Robo v práci vyhorel. Nevzdal to a dnes pre Slovákov organizuje koláčové párty

Linda Cebrová / 9. decembra 2018 / Food biznis

  • Vy­soké pra­covné na­sa­de­nie síce pri­náša slušné pe­niaze, no člo­veku môže aj veľa vziať
  • Vie to aj Robo, ktorý rýchly pra­covný ko­lo­beh vy­me­nil za po­ho­dovú prácu
  • Dnes sa živí va­re­ním a uspo­ria­da­va­ním ko­lá­čo­vých ve­čier­kov
zdroj: facebook.com/jedla.sk
  • Vy­soké pra­covné na­sa­de­nie síce pri­náša slušné pe­niaze, no člo­veku môže aj veľa vziať
  • Vie to aj Robo, ktorý rýchly pra­covný ko­lo­beh vy­me­nil za po­ho­dovú prácu
  • Dnes sa živí va­re­ním a uspo­ria­da­va­ním ko­lá­čo­vých ve­čier­kov

Robo Kon­čal má 31 ro­kov a po­chá­dza zo Že­lie­zo­viec, ma­lého mes­tečka ne­ďa­leko Le­víc. Už ako malý chla­pec ve­del, že bude v ži­vote niečo tvo­riť. Fan­tá­zia sa uňho pre­ja­vo­vala už po­čas štú­dia na stred­nej od­bor­nej škole, kde sa ve­no­val mód­nemu ná­vrhár­stvu.

Po stred­nej škole ne­mal cel­kom jasno v tom, čomu sa chcem ďa­lej ve­no­vať, preto si po­ve­dal, že skúsi šťas­tie na vy­so­kej škole v Bu­da­pešti so za­me­ra­ním na so­chár­stvo, fo­to­gra­fo­va­nie a scé­no­gra­fiu, kam ho aj pri­jali.

„Pred ná­stu­pom na prvý se­mes­ter moje plány  úplne zme­nila do­vo­lenka. Pô­vodne 14 dní, ktoré som mal strá­viť v Ír­sku, sa pre­dĺžilo na nie­koľko ro­kov. Táto večne ze­lená kra­jina ma do­slova oča­rila ži­vot­nou úrov­ňou, služ­bami, spô­so­bom roz­mýš­ľa­nia ľudí a prí­le­ži­tos­ťami. Roz­ho­dol som sa tu ostať po nie­koľ­kých týžd­ňoch som si na­šiel aj prácu,“ pre PK Aca­demy ho­vorí Robo.

Podľa mla­dého Slo­váka to bol skvelý po­cit za­rá­bať po­riadne pe­niaze a zá­ro­veň si zlep­šo­vať úro­veň an­glič­tiny. So zlep­šu­jú­cou sa úrov­ňou an­glič­ti­nou mu pri­bú­dali aj pra­covné prí­le­ži­tosti. Vy­skú­šal si nie­koľko pra­cov­ných po­zí­cii, no aj na­priek tomu, že bol dobre fi­nančne ohod­no­tený a inak veľmi spo­kojný, chý­bal mu po­cit do­mova.

Po ro­koch sa preto vrá­til späť na Slo­ven­sko. Na­mie­ril si to rovno na vy­sokú školu, kde štu­do­val právo. Popri tom do­stal po­nuku za­po­jiť sa do re­a­lit­ného biz­nisu. „Pod­ni­ka­nie bola pre mňa úplne nová skú­se­nosť. Hoci som ne­mal ur­čený pra­covný čas, ve­del som, že ak chcem uspieť popri den­nom štú­diu, mu­sím pra­co­vať od rána do ve­čera,“ opi­suje Robo pre PK Aca­demy.

Te­le­fo­no­va­nie, ná­bo­ro­va­nie, ob­hliadky, mi­lión ma­lých de­tai­lov a na zá­ver pre­daj ne­hnu­teľ­nosti – to bola Ro­bova kaž­do­denná re­a­lita po­čas šies­tich ro­kov. Ta­kéto šia­lené tempo si vy­bralo svoju daň a na­sle­do­valo pra­covné „vy­ho­re­nie“, kedy už v sebe viac ne­do­ká­zal nájsť mo­ti­vá­ciu na po­kra­čo­va­nie. V tomto čase sa v Ro­bo­vej ro­dine ob­ja­vil aj vážny zdra­votný prob­lém a uda­losti za­čali na­be­rať na spáde. Ok­rem kla­sic­kej me­di­cíny sa za­me­ral na cel­kovú pre­menu je­dál­nička.

Keďže ni­kto rád ne­mení svoje stra­vo­va­cie ná­vyky, roz­ho­dol sa pre vy­tvo­re­nie chut­ných, no zá­ro­veň zdra­vých je­dál. A vy­šlo mu to na­toľko, že dnes pro­stred­níc­tvom jeho so­ciál­nych sietí radí ľu­ďom ako si pri­pra­viť do­ko­nalé RAW ko­láče, ná­tierky či pa­la­cinky. Nie je to však len o re­cep­toch. Robo už pra­vi­delne or­ga­ni­zuje aj jeho ko­lá­čové párty, na kto­rých môžu ľu­dia ochut­nať jeho ku­chár­ske vý­tvory.

Na­koľko mladý food blo­ger pri svo­jich re­cep­toch po­u­žíva pro­dukty vý­hradne od jed­nej vy­bra­nej spo­loč­nosti, je schopný sa pri­pra­vo­va­ním ta­kýchto párty pre sku­piny ľudí aj uži­viť.

„Ve­nu­jem sa on­line pod­ni­ka­niu a bu­do­va­niu osob­nej značky, pri­čom vy­uží­vam so­ciálne siete na to, aby som uká­zal svetu, čomu sa ve­nu­jem a na čom pra­cu­jem. Vďaka to­muto typu pod­ni­ka­nia som si do­ká­zal vy­tvo­riť do­sta­točný pa­sívny prí­jem na to, aby som ne­mu­sel byť za­mest­naný. Dnes ro­bím to, čo ma baví a na­pĺňa. A mo­jim cie­ľom je vy­tvo­riť me­dzi­ná­rodný biz­nis a pre­ces­to­vať svet,“ do­dáva pre PK Aca­demy.

Pridať komentár (0)