Rumun­ský star­tup Thins­lice sa pre­sťa­ho­val do sto­se­dem­de­siat­roč­ného múzea

Alexandra Dulaková / 5. august 2015 / Tools a produktivita

Pred pia­timi rokmi dostal star­tup, ktorý sa venuje vývoju mobil­ných appiek, mož­nosť pre­sťa­ho­vať sa do pries­to­rov býva­lého diva­del­ného múzea. Dnes pozýva verej­nosť na pre­hliadku ich pozo­ru­hod­ných pries­to­rov.

Budova z roku 1830, kde sa v jej zla­tých časoch stre­tá­vali pop­rední bás­nici a autori, dýcha his­tó­riou a momen­tálne je sved­kom ino­va­tív­neho pre­po­je­nia s moder­nou prí­tom­nos­ťou. Pred pár rokmi sa do jej pries­to­rov pre­su­nula firma sústre­ďu­júca sa na iOS soft­ware deve­lop­ment, Thins­lice. Z rešpektu pre his­to­rické hod­noty sa roz­hodli pôvodné pries­tory meniť len mini­málne a to najmä z prak­tic­kých dôvo­dov.

Pri šia­le­nom vývo­jo­vom tempe, ktoré je nasto­lené v IT oblasti, je až neuve­ri­teľné, že star­tup sídli v his­to­ric­kej budove. Pri pohľade na his­to­rickú archi­tek­túru sa tak zamest­nanci naučia vážiť si his­tó­riu. Aby ste si však nemys­leli, že star­tup sídli v stre­do­ve­kých pries­to­roch, tak aj inte­riér pod­ľa­hol dotyku moder­nej tech­niky a dizajnu, na kto­rého pre­po­jení s pôvod­ným výzo­rom spo­lu­pra­co­val star­tup so sku­pin­kou mla­dých archi­tek­tov. Výsled­kom sú sym­pa­tické miest­nosti, ktoré pôso­bia útulne, pohodlne a prí­ve­tivo. 

zdroj: boredpanda.com 

Pridať komentár (0)