S doty­kom je život kraj­ší – 101touch

Simona Babicová / 14. januára 2015 / Tech a inovácie

Čes­ký tím z Liber­ca pri­chá­dza s netra­dič­nou pomôc­kou, kto­rá môže zefek­tív­niť prá­cu svo­ji­mi fun­kcia­mi nejed­né­mu uží­va­te­ľo­vi. Ide o doty­ko­vú klá­ves­ni­cu, kto­rá vám umož­ní efek­tív­ne vytvá­ra­nie tex­tov, mixo­va­nie hud­by, hra­nie hier či vytvá­ra­nie gra­fic­kých úprav.

Nápad vzni­kol pri­bliž­ne pred tro­ma rok­mi keď vývo­já­rov omr­zel prin­cíp oby­čaj­nej klá­ves­ni­ce a jej skra­tiek. Navzá­jom sa jeden dru­hé­ho pýta­li: „Pre­čo fun­kcie klá­ves­ni­ce nemô­žu byť pri­ja­teľ­nej­šie pre svoj­ho uží­va­te­ľa?“ – Čo nie je, ale môže byť!

A tak sa pus­ti do zro­du aty­pic­kej, doty­ko­vej klá­ves­ni­ce pre kaž­dé­ho bez ohľa­du na to, akú čin­nosť naj­čas­tej­šie vyko­ná­va.

Auto­ri pro­jek­tu majú momen­tál­ne k dis­po­zí­cií pro­to­typ, kto­rý sa skla­dá z dvoch doty­ko­vých disp­le­jov, avšak reál­nu klá­ves­ni­cu bude tvo­riť iba jed­na obra­zov­ka. Pre defi­ni­tív­ne komerč­né roz­be­hnu­tie svoj­ho pro­jek­tu chce­li vyzbie­rať penia­ze na por­tá­ly Kicks­tar­ter. Kam­paň však v pol­ke z nezná­me­ho dôvo­du zru­ši­li.

Mož­no nie všet­ci pisá­ri budú nad­še­ní písa­ním na tej­to „obra­zov­ke“, ale ak sa aj tak roz­hod­ne­te pre jej pou­ží­va­nie, už si nebu­de­te musieť zaob­sta­rá­vať žiad­ne ďal­šie vstup­né zaria­de­nia pre prá­cu s celou radou pro­fe­si­onál­nych prog­ra­mov.

V čom spo­čí­va ume­nie 101touch ?

Tvor­co­via sa priam zabá­va­li pri tvor­be rôz­nych dru­hov roz­lo­že­nia ovlá­da­cích prv­kov. Okrem tej zná­mej „písa­cej kla­si­ky“ vymys­le­li napr. det­skú klá­ves­ni­cu, klá­ves­ni­cu pre prá­cu s gra­fic­ký­mi prog­ra­ma­mi, mixáž­ny pult ale­bo aj špe­ci­fic­kú plo­chu pre ovlá­da­nie hry Warc­raft III.

Auto­ri mys­le­li aj na nepraj­ní­kov, kto­rí by moh­li argu­men­to­vať, že klá­ves­ni­ca nebu­de funkč­ná s kaž­dým počí­ta­čom a pre­to maka­li, aby sa také­mu­to nedos­tat­ku vyhli. Vytvo­ri­li soft­wa­re emu­lá­tor, kto­rý umož­ňu­je pri­po­jiť klá­ves­ni­cu prak­tic­ky k čomu­koľ­vek.
Tak­že, ak bude kam­paň úspeš­ná na séri­ovú ver­ziu si počká­me asi pri­bliž­ne rok.

Kaž­do­pád­ne som zve­da­vá, či ambí­cie pro­jek­tu sa čes­kým cha­la­nom napl­nia a 101touch uzrie svet­lo sve­ta aj vo finál­nej ver­zií a nie len ako pro­to­typ.
FIN­GERS CROS­SED !

Zdroj:https:kickstarter.com

Pridať komentár (0)