Rodi­čia sa zbláz­ni­li: Svo­je deti pome­nú­va­jú pod­ľa fil­trov na Ins­ta­gra­me!

/ 3. decembra 2015 / Zaujímavosti

Inšti­tú­cia Baby­Cen­ter ozná­mi­la tra­dič­né šta­tis­ti­ky súvi­sia­ce s pri­de­lo­va­ním mien novo­ro­den­com.

Pri­znaj­me si, mno­hým z nás je to úpl­ne ukrad­nu­té, ok, mená. Čo mi však priš­lo zau­jí­ma­vé je fakt, že exis­tu­je prud­ký nárast mien jed­nej špe­ciál­nej kate­gó­rie. Pop kul­tú­ra mala vždy veľ­ký vplyv na mená detí. Veď vieš — Per­la, Šehe­re­zá­da a tak. V zahra­ni­čí momen­tál­ne prud­ko fičí Elsa z ani­mo­va­né­ho fil­mu “Fro­zen”, Kat­niss z tri­ló­gie “Hun­ger Games” a našla sa aj mat­ka, kto­rá pome­no­va­la svo­je die­ťa “Hash­tag”. To ma ale neprek­va­pi­lo.

Ľudia si však našli iný zdroj inšpi­rá­cie — fil­tre na Ins­ta­gra­me.

Instagram-baby-names-520x523

Aby bolo jas­no, všet­ky tie­to mená exis­to­va­li už dáv­no pred Ins­ta­gra­mom, nemož­no však pop­rieť, že za ich rast môže fil­ter-mánia. A tak­to je to ešte v poho­de. Keď však začne­me dávať deťom mená ako Lo-Fi ale­bo X-Pro II, potom už bude­me mať zrej­me prob­lém.

zdroj: thenextweb.com

Pridať komentár (0)