Ruži­nov bude zelen­ší. Vyras­tie tu uni­kát­ny jed­lý park či mest­ské vče­lí­ny

Marianna Mikešová / 7. apríla 2017 / Zo Slovenska

zdroj: OZ Zelená Bratislava

Ruži­nov dosta­ne novú tvár v podo­be moder­né­ho “zele­né­ho” pro­jek­tu. Nej­de pri­tom len o oby­čaj­ný park so zopár stro­ma­mi, ale ove­ľa viac. 

Nie­že­by sme v Bra­ti­sla­ve mali dosta­tok par­kov. Tých pek­ných a udr­žia­va­ných je sku­toč­ne ako šaf­ra­nu. Zme­niť to má prá­ve ten­to pro­jekt, kto­rý v obľú­be­nej čas­ti Bra­ti­sla­vy vytvo­rí ukáž­ko­vý eko are­ál. Na rohu Tomá­ši­ko­vej a Ruži­nov­skej uli­ce by mala vznik­núť obrov­ská zele­ná plo­cha s vybu­do­va­ným eko­sys­té­mom zadr­žia­va­nia daž­ďo­vej vody a daž­ďo­vou záh­ra­dou, vče­lí­ny pre mest­ské vče­ly a tak­tiež bio­top pre vtác­tvo.

V tom­to prí­pa­de už nej­de len o utó­piu, ako to čas­to z podob­ných návrhov a vizu­ali­zá­cií pozná­me. Pro­jekt s náz­vom Park Ruži­nov, kto­rý je prvou eta­pou Ruži­nov­ské­ho bul­vá­ru, je už v plnom prú­de a pre­bie­ha archi­tek­to­nic­ká štú­dia a plá­no­va­nie rea­li­zá­cie. Prvé vče­lie úle by mali osa­diť na stre­che tunaj­šej Pan­európ­skej vyso­kej ško­ly už v najb­liž­ších dňoch a nové stro­my by tu mali začať sadiť v máji, infor­mo­val por­tál Ruži­nov­ské echo.

Foto: OZ Zele­ná Bra­ti­sla­va

Nevy­uží­va­nú zele­nú plo­chu pre Pan­európ­skou uni­ver­zi­tou dnes využí­va­jú pre­važ­ne psíč­ka­ri. Pre nich tu po novom vybu­du­jú samos­tat­ný odde­le­ný výbeh pre psy. Pre­dí­de sa tak več­né­mu spo­ru o to, či pes pat­rí do par­ku ale­bo len zne­čis­ťu­je pro­stre­die, v kto­rom sa hra­jú deti. Pre deti, ale aj pre psov, tu budú k dis­po­zí­cii moder­né ihris­ká, zrej­me z prí­rod­ných mate­riá­lov, a pre celé rodi­ny mies­ta vyhra­de­né na gri­lo­va­nie.

Hovo­rí sa aj o jed­lom par­ku. Pre­čo? Budú tu totiž rásť jed­lé bylin­ky a ovoc­né stro­my, z kto­rých si oby­va­te­lia budú môcť kedy­koľ­vek odr­hnúť plo­dy a vychut­nať si tak desia­tu v podo­be jabl­ka či čereš­ní. Uni­ká­tom bude aj jazier­koZENo­vá rela­xač­ná časť. Ide o pro­jekt, kto­rý v Bra­ti­sla­ve nemá obdo­by a jeho výsled­kom by mal byť ten najk­raj­ší park v šírom oko­lí, ale­bo pod­ľa slov ini­ciá­to­rov: “Jed­lý, mul­ti­funkč­ný, este­tic­ky pôso­bi­vý a vytvá­ra­jú­ci ide­ál­ne pod­mien­ky pre budo­va­nie sociál­nych vzťa­hov”.

Foto: Goog­le Stre­et View

Za pro­jek­tom sto­ja ini­cia­tí­vy OZ Zele­ná Bra­ti­sla­va a OZ Kre­a­tív­na brá­na, kto­ré vyzva­li oby­va­te­ľov Ruži­no­va a ďal­ších Bra­ti­slav­ča­nov, aby roz­hod­li, či by chce­li namies­to nových budov v tej­to loka­li­te zele­ný park. Oby­va­te­lia s nápa­dom tak­mer jed­no­hlas­ne súhla­si­li a pri­da­li sa aj poslan­ci. Tí na pro­jekt pris­pe­li for­mou posla­nec­kých pri­orít cel­ko­vo sumou 190-tisíc eur, čo je viac ako polo­vi­ca z odha­do­va­nej sumy za rea­li­zá­ciu, kto­rú bude mať na sta­ros­ti mest­ská fir­ma GIB.

Na luk­ra­tív­nom pozem­ku pred Pan­európ­skou vyso­kou ško­lou, na kto­rom je plá­no­va­ná výstav­ba par­ku, mal pôvod­ne stáť deve­lo­per­sky pro­jekt. Namies­to toho tu vyras­tie malý mest­ský raj, kto­rý pri­ne­sie čis­tej­ší vzduch, pries­tor pre oddych a relax a únik z betó­no­vej džun­gle.

Foto: OZ Zele­ná Bra­ti­sla­va

Pridať komentár (0)