Roman Yablko Hraška je ozaj­stný webový rebel

Michal Králik / 8. máj 2015 / Tools a produktivita

Dnes Vám pri­ná­šame roz­ho­vor so zvlášt­nym, svoj­ským, ale zau­jí­ma­vým a aktív­nym člo­ve­kom.

K svojmu menu sa dostal, tak pomerne zvláštne, kre­a­tívne. No ale viac nechám, aby hovo­ril on.

Povedz nám niečo o sebe, čím sa živíš a čo ťa baví.

Čau, volám sa Roman, hovo­ria mi Yablko a robím stránky. A učím iných. Robiť stránky a prog­ra­mo­vať. Často ma to živí a väč­ši­nou aj baví:) Okrem toho ma baví vyrá­bať trhlé videápísať a mať blbé reči. V pod­state stále musím niečo vyrá­bať a bast­liť, inak som smutný. A keďže som totálne ľavý a v sku­toč­nom živote nepou­ži­teľný, bast­le­nie pre­bieha v počí­tači.

Tvoje články sú dosť, odlišné. Neho­vo­ria ti ludia že si divný?

Mark Twain hovorí “Whe­ne­ver you find your­self on the side of the majo­rity, it is time to pause and ref­lect.” A keď si mám vybrať, či budem počú­vať ľudí alebo Marka Twaina, vybe­riem si Marka Twaina :).

10671214_492978940837401_8309672117478573447_n

To znie fér. Ako dlho sa venu­ješ web dizajnu a ako si sa k tomu dostal?

Moja pamäť je super na zby­točné detaily, nepod­statné tri­via fakty o fil­moch a hudob­ní­koch, a zapa­mä­tám si celé stan­dup rutiny. Ale keď sa ma nie­kto spýta “Kedy si skon­čil školu?” alebo “Koľko rokov sa venu­ješ web­di­zajnu?” alebo “Koľko cha­me­le­ónov sa práve skrýva v tvo­jej izbe?” tak som stra­tený.

A tak pre jed­no­du­chosť hovo­rím, že sa tomu venu­jem tak 10 rokov. Samoz­rejme s tým, že tie prvé neboli za peniaze. Išlo o spo­mí­nané bast­le­nie. Na základ­nej a stred­nej sme s kama­rátmi vyrá­bali malé, hlúpe hry. Potom pri­šiel inter­net, nie­kto spo­me­nul PHP, vraj je to jed­no­du­ché, tak som si pove­dal, že si naprog­ra­mu­jem blog. Vtedy to bolo in, bolo u nás mnoho plat­fo­riem, ale ja som si pove­dal, že si také spra­vím sám. Aby som vedel, ako to fun­guje. Tak som si spra­vil. A potom mi nie­kto pove­dal, že za také sa dá mať peniaze a najesť. Tak som to vyskú­šal. A fun­go­valo!

Ono… nepa­mä­tám si, že by som do bytu pozval neja­kého cha­me­le­óna. Ale je to cha­me­león. Nikdy nevieš. Nikdy nevieš, koľko ich tam je.

IMG_3563m

Čiže máš nejaké IT vzde­la­nie alebo si sa učil všetko sám?

Mám IT vzde­la­nie, ale všetko som sa naučil sám :). Ok, to nie je cel­kom fér. Cho­dil som na gym­ná­zium so zame­ra­ním in infor­ma­tiku a tam som dostal základy prog­ra­mo­va­nia. Potom som cho­dil na 2 IT vysoké školy a tam som dostal aku­rát nervy a bolesť hlavy. Čo sa týka prog­ra­mo­va­nia pre web, tam som sa naučil všetko sám. Musel som. Všetci musíme. Čo nevadí, ak ťa to baví.

Kto/ čo ťa naj­viac inšpi­ruje?

Na twit­teri sle­du­jem @Kurt_Vonnegut, čo každý deň zdieľa hlášky od Kurta Von­ne­guta. Čo je fajn. Pred­vče­rom som videl doku­ment o Gore Vida­lovi, kto­rého nekom­pro­misná úprim­nosť bola roz­hodne inšpi­ra­tívna. Vždy, keď člo­vek počuje Neil deGrasse Tysona, nemôže sa neza­pá­liť pre niečo, čokoľ­vek.

Vše­obecne, ak ma niečo inšpi­ruje, nebude to z IT pro­stre­dia. Veľa ľudí robí chybu, že sa prí­liš zamerá na svoje odvet­vie a hľadá inšpi­rá­ciu a moti­vá­ciu a všetky odpo­vede v ňom. V IT/biznis svete potom zdie­ľajú hore dole žvásty o biz­nis líd­roch a čítajú o Ste­vovi Job­sovi dokola, čaka­júc na vykú­pe­nie.

Ale keď štu­du­ješ iba svoje odvet­vie, budeš mať aku­rát dobrý pre­hľad o ľudoch, ktorí sú dobrí v tvo­jom odvetví. Nezna­mená to nutne, že sám v ňom budeš dobrý. Iba budeš mať zdes­ti­lo­vaný pre­hľad o tom, čo robia tí, ktorí sú. Na dru­hej strane záu­jem o kom­pletne iné odvet­via a ume­nia ti vie povyt­vá­vať nové, orga­nické spo­je­nia, uká­zať nové cesty.

Ja sa naprí­klad zau­jí­mam o hudbu, film, hry. To povie každý, ale ja tým nemys­lím, že počú­vam hudbu, poze­rám filmy a hrám hry a to je celé. Čítam roz­ho­vory s tvor­cami, sce­ná­ris­tami, čítam kri­tiku, knihy a eseje od umel­cov, poze­rám o nich doku­menty… zau­jí­mam sa o tvorbu týchto vecí, roz­mýš­ľam nad ňou a skú­šam ju sám. A to všetko sa neja­kým spô­so­bom odrazí v mojom roz­mýš­ľaní a robote a prí­stupe k prob­lé­mom.

Pre­sta­nem tu drís­tať, možno o tom zosmo­lím člá­nok. Medzi­ča­som tu je zopár mien, ktoré mi pre­le­teli hla­vou pri slove “inšpi­ra­tívni”: Doug Stan­hope, George Car­lin, Maria Bam­ford, Dan Har­mon, Tig Notaro, Tina Fey, naj­novší Sle­a­ter-Kin­ney album, v posled­nej dobe John Oli­ver… chcel som to obme­dziť na žijú­cich, ale Georga Car­lina nevy­ne­chám.

yablko_lektor2

Čo ťa viedlo k tomu, aby si vytvo­ril web rebela?

Web­re­bel je Web­de­sign kurz z pohľadu prog­ra­má­tora. Už roky píšem a točím videá a rôz­nych tech­no­ló­giách (jQu­ery, PHP fra­me­worky) ale základný sta­vebný kameň všet­kého je HTML. A CSS. A dnes Javasc­ript. Už dlho som teda chcel spra­viť sériu, ktorá by pokryla základy.

Roz­mýš­ľal som nad tým roky. Ale nech­cel som do toho ísť sám. Ja som chcel veno­vať kurzu, chcel som tvo­riť a učiť, nech­cel som mať na sta­rosti admi­ni­stra­tívu. To by bolo moc. Tak som sa skon­tak­to­val s cha­lanmi z learn2code.sk, začal u nich učiť a pomaly ich pre­svied­čať, aby šli aj do videí:) A spolu sme to dali dohro­mady.

Máš ešte aj nejaké web pro­jekty pre kli­en­tov? Ktorý z tvo­jich pro­jek­tov ti naj­viac pri­nie­sol do života?

Posled­ných pár mesia­cov som sa veno­val hlavne uče­niu, takže som veľa kli­ent­ských pro­jek­tov nero­bil. Z kli­ent­ských pro­jek­tov som najs­po­koj­nejší s tými, kto­rými sa nemô­žem pre­zen­to­vať. Rôzne malé apli­ká­cie pre interné účely firiem, atď. Ale čo mi dalo naj­viac? Určite Web­re­bel. Alebo možno prvé video seriály, na kto­rých som pra­co­val. Spra­viť nie­komu stránku je fajn, ale nie­koho niečo naučiť? Inšpi­ro­vať a zapá­liť pre tvorbu? S tým sa nedá porov­ná­vať.

Chys­táš niečo nové?

Práve som spus­til PHP (+MySQL +Lara­vel) Web­re­bela. Chcem to spra­viť tak, že aj keď seriál ešte nie je dokon­čený, bude ho od začiatku možné kúpiť. Seriál začína s pár vide­ami a ďal­šie a ďal­šie sa budú odo­my­kať hneď, ako ich dokon­čím. Takže namiesto nie­koľ­ko­me­sač­ného čaka­nia na hotový pro­dukt, sa ľudia môžu začať učiť hneď a tiež svo­jimi pri­po­mien­kami a otáz­kami kori­go­vať samotnú tvorbu seriálu. Pre aktu­álne novinky z kuru môžete sle­do­vať všetky tie face­bo­oky twit­teri, kto má záu­jem:)

Posledná, zákerná otázka. Popri všet­kej tej práci máš čas aj na iných?

Mám čas, pre­tože pre mňa je čas neko­nečne dôle­ži­tejší ako peniaze. Keď na to príde, peniaze sa dajú vyro­biť, čas nie.

Ak máte záu­jem zis­tiť viac o Roma­novi tak ho náj­dete na jeho webe yablko.sk na Face­bo­oku a rov­nako aj na twit­teri (@yablko) .

zdroj: sketcher.sk

Pridať komentár (0)