Roz­dieľ medzi živo­tom v New Yorku a San Fran­ciscu!

Sarah Cooper / 2. mája 2015 / Zaujímavosti

Po pia­tich rokoch strá­ve­ných v New Yorku som sa pred­ne­dáv­nom pre­sťa­ho­vala do San Fran­cisca. Žiadne z týchto dvoch miest nie je značne lep­šie než to druhé, no za posledný čas som odsle­do­vala pod­statné roz­diely, ktoré stojí za to spo­me­núť a zamys­lieť sa nad nimi. Tak poďme na to. 

AK ŤA TENTO ČLÁ­NOK ZAU­JAL, NEZA­BUDNI HO SHAR­NUT A DAŤ TAK O ŇOM VEDIEŤ AJ SVO­JIM ZNÁ­MYM A KAMA­RÁ­TOM… STAR­TUPY DOKÁŽU SLO­VEN­SKU PRI­NA­VRÁ­TIŤ DRIVE!
zdroj: thecooperreview.com
Pridať komentár (0)