S Grasp-om si odo­mkneš bike pomo­cou odtlačku prsta

Rudolf Nečas / 23. novembra 2015 / Tech a inovácie

Ak jaz­díš na bicykli prav­de­po­dobne poznáš pocit keď sa treba naťa­ho­vať s neja­kou zám­kou a potom k nej ešte hľa­dať ten mini kľú­čik. Je to otrava, ale stále lep­šie ako sa potom vrá­tiť a bicy­kel je fuč. 

Zámok Grasp chce byť rie­še­ním tohto prob­lému. Už žiadne love­nie kľú­čov, stačí keď len pri­lo­žíš prst a bicy­kel je zamknutý. Zamknu­tie alebo odo­mknu­tie trvá menej ako sekundu, takže ti okrem sta­rostí o kľúč ušetrí aj čas.

Grasp namiesto zámku a kľúča pou­žíva bio­met­rický sní­mač odtlačku prsta čo je bez­peč­nej­šie oproti zámke, ktorú by mohol nie­kto znalý lock­pic­kingu otvo­riť aj bez kľúča. Sní­mač odtlač­kov v Graspe je naj­menší na svete a pou­žíva prie­my­selne otes­to­vaný algo­rit­mus. Tvor­co­via nad­via­zali vzťahy s výrob­cami aby umož­nili čo naj­lep­šiu integ­rá­ciu sní­mača s Grasp Loc­kom.

Povrch zámku je z poci­tovo mäk­kého plastu, ktorý spolu so zaob­le­nými hra­nami zaistí, že sa nemu­síš báť žiad­nych škra­ban­cov na svo­jom bicykli. Grasp je odolný voči vode a kľudne ho môžeš pou­žiť aj v lejaku. Len neskú­šaj zamknúť si bicy­kel pod vodou – to by už mohol byť prob­lém :)

Ak náho­dou tvoj bicy­kel pou­žíva ešte nie­kto iný tak ťa určite poteší, že nebu­deš musieť vždy cho­diť s ním a odo­my­kať a zamy­kať mu bicy­kel. Pre­tože túto vec rieši Grasp apli­ká­cia do tele­fónu. Pri prvom pre­po­jení tele­fónu so zám­kom získa tvoj tele­fón uni­kátny kód pre kon­krétny zámok. Ako­náhle sa všetko nastaví, zámku môžeš pri­dať až do 20 odtlač­kov prs­tov. Ak ťa nie­kto nahnevá môžeš mu pomo­cou apli­ká­cie odo­brať prí­stup k zámku alebo môžeš pre ostat­ných nasta­viť časové inter­valy kedy môžu odo­mknúť tvoj bicy­kel.

V tom ale osobne vidím tro­chu prob­lém. Len si to pred­stav: Poži­čiaš bicy­kel spolu so zám­kom nie­komu s tým, že má nasta­vený inter­val kedy fun­guje jeho odtla­čok, dajme tomu od dru­hej poobede do sied­mej večer. Ale onzam­kne bicy­kel, nie­kam odíde, zabudne na čas a príde nas­päť k bicyklu neskoro. Čo potom?

Ak by sa ti náho­dou neda­rilo odo­mknúť zámok pomo­cou odtlačku prsta môžeš Grasp odo­mknúť aj cez apli­ká­ciu v tele­fóne.

Grasp samoz­rejme potre­buje aj nejaké napá­ja­nie a to zaob­sta­rá­vajú 3 AAA baté­rie. Tie mu vydr­žia až na jeden rok fun­go­va­nia a dajú sa jed­no­du­cho vyme­niť. Keď už budú slabé, zámok ti to oznámi. Ak by baté­rie náho­dou nie­kto vybral alebo ak sa vybijú, zámok ostane zamknutý. V prí­pade, že Graspu dojde „šťava“ stačí ti len sko­čiť do obchodu, kúpiť nové baterky a je to. Ale ak je náho­dou večer a všetky obchody sú zavreté alebo si zrovna nie­kde mimo civi­li­zá­cie a nemáš pri sebe žiadne náh­radné baterky tak… tak máš proste smolu. Tento aspekt majú podľa mňa lep­šie vyrie­šený kon­ku­renti Graspu ako naprí­kad Sky­lock a Loop­lock so zabu­do­va­nými solár­nymi panelmi alebo Bit­lock a ulock, ktoré vydr­žia 5 rokov na jedno nabi­tie.

Grasp je kovaný z tých istých tvr­de­ných oce­ľo­vých zlia­tin ako nie­ktoré z naj­sil­nej­ších zám­kov na trhu. Pánty zámku sú chrá­nené zosil­ne­ným oce­ľo­vým pláš­ťom pre zvý­še­nie odol­nosti voči úto­kom.

Ale je to vôbec dobrý nápad? Žijeme v dobe smart­fó­nov, smart tele­ví­zo­rov, smart prá­čiek, smart chlad­ni­čiek… Ale tla­čiť takéto tech­no­ló­gie aj do zámku na bicy­kel mi príde už tro­chu pre­hnané. Čo si o tom mys­líš ty? Ak ťa náho­dou Grasp zau­jal môžeš si ho pre­dob­jed­nať na Kicks­tar­teri za 129 dolá­rov (cca 120 eur) a pri­dať sa k viac ako 300 ľuďom, ktorí pod­po­rili tento pro­jekt.

Zdroj: kickstarter.com
Pridať komentár (0)