Rusom je stá­le tep­lo. Vytvo­ri­li kli­ma­ti­zá­ciu veľ­kú ako hrian­ko­vač!

Martin Bohunický / 14. októbra 2015 / Tech a inovácie

Mno­ho samoz­va­ných “pre­nos­ných” kli­ma­ti­zá­cií prz­nia defi­ní­ciu slo­va “pre­nos­né”, no rus­ký star­tup Eva­po­lar do tej­to sku­pi­ny nepat­rí. Roz­me­ry a váha ich pro­duk­tu sa totiž naozaj pohy­bu­je na úrov­ni malé­ho hrian­ko­va­ča.

Eva­po­lar je malý sys­tém, kto­rý ochla­dzu­je a zvlh­ču­je vzduch. V prin­cí­pe je to vlast­ne len malý ven­ti­lá­tor a nádrž s vodou. Vzduch sa pre­že­nie cez vodu a chlad­ný vzduch vychá­dza von. Ten­to sys­tém je pre­bra­tý z toho, čo pou­ží­va rus­ká armá­da. Takis­to sa pou­ží­va aj v mos­kov­skom met­re. Či ti to prí­de ako dob­rý argu­ment, pre­čo Eva­po­lar pou­žiť, to už nechám na teba.

O mik­ro­kli­ma­ti­zá­ciach na stôl si prav­de­po­dob­ne už počul. Väč­ši­na z nich má dosah len pár met­rov, mož­no až prí­liš malý, aby vôbec vzduch dopu­to­val z dru­hej stra­ny sto­la k tebe. To by sa s Eva­po­la­rom stať nema­lo. Vraj. Mal by byť ove­ľa efek­tív­nej­ší a v nepo­sled­nom rade aj zdrav­ší.

Pod­ľa výrob­cov má pro­dukt nie­čo vyše 1,5 kg a ener­ge­tic­ky je 12x efek­tív­nej­ší ako bež­né kli­ma­ti­zá­cie. Roz­me­ry 160 x 160 x 165mm a vod­ná nádrž s kapa­ci­tou 710ml zabez­pe­čia chla­de­nie na dobu 6 – 8 hodín. Kli­ma­ti­zá­cia údaj­ne doká­že vzduch vyc­hla­diť až na tep­lo­tu -17 stup­ňov cel­zia. To asi keby si si chcel nasi­mu­lo­vať to Rus­ko.

Spo­loč­nosť sa roz­hod­la fun­do­vať pros­tried­ky na Indie­go­go, kde sa jej zada­ri­lo neví­da­ne. Z cie­ľa 100,000 dolá­rov je dnes už 160,000 dolá­rov a to do kon­ca zbier­ky zostá­va ešte pri­bliž­ne týž­deň. Stá­le nie je nesko­ro pris­pieť. Vďa­ka prís­pev­ku na úrov­ni od 179 dolá­rov môžeš dostať pro­dukt, kto­ré­ho oča­ká­va­ná cena bude pri­bliž­ne 400 dolá­rov! 

Ak máš šikov­né ruky a chceš aj neja­ké to euro ušet­riť, môžeš mať celý sys­tém dokon­ca za 60 dolá­rov. Vte­dy ti prí­du jed­not­li­vé die­ly, kto­ré si už musíš vys­kla­dať sám. Mož­nos­ti sú zatiaľ obme­dze­né na bie­lu a čier­nu far­bu, ďal­šie far­by pri­bud­nú v budúc­nos­ti. Ak pôj­de všet­ko pod­ľa plá­nu, čo zatiaľ vyze­rá, že ide, prvé pro­duk­ty by mali zákaz­ní­kom dora­ziť v júni 2016. 

zdroj: gizmag.com

Pridať komentár (0)