Rusom je stále teplo. Vytvo­rili kli­ma­ti­zá­ciu veľkú ako hrian­ko­vač!

Martin Bohunický / 14. októbra 2015 / Tech a inovácie

Mnoho samoz­va­ných “pre­nos­ných” kli­ma­ti­zá­cií prz­nia defi­ní­ciu slova “pre­nosné”, no ruský star­tup Eva­po­lar do tejto sku­piny nepatrí. Roz­mery a váha ich pro­duktu sa totiž naozaj pohy­buje na úrovni malého hrian­ko­vača.

Eva­po­lar je malý sys­tém, ktorý ochla­dzuje a zvlh­čuje vzduch. V prin­cípe je to vlastne len malý ven­ti­lá­tor a nádrž s vodou. Vzduch sa pre­že­nie cez vodu a chladný vzduch vychá­dza von. Tento sys­tém je pre­bratý z toho, čo pou­žíva ruská armáda. Takisto sa pou­žíva aj v mos­kov­skom metre. Či ti to príde ako dobrý argu­ment, prečo Eva­po­lar pou­žiť, to už nechám na teba.

O mik­ro­kli­ma­ti­zá­ciach na stôl si prav­de­po­dobne už počul. Väč­šina z nich má dosah len pár met­rov, možno až prí­liš malý, aby vôbec vzduch dopu­to­val z dru­hej strany stola k tebe. To by sa s Eva­po­la­rom stať nemalo. Vraj. Mal by byť oveľa efek­tív­nejší a v nepo­sled­nom rade aj zdravší.

Podľa výrob­cov má pro­dukt niečo vyše 1,5 kg a ener­ge­ticky je 12x efek­tív­nejší ako bežné kli­ma­ti­zá­cie. Roz­mery 160 x 160 x 165mm a vodná nádrž s kapa­ci­tou 710ml zabez­pe­čia chla­de­nie na dobu 6 – 8 hodín. Kli­ma­ti­zá­cia údajne dokáže vzduch vyc­hla­diť až na tep­lotu –17 stup­ňov cel­zia. To asi keby si si chcel nasi­mu­lo­vať to Rusko.

Spo­loč­nosť sa roz­hodla fun­do­vať pros­triedky na Indie­gogo, kde sa jej zada­rilo neví­dane. Z cieľa 100,000 dolá­rov je dnes už 160,000 dolá­rov a to do konca zbierky zostáva ešte pri­bližne týž­deň. Stále nie je neskoro pris­pieť. Vďaka prís­pevku na úrovni od 179 dolá­rov môžeš dostať pro­dukt, kto­rého oča­ká­vaná cena bude pri­bližne 400 dolá­rov! 

Ak máš šikovné ruky a chceš aj nejaké to euro ušet­riť, môžeš mať celý sys­tém dokonca za 60 dolá­rov. Vtedy ti prídu jed­not­livé diely, ktoré si už musíš vys­kla­dať sám. Mož­nosti sú zatiaľ obme­dzené na bielu a čiernu farbu, ďal­šie farby pri­budnú v budúc­nosti. Ak pôjde všetko podľa plánu, čo zatiaľ vyzerá, že ide, prvé pro­dukty by mali zákaz­ní­kom dora­ziť v júni 2016. 

zdroj: gizmag.com

Pridať komentár (0)