Robiť to čo milu­ješ ťa bude bolieť

Dárius Polák / 13. januára 2016 / Business

Rob iba to čo milu­ješ a nikdy nebu­deš musieť robiť“. Neviem, kto je auto­rom toh­to citá­tu, no je to jeden z naj­väč­ších omy­lov s akým som sa kedy stre­tol. Je však veľ­mi popu­lár­ny a ľudia v neho čas­to veria pri svo­jich život­ných roz­hod­nu­tiach.

Hlav­nou myš­lien­kou je, že pokiaľ si si zvo­lil kari­é­ru v tom, čo milu­ješ robit, prá­ca pre teba nebu­de nikdy ťaž­ká. Dokon­ca to nebu­deš ani pova­žo­vať za prá­cu. Jed­no­du­cho sa kaž­dý deň zobu­díš a budeš chcieť viac a viac.

Je to totál­na kra­vi­na. Vôbec to v sebe neza­hŕňa sku­toč­nosť, že je jed­no, ako moc ťa to na začiat­ku baví, skôr či neskôr prí­de na teba krí­za, zne­chu­tí sa ti to a budeš chcieť skon­čiť. Začne to byť ťaž­ké, začne to byť drs­né a ty budeš o sebe pochy­bo­vať. Mož­no len budeš mať ťaž­šie obdo­bie, mož­no len spra­víš zlé chy­by. Jed­no­du­cho pre to bude, ale­bo nebu­de dob­rý dôvod.

7-struggle-with-happiness

I keď budeš robiť to, čo pova­žu­ješ za tvoj osud a nebu­de nič na sve­te, čo ťa bude robiť viac šťast­ným, napo­kon sa dosta­neš do bodu, keď už nebu­deš mať chuť ďalej pokra­čo­vať.

Pre­to­že prá­ca sa sta­ne vždy ťaž­šou. Sta­ne sa však z teba lep­ší člo­vek. Je to základ­ný cyk­lus kaž­dej pro­fe­si­onál­nej kari­é­ry, a pre­šiel si ňou kaž­dý úspeš­ný člo­vek. Nie vždy si budeš uží­vať svo­ju prá­cu a nie vždy ju budeš chcieť robiť. Pokiaľ budeš robiť to čo milu­ješ, môžeš sa dostať do bodu v kto­rom abso­lút­ne stra­tíš svo­ju vášeň a budeš cítiť nulo­vý záu­jem.

Robiť to čo milu­ješ ťa bude bolieť.

2

Mys­lel som si, že cvi­če­nie budem milo­vať vždy. Vždy.

Vieš čo mi nie­ke­dy poka­zí chuť? Vstá­vať kvô­li stáži/škole o 5:00/6:00 ráno, ces­to­vať cez pol­ku mes­ta na bicyk­li v tme, mok­ru, vet­re so zale­pe­ný­mi oča­mi na stre­et wor­kout ihris­ko. To, že som kvô­li tomu raz pre­c­hla­dol a dostal zápal prie­du­šiek. Cvi­čiť s tak­mer úpl­ne stu­hnu­tým telom. Doslo­va zaspá­vať medzi séria­mi.

Mys­lel som si, že Eras­mus si budem uží­vať kaž­dý deň. Kaž­dý deň.

Vieš čo sa mi na Eras­me nepá­či­lo? Ľudia, kto­rí neak­cep­to­va­li roz­die­ly. Nemal som roz­po­čet na to aby som mohol kaž­dý víkend cho­diť na tri­sto euro­vé výle­ty. Nemal som na to aby som roz­ha­dzo­val penia­ze kaž­dý dru­hý deň na pivo ako ostat­ní, keď jed­no stá­lo vyše päť eur. A k tomu ešte tzv. „re-cul­tu­re“ šok, kto­rým som trpel dlho potom, čo som sa vrá­til späť na Slo­ven­sko.

Mys­lel som si, že kaž­dý člá­nok bude moja vášeň. Vášeň.

Vieš čo sa mi na tom nepá­či? Písať vo svo­jich voľ­ných dňoch. Písať ich na Via­no­ce, keď som videl že tak­mer všet­ci sa na to vykaš­la­li, no ja som to nech­cel všet­ko nechať na šéf­re­dak­to­ra. Plus, ak mám občas nie­kto­ré náz­vy či pome­no­va­nia pre­pí­sa­né, pre­to­že sa zda­jú byť „drs­né“. Rea­li­ta je však drs­ná a často­krát ti otvo­rí oči iba čier­ne na bie­lom.

3

Všet­ky tie­to veci milu­jem. Vďa­ka nim som tým kým som a nebyť ich, život by ma neba­vil. Sú však aj časy, keď ich nezná­šam. Momen­ty v kto­rých ich mám plné zuby. Uve­do­mil som si, že sa nedá pred­po­ve­dať kedy to na mňa prí­de, zále­ží to zväč­ša od okol­nos­tí a to ako ma ovplyv­ňu­jú zvyš­né čas­ti môj­ho živo­ta.

Uve­do­mil som si však jed­no. Môžem po A: pre­stať, po B: pokra­čo­vať. Mož­nosť A je tá ľah­šia, no vedie iba k poje­da­niu chru­miek a poze­ra­nia videí Pewdie­pie-a na You­tu­be. Pop­ri­tom si však uve­do­mu­jem ako mi tie­to veci chý­ba­jú.
Mož­nosť B nie je tá ľah­šia a teore­tic­ky môžem zly­hať, no je to jedi­ný spô­sob ako sa cez túto nechuť dostať.

4

Robiť to čo milu­ješ ťa bude bolieť. Bolesť ťa posú­va vpred a sta­ne sa z teba lep­ší člo­vek. Hoci sa mi nie vždy chce cvi­čiť na 100 %, na kon­ci dňa neľu­tu­jem, že som si zacvi­čil. Hoci sa mi Eras­mus na 100 % nepá­čil, chý­ba mi kaž­dý jeden deň. Hoci nie všet­ky člán­ky majú 100 % mojich slov, na kon­ci som rád za posled­nú bod­ku.

Mám rea­lis­tic­ký pohľad, nemi­lu­jem to 24/7. Viem však, že toto je môj život. Bod­ka.

5

Zdroj: Jon Wes­ten­berg

Pridať komentár (0)