecký Ber­lín, ktorý sa v posled­ných rokoch stal európ­skou Sil­li­con Val­ley. Možno tu nájsť desiatky úspeš­ných prí­kla­dov vybu­do­va­nia sil­ného posta­ve­nia spo­loč­nosti v celo­sve­to­vom meradle. Jed­nou z takýchto spo­loč­ností je aj Visual Meta – uzná­vaná e-com­merce spo­loč­nosť pre­vádz­ku­júca aj slo­ven­skú plat­formu ShopAlike.sk, kto­rej úspech oce­nil aj glo­bálny vyda­va­teľ­ský dom Axel Sprin­ger. My sme sa poroz­prá­vali so CEO Rober­tom M. Maie­rom a jeho ceste k úspe­chu.

Mohli by ste nám v krát­kosti pred­sta­viť?

Volám sa Robert M. Maier a spolu s Johan­ne­som Scha­bac­kom som zakla­da­te­ľom spo­loč­nosti Visual Meta. Po ukon­čení štú­dia MBA som sa po prvýk­rat stre­tol s Johan­ne­som a bol som ohro­mený jeho vedo­mos­ťami z oblasti prog­ra­mo­va­nia a nových tech­no­ló­gií. Vždy bolo mojím snom byť sám sebe pánom a viesť vlastný biz­nis, tak sme sa roz­hodli vytvo­riť plat­formu, ktorá umožní jed­no­duch­šie, rých­lej­šie a trans­pa­ren­tnej­šie pod­mienky pre online naku­po­va­nie.

Pred­stavte nám v skratke plat­formu Sho­pA­like, čím sa zaoberá?

ShopAlike.sk je online nákupný por­tál, ktorý integ­ruje pro­dukty sto­viek online pre­daj­cov s hlav­ným zame­ra­ním na módu, náby­tok a životný štýl. Vychá­dza­júc z nášho motta “Všetko pod jed­nou stre­chou” chceme nášmu zákaz­ní­kovi ponúk­nuť presne ten pro­dukt, ktorý práve hľadá. Zákaz­níci majú tak mož­nosť pre­ze­rať si iba pro­dukty, o ktoré majú záu­jem, porov­ná­vať a následne nakú­piť u seri­óz­nych online pre­daj­cov. Široká ponuka pro­duk­to­vých fil­trov a mož­nosť vizu­ál­neho vyhľa­dá­va­nia uľahčí nákup aj zákaz­ní­kom, ktorí nemajú jasnú pred­stavu o svo­jom budú­com nákupe.

Spo­loč­nosť Visual Meta bola zalo­žená v roku 2009. Dnes spra­vu­jeme plat­formu Sho­pa­like, Shop­pala, UmSo­Lu­gar a Laden­ze­ile v 19 kra­ji­nách, kto­rých ope­ra­tívu má pevne v rukách našich vyše 200 kva­li­fi­ko­va­ných zamest­nan­cov.

Ako vzni­kol nápad rea­li­zo­vať pro­jekt také­hoto typu?

Johan­nes a ja sme mali vždy ambí­ciu byť pod­ni­ka­teľmi, a tak nám ostá­valo už len nájsť vhodný biz­nis model, ktorý by bol dlho­dobo udr­ža­teľný a pre zákaz­níka zau­jí­mavý. V roku 2008 som sa stre­tol so CEO Roc­ket Inter­netu – naj­väč­šieho nemec­kého start up inku­bá­tora – a dis­ku­to­vali sme mož­nosti poten­ciál­nej spo­lu­práce. Tam som sa stre­tol po prvý­krát aj s Johan­ne­som. Rea­li­zo­vali sme spolu roz­siahly pries­kum biz­nis mode­lov pre­važne na ame­ric­kom trhu. Keď sme sa roz­hodli pre kon­cept LadenZeile/ShopAlike vedeli sme, že má poten­ciál rásť celo­európ­sky a v dlho­do­bom hori­zonte aj celo­sve­tovo.

Čo Vás pri­viedlo k e-com­merce trhu? Kde ste videli prí­le­ži­tosť pre penet­rá­ciu trhu pri kon­ku­ren­cií gigan­tov ako je naprí­klad Ama­zon?

Vždy som bol a som aj dnes pre­sved­čený, že e-com­merce je veľmi atrak­tívny ako pre zákaz­ní­kov, tak aj pre spo­loč­nosti. Pre­dov­šet­kým v čase, kedy sme sved­kami enorm­ného rastu uží­va­te­ľov smart­fó­nov a tab­le­tov, majú zákaz­níci ten­den­ciu naku­po­vať cez inter­net bez ohľadu na to, kde sa práve nachá­dzajú. Avšak s veľ­kým množ­stvom prí­le­ži­tostí pri­chá­dza aj rov­naké množ­stvo výziev do budúcna. Už dnes je na trhu veľké množ­stvo online obcho­dov a ich počet stále ras­tie. Samoz­rejme, všetci v Nemecku a iných európ­skych kra­ji­nách poznajú veľ­kých hrá­čov ako je Ama­zon alebo Zalando, ale čo zvy­šok? Naz­dá­vam sa, že v dneš­nej dobe už zákaz­níci nehľa­dajú ďal­ších pre­daj­cov – skôr pries­tor, kde si budú môcť vybrať svoj pro­dukt čo možno naj­jed­no­duch­šie. A to im presne Sho­pA­like ponúka.

Na začiatku pat­rila spo­loč­nosť Visual Meta pod start up inku­bá­tor Roc­ket Inter­net GmbH, jed­nej z naj­výz­nam­nej­ších nemec­kých spo­loč­ností. Dnes vlastní veľkú časť akcií spo­loč­nosti Axel Sprin­ger. Prečo tá radi­kálna zmena?

Ako ste sami pove­dali, Roc­ket Inter­net je pre­dov­šet­kým pod­ni­ka­teľ­ský inku­bá­tor, kto­rého úče­lom je rýchlo a úspešne dopo­môcť pri budo­vaní online biz­nisu a zabez­pe­čení jeho miesta na trhu. Pri­ro­dze­ným kro­kom je aj následný výhodný odpre­daj svojho podielu, čo v koneč­nom dôsledku vyšlo v náš pros­pech. Preto nebolo možné spo­lu­pra­co­vať s Roc­ket Inter­ne­tom na dlho­do­bej báze. Napriek tomu to bola pre našu spo­loč­nosť nena­hra­di­teľná skú­se­nosť, z kto­rej ťažíme dodnes. Či už je to široký network, ktorý sme spolu vytvo­rili, dobre vzťahy s obchod­nými par­tnermi alebo mar­ke­tin­gové know-how. Mňa osobne fáza budo­va­nia spo­loč­nosti naučila nebáť sa cudzieho, hoci mať stále na pamäti riziká sto­jace za mojimi roz­hod­nu­tiami.

Odkú­pe­nie podielu akcií spo­loč­nos­ťou Axel Sprin­ger bolo správne aj keď sa to na prvý pohľad nemu­selo zdať. Axel Sprin­ger už dlho nie je len vyda­va­teľ­stvom s medzi­ná­rod­nou pôsob­nos­ťou, ale obrov­ským mediál­nym kon­glo­me­rá­tom kla­dú­cim veľký dôraz na online biz­nis. Axel Sprin­ger hľa­dal v roku 2011 ďal­šiu spo­loč­nosť do svojho e-com­merce port­fó­lia. Bol to pre nás správny krok. Ešte aj dnes pova­žu­jem prí­tom­nosť našej spo­loč­nosti v rámci Axel Sprin­ger za výhodnú a pros­pešnú.

Ako je Vaša spo­loč­nosť vní­maná v Nemecku vzhľa­dom ku sku­toč­nosti, že je alebo bola finan­co­vaná spo­loč­nos­ťami Roc­ket Inter­net a Axel Sprin­ger, ktoré sú v tejto kra­jine pova­žo­vané za kon­tro­verzné?

Vychá­dza­júc z naších skú­se­ností si zákaz­níci nespá­jajú našu značku s Roc­ket Inter­net alebo Axel Sprin­ger, ale s pri­da­nou hod­no­tou, ktorú im posky­tu­jeme. Len nie­koľko zain­te­re­so­va­ných ľudí si je vedo­mých nášho napo­je­nia na Roc­ket Inter­net a Axel Sprin­ger. Táto sku­pina však rešpek­tuje významné posta­ve­nie týchto dvoch spo­loč­ností v oblasti digi­tálu a e-com­merce. Do dneš­ného dňa som neob­dr­žal nega­tívnu spätnú väzbu v súvis­losti s teraj­šími alebo pôvod­nými sha­re­hol­dermi našej spo­loč­nosti.

Čo pova­žu­jete v dneš­nej dobe za naj­väč­šiu výzvu pre Visual Meta GmbH?

Nakoľko sme spo­loč­nosť ras­túca obrov­skou rých­los­ťou, je pre nás stále naj­väč­šou výzvou pre­be­ra­nie zod­po­ved­nosti za čoraz viac zamest­nan­cov. Keď sme začí­nali pod­ni­kať, mala naša spo­loč­nosť 15 zamest­nan­cov, boli sme ako malá rodina. Dnes zamest­ná­vame vyše 250 ľudí. Často­krát je ťažké poznať kaž­dého rov­nako a vedieť si s kaž­dým vybu­do­vať osobný vzťah. Ale to je na dru­hej strane na mojej práci to naj­zau­jí­ma­vej­šie – poda­rilo sa nám pos­kla­dať vyni­ka­júci tím pro­fe­si­oná­lov z oblasti IT, sales, online mar­ke­tingu z celého sveta.

Ďaku­jem za roz­ho­vor a spo­loč­nosti Sho­pA­like držím palce. Je to určite zau­jí­mavý spô­sob naku­po­va­nia, keď na jed­nom por­tály vyba­víš všetko, čo potre­bu­ješ. Mys­lím, že práve takýmto zjed­no­du­šo­va­ním náku­pov si dokáže pri­lá­kať množ­stvo fanú­ši­kov, ktorí tak nemu­sia trá­viť dlhé hodiny bro­wso­va­ním a hľa­da­ním tých správ­nych vecí na inter­nete.

Pridať komentár (0)