Robo­tická žena, ktorá splní všetky vaše túžby

Tatiana Blazseková / 29. apríla 2015 / Tech a inovácie

Jedno z naj­star­ších reme­siel na svete (nie, nemys­lím lov­cov perál), čelí váž­nej hrozbe. Na svet sa dostala prvá robo­tická žena, ktorá je schopná napl­niť aj tie naj­taj­nej­šie túžby svojho maji­teľa.

Člo­vek je sociál­nou bytos­ťou a vzťahy s ľah­šími ľuďmi sú pre jeho exis­ten­ciu nevy­hnutné. Čo ak si však s nikým nero­zu­miete, ženu nie a nie zba­liť a pri­tom by vám len sta­čilo sa občas poroz­prá­vať a tro­chu pri­tú­liť. Pri­márnu úlo­hou bolo vytvo­riť robota, s kto­rým sa člo­vek bude môcť poroz­prá­vať, oddých­nuť si po práci a sex by bol len pri­da­nou hod­no­tou.

Sexbot Roxxy je preto svet­lom v tme pre osa­melé duše. Vie vyjad­riť ako má rada keď sa držíte za ruku a tiež oce­niť pár pek­ných chvíľ na lôžku vďaka pre­pra­co­va­nému sys­tému roz­cit­li­ve­nia istých par­tii. Jej reč je na roz­diel od iných sexbo­tov oveľa sofis­ti­ko­va­nej­šia.

Spo­loč­nosť Tru­e­Com­pa­nion však vie, že nie každý deň je nedeľa a chute kli­en­tov sa môžu meniť. Roxxy má preto v sebe nie­koľko osob­ností. Wendy je veľmi otvo­rená, pria­teľ­ská slečna, ktorá je za každú pra­sa­činku. Na Far­rah musíte chvíľku pop­ra­co­vať, pre­tože je zdr­žan­li­vej­šia. Susan pre­fe­ruje S&M a Martha je mamič­kou, ktorá pohladká a vypo­čuje si kaž­do­denné sta­rosti a radosti. Vyberte si národ­nosť, sfar­be­nie, veľ­kosti rôz­nych par­tií a kráska je vaša. Z kresla do postele si ju musíte však pre­lo­žiť osobne, pre­tože pohyb­livé sú zatiaľ len jej kon­ča­tiny. Spo­loč­nosť pra­cuje na vylep­še­nej ver­zii, ktorá sa bude vedieť pohy­bo­vať celá a navodí tak ilú­ziu doko­nale fun­gu­jú­ceho ľud­ského tela. Je vyro­bená zo syn­te­tic­kej kože, ktorá doko­nale napo­dob­ňuje ľud­skú kožu.

Robo­tická žena počúva, roz­práva, spí. Ak máte radi hokej, má ho rada tiež, ak ste fanú­šik Ben­tley, miluje ho aj ona.“ Hovorí Doug­las Hines zo spo­loč­nosti Tru­e­Com­pa­nion. Cena jed­nej Roxxy sa pohy­buje od $7.000 do $9.000.

Môže sa zdať, že Roxxy je pri­márne určená osa­me­lým jazd­com, pop­rí­pade jazd­kyne, pre­tože exis­tuje aj muž­ská ver­zia. Psy­cho­ló­go­via však varujú pred mož­nými nástra­hami sexbo­tov. Je nutné, sa člo­vek sám seba opý­tať, či sexbot je sku­točne lep­šia alter­na­tíva ako myš­lienka samoty. Na dru­hej strane, sexboti majú poten­ciál na to, aby sa začali využí­vať ako lie­čebný pros­trie­dok. Pomohli by pri liečbe pedo­fí­lie a iných sexu­ál­nych deviá­cii.

zdroj: www.huffingtonpost.com

Pridať komentár (0)