Roz­diely medzi Ú-speš­nými a NE-úspeš­nými ľuďmi

Luky Gašparík sen. / 22. október 2014 / Tools a produktivita

Pred časom kolo­vala inter­ne­tom jedna zau­jí­mavá info­gra­fika. Posie­lali si ju jeden CEO dru­hému s tým, že čo si o tom kto myslí. Nako­niec sa dostala (záhadne) až ku mne. Nedalo sa mi s ňou nepo­de­liť, nakoľko je v nej veľa pravdy. 

Wow, sám by som to lep­šie nena­pí­sal. Vypich­nem nie­ktoré body, ktoré by ste mali aj vy zakom­po­no­vať do vášho zmýš­ľa­nia.

1. Jedno z naj vôbec. Úspešní ľudia vedia pre­brať zod­po­ved­nosť za svoje zly­ha­nie — neús­pešní obvi­ňujú za svoje zly­ha­nie dru­hých. Ozaj­stní lídri okú­sili oboje — ups and downs. Dôle­žité je vedieť sa VÔBEC roz­hod­núť a stáť si za svo­jim roz­hod­nu­tím. Nie vždy sa samoz­rejme pošťastí a aj maj­ster tesár sa občas utne — dôle­žité je sa z toho nepos­rať! Ak poču­jete nie­koho vyho­vá­rať sa na všetko možné, len nie na seba, ute­kajte kade ľah­šie. Úspešní člo­vek je preto úspeš­ným, lebo sa vie moti­vo­vať práve vtedy (hlavne po zlom roz­hod­nutí), kedy ho všetci odpi­sujú — v tom tkvie ich čaro.

2. Úspešní ľudia chcú, aby sa dru­hým darilo — neús­pešní tajne dúfajú, že zly­háte. Keď som bol malý, hovo­rie­vali mi, že keď sa bude dariť tvo­jím kama­rá­tom, bude sa aj tebe. Neviem, či to je úplne že pravda, ale niečo na tom bude. Mini­málne v tíme, v kto­rom pra­cu­jete to určite platí, lebo úspech jed­ného, bude aj úspech sku­piny. A kto verí na karmu, tomu je asi hneď jasné, ako má zmýš­ľať :).

3. Veľmi sa mi páči, že úspešní ľudia roz­prá­vajú o nápa­doch — neús­pešní o ľudoch. Nie­kto asi vedel, o čom píše, abso­lútne svätá pravda. Ale ešte rad­šej mám ľudí, ktorí neroz­prá­vajú vôbec, ale rovno veci robia. Sú nie­kedy momenty, kedy to je obtiažne a nie vždy všetko závisí od vás, to je jasné. Zapa­mä­tajte si však jednu vec, činy hovo­ria za vás, nie slová. Stre­tá­vajte sa s ľudmi, s kto­rými môžete pre­brať svoje myš­lienky a nápady. Ja sa sna­žím obklo­po­vať ľuďmi, ktorí sú často krát šikov­nejší a múd­rejší ako som ja sám. Je to moja moti­vá­cia, ktorá ma ženie dopredu.

4. Vítajte zmenu a nebojte sa jej. Zmena nie je život, ale zmena je hlavne pokrok. Bez zmeny, by sme sedeli ešte stále všetci pri ohni dakde v jas­kyni. Schop­nosť pris­pô­so­biť sa a byť fle­xi­bil­ným je v dneš­nej dobe jedna z pod­mie­nok úspe­chu. Celý svet a obzvlášť nové tech­no­ló­gie sú extrémne rýchle a kto sa nedo­káže pris­pôsp­biť tempu, bude len ťažko úspešný.

5. Dajte mož­nosť zažia­riť aj iným a neberte všetky úspe­chy len ako vaše. Nie­kedy je práve uzna­nievďaka tá naj­lep­šia moti­vá­cia pre vašich ľudí. Oceňte prácu iných a oni vám to nie­koľko násobne vrá­tia — len vďaka tomu exis­tuje stále star­ti­tup!

6. Učte sa, čítajte a počú­vajte skú­se­nej­ších — ale vždy roz­hod­nite vy a nene­chajte roz­ho­do­vať za vás.

Defacto, je ale úplne jedno, či ste úspešný alebo nie. Sám Albert Eins­tein to vyjad­ril naj­lep­šie: 

Nesnažte sa byť člo­ve­kom úspe­chu, ale člo­ve­kom hod­nôt.”

Pridať komentár (0)