S doty­kom je život krajší – 101touch

Simona Babicová / 14. januára 2015 / Tech a inovácie

Český tím z Liberca pri­chá­dza s netra­dič­nou pomôc­kou, ktorá môže zefek­tív­niť prácu svo­jimi fun­kciami nejed­nému uží­va­te­ľovi. Ide o doty­kovú klá­ves­nicu, ktorá vám umožní efek­tívne vytvá­ra­nie tex­tov, mixo­va­nie hudby, hra­nie hier či vytvá­ra­nie gra­fic­kých úprav.

Nápad vzni­kol pri­bližne pred troma rokmi keď vývo­já­rov omr­zel prin­cíp oby­čaj­nej klá­ves­nice a jej skra­tiek. Navzá­jom sa jeden dru­hého pýtali: „Prečo fun­kcie klá­ves­nice nemôžu byť pri­ja­teľ­nej­šie pre svojho uží­va­teľa?“ – Čo nie je, ale môže byť!

A tak sa pusti do zrodu aty­pic­kej, doty­ko­vej klá­ves­nice pre kaž­dého bez ohľadu na to, akú čin­nosť naj­čas­tej­šie vyko­náva.

Autori pro­jektu majú momen­tálne k dis­po­zí­cií pro­to­typ, ktorý sa skladá z dvoch doty­ko­vých disp­le­jov, avšak reálnu klá­ves­nicu bude tvo­riť iba jedna obra­zovka. Pre defi­ni­tívne komerčné roz­be­hnu­tie svojho pro­jektu chceli vyzbie­rať peniaze na por­tály Kicks­tar­ter. Kam­paň však v polke z nezná­meho dôvodu zru­šili.

Možno nie všetci pisári budú nad­šení písa­ním na tejto „obra­zovke“, ale ak sa aj tak roz­hod­nete pre jej pou­ží­va­nie, už si nebu­dete musieť zaob­sta­rá­vať žiadne ďal­šie vstupné zaria­de­nia pre prácu s celou radou pro­fe­si­onál­nych prog­ra­mov.

V čom spo­číva ume­nie 101touch ?

Tvor­co­via sa priam zabá­vali pri tvorbe rôz­nych dru­hov roz­lo­že­nia ovlá­da­cích prv­kov. Okrem tej zná­mej „písa­cej kla­siky“ vymys­leli napr. det­skú klá­ves­nicu, klá­ves­nicu pre prácu s gra­fic­kými prog­ra­mami, mixážny pult alebo aj špe­ci­fickú plo­chu pre ovlá­da­nie hry Warc­raft III.

Autori mys­leli aj na nepraj­ní­kov, ktorí by mohli argu­men­to­vať, že klá­ves­nica nebude funkčná s kaž­dým počí­ta­čom a preto makali, aby sa také­muto nedos­tatku vyhli. Vytvo­rili soft­ware emu­lá­tor, ktorý umož­ňuje pri­po­jiť klá­ves­nicu prak­ticky k čomu­koľ­vek.
Takže, ak bude kam­paň úspešná na séri­ovú ver­ziu si počkáme asi pri­bližne rok.

Kaž­do­pádne som zve­davá, či ambí­cie pro­jektu sa čes­kým cha­la­nom napl­nia a 101touch uzrie svetlo sveta aj vo finál­nej ver­zií a nie len ako pro­to­typ.
FIN­GERS CROS­SED !

Zdroj:https:kickstarter.com

Pridať komentár (0)