Rodi­čia sa zbláz­nili: Svoje deti pome­nú­vajú podľa fil­trov na Ins­ta­grame!

/ 3. decembra 2015 / Zaujímavosti

Inšti­tú­cia Baby­Cen­ter ozná­mila tra­dičné šta­tis­tiky súvi­siace s pri­de­lo­va­ním mien novo­ro­den­com.

Pri­znajme si, mno­hým z nás je to úplne ukrad­nuté, ok, mená. Čo mi však prišlo zau­jí­mavé je fakt, že exis­tuje prudký nárast mien jed­nej špe­ciál­nej kate­gó­rie. Pop kul­túra mala vždy veľký vplyv na mená detí. Veď vieš — Perla, Šehe­re­záda a tak. V zahra­ničí momen­tálne prudko fičí Elsa z ani­mo­va­ného filmu “Fro­zen”, Kat­niss z tri­ló­gie “Hun­ger Games” a našla sa aj matka, ktorá pome­no­vala svoje dieťa “Hash­tag”. To ma ale neprek­va­pilo.

Ľudia si však našli iný zdroj inšpi­rá­cie — fil­tre na Ins­ta­grame.

Instagram-baby-names-520x523

Aby bolo jasno, všetky tieto mená exis­to­vali už dávno pred Ins­ta­gra­mom, nemožno však pop­rieť, že za ich rast môže fil­ter-mánia. A takto je to ešte v pohode. Keď však začneme dávať deťom mená ako Lo-Fi alebo X-Pro II, potom už budeme mať zrejme prob­lém.

zdroj: thenextweb.com

Pridať komentár (0)