Robiť to čo milu­ješ ťa bude bolieť

Dárius Polák / 13. januára 2016 / Business

Rob iba to čo milu­ješ a nikdy nebu­deš musieť robiť“. Neviem, kto je auto­rom tohto citátu, no je to jeden z naj­väč­ších omy­lov s akým som sa kedy stre­tol. Je však veľmi popu­lárny a ľudia v neho často veria pri svo­jich život­ných roz­hod­nu­tiach.

Hlav­nou myš­lien­kou je, že pokiaľ si si zvo­lil kari­éru v tom, čo milu­ješ robit, práca pre teba nebude nikdy ťažká. Dokonca to nebu­deš ani pova­žo­vať za prácu. Jed­no­du­cho sa každý deň zobu­díš a budeš chcieť viac a viac.

Je to totálna kra­vina. Vôbec to v sebe neza­hŕňa sku­toč­nosť, že je jedno, ako moc ťa to na začiatku baví, skôr či neskôr príde na teba kríza, zne­chutí sa ti to a budeš chcieť skon­čiť. Začne to byť ťažké, začne to byť drsné a ty budeš o sebe pochy­bo­vať. Možno len budeš mať ťaž­šie obdo­bie, možno len spra­víš zlé chyby. Jed­no­du­cho pre to bude, alebo nebude dobrý dôvod.

7-struggle-with-happiness

I keď budeš robiť to, čo pova­žu­ješ za tvoj osud a nebude nič na svete, čo ťa bude robiť viac šťast­ným, napo­kon sa dosta­neš do bodu, keď už nebu­deš mať chuť ďalej pokra­čo­vať.

Pre­tože práca sa stane vždy ťaž­šou. Stane sa však z teba lepší člo­vek. Je to základný cyk­lus kaž­dej pro­fe­si­onál­nej kari­éry, a pre­šiel si ňou každý úspešný člo­vek. Nie vždy si budeš uží­vať svoju prácu a nie vždy ju budeš chcieť robiť. Pokiaľ budeš robiť to čo milu­ješ, môžeš sa dostať do bodu v kto­rom abso­lútne stra­tíš svoju vášeň a budeš cítiť nulový záu­jem.

Robiť to čo milu­ješ ťa bude bolieť.

2

Mys­lel som si, že cvi­če­nie budem milo­vať vždy. Vždy.

Vieš čo mi nie­kedy pokazí chuť? Vstá­vať kvôli stáži/škole o 5:00/6:00 ráno, ces­to­vať cez polku mesta na bicykli v tme, mokru, vetre so zale­pe­nými očami na street wor­kout ihrisko. To, že som kvôli tomu raz pre­c­hla­dol a dostal zápal prie­du­šiek. Cvi­čiť s tak­mer úplne stu­hnu­tým telom. Doslova zaspá­vať medzi sériami.

Mys­lel som si, že Eras­mus si budem uží­vať každý deň. Každý deň.

Vieš čo sa mi na Erasme nepá­čilo? Ľudia, ktorí neak­cep­to­vali roz­diely. Nemal som roz­po­čet na to aby som mohol každý víkend cho­diť na tri­sto eurové výlety. Nemal som na to aby som roz­ha­dzo­val peniaze každý druhý deň na pivo ako ostatní, keď jedno stálo vyše päť eur. A k tomu ešte tzv. „re-cul­ture“ šok, kto­rým som trpel dlho potom, čo som sa vrá­til späť na Slo­ven­sko.

Mys­lel som si, že každý člá­nok bude moja vášeň. Vášeň.

Vieš čo sa mi na tom nepáči? Písať vo svo­jich voľ­ných dňoch. Písať ich na Via­noce, keď som videl že tak­mer všetci sa na to vykaš­lali, no ja som to nech­cel všetko nechať na šéf­re­dak­tora. Plus, ak mám občas nie­ktoré názvy či pome­no­va­nia pre­pí­sané, pre­tože sa zdajú byť „drsné“. Rea­lita je však drsná a často­krát ti otvorí oči iba čierne na bie­lom.

3

Všetky tieto veci milu­jem. Vďaka nim som tým kým som a nebyť ich, život by ma neba­vil. Sú však aj časy, keď ich nezná­šam. Momenty v kto­rých ich mám plné zuby. Uve­do­mil som si, že sa nedá pred­po­ve­dať kedy to na mňa príde, záleží to zväčša od okol­ností a to ako ma ovplyv­ňujú zvyšné časti môjho života.

Uve­do­mil som si však jedno. Môžem po A: pre­stať, po B: pokra­čo­vať. Mož­nosť A je tá ľah­šia, no vedie iba k poje­da­niu chru­miek a poze­ra­nia videí Pewdie­pie-a na You­tube. Pop­ri­tom si však uve­do­mu­jem ako mi tieto veci chý­bajú.
Mož­nosť B nie je tá ľah­šia a teore­ticky môžem zly­hať, no je to jediný spô­sob ako sa cez túto nechuť dostať.

4

Robiť to čo milu­ješ ťa bude bolieť. Bolesť ťa posúva vpred a stane sa z teba lepší člo­vek. Hoci sa mi nie vždy chce cvi­čiť na 100 %, na konci dňa neľu­tu­jem, že som si zacvi­čil. Hoci sa mi Eras­mus na 100 % nepá­čil, chýba mi každý jeden deň. Hoci nie všetky články majú 100 % mojich slov, na konci som rád za poslednú bodku.

Mám rea­lis­tický pohľad, nemi­lu­jem to 24/7. Viem však, že toto je môj život. Bodka.

5

Zdroj: Jon Wes­ten­berg

Pridať komentár (0)