S Grasp-om si odo­mkneš bike pomo­cou odtlač­ku prs­ta

Rudolf Nečas / 23. novembra 2015 / Tech a inovácie

Ak jaz­díš na bicyk­li prav­de­po­dob­ne poznáš pocit keď sa tre­ba naťa­ho­vať s neja­kou zám­kou a potom k nej ešte hľa­dať ten mini kľú­čik. Je to otra­va, ale stá­le lep­šie ako sa potom vrá­tiť a bicy­kel je fuč. 

Zámok Grasp chce byť rie­še­ním toh­to prob­lé­mu. Už žiad­ne love­nie kľú­čov, sta­čí keď len pri­lo­žíš prst a bicy­kel je zamknu­tý. Zamknu­tie ale­bo odo­mknu­tie trvá menej ako sekun­du, tak­že ti okrem sta­ros­tí o kľúč ušet­rí aj čas.

Grasp namies­to zám­ku a kľú­ča pou­ží­va bio­met­ric­ký sní­mač odtlač­ku prs­ta čo je bez­peč­nej­šie opro­ti zám­ke, kto­rú by mohol nie­kto zna­lý lock­pic­kin­gu otvo­riť aj bez kľú­ča. Sní­mač odtlač­kov v Gras­pe je naj­men­ší na sve­te a pou­ží­va prie­my­sel­ne otes­to­va­ný algo­rit­mus. Tvor­co­via nad­via­za­li vzťa­hy s výrob­ca­mi aby umož­ni­li čo naj­lep­šiu integ­rá­ciu sní­ma­ča s Grasp Loc­kom.

Povrch zám­ku je z poci­to­vo mäk­ké­ho plas­tu, kto­rý spo­lu so zaob­le­ný­mi hra­na­mi zais­tí, že sa nemu­síš báť žiad­nych škra­ban­cov na svo­jom bicyk­li. Grasp je odol­ný voči vode a kľud­ne ho môžeš pou­žiť aj v leja­ku. Len neskú­šaj zamknúť si bicy­kel pod vodou – to by už mohol byť prob­lém :)

Ak náho­dou tvoj bicy­kel pou­ží­va ešte nie­kto iný tak ťa urči­te pote­ší, že nebu­deš musieť vždy cho­diť s ním a odo­my­kať a zamy­kať mu bicy­kel. Pre­to­že túto vec rie­ši Grasp apli­ká­cia do tele­fó­nu. Pri prvom pre­po­je­ní tele­fó­nu so zám­kom zís­ka tvoj tele­fón uni­kát­ny kód pre kon­krét­ny zámok. Ako­náh­le sa všet­ko nasta­ví, zám­ku môžeš pri­dať až do 20 odtlač­kov prs­tov. Ak ťa nie­kto nahne­vá môžeš mu pomo­cou apli­ká­cie odo­brať prí­stup k zám­ku ale­bo môžeš pre ostat­ných nasta­viť časo­vé inter­va­ly kedy môžu odo­mknúť tvoj bicy­kel.

V tom ale osob­ne vidím tro­chu prob­lém. Len si to pred­stav: Poži­čiaš bicy­kel spo­lu so zám­kom nie­ko­mu s tým, že má nasta­ve­ný inter­val kedy fun­gu­je jeho odtla­čok, daj­me tomu od dru­hej poobe­de do sied­mej večer. Ale onzam­kne bicy­kel, nie­kam odíde, zabud­ne na čas a prí­de nas­päť k bicyk­lu nesko­ro. Čo potom?

Ak by sa ti náho­dou neda­ri­lo odo­mknúť zámok pomo­cou odtlač­ku prs­ta môžeš Grasp odo­mknúť aj cez apli­ká­ciu v tele­fó­ne.

Grasp samoz­rej­me potre­bu­je aj neja­ké napá­ja­nie a to zaob­sta­rá­va­jú 3 AAA baté­rie. Tie mu vydr­žia až na jeden rok fun­go­va­nia a dajú sa jed­no­du­cho vyme­niť. Keď už budú sla­bé, zámok ti to ozná­mi. Ak by baté­rie náho­dou nie­kto vybral ale­bo ak sa vybi­jú, zámok osta­ne zamknu­tý. V prí­pa­de, že Gras­pu doj­de „šťa­va“ sta­čí ti len sko­čiť do obcho­du, kúpiť nové bater­ky a je to. Ale ak je náho­dou večer a všet­ky obcho­dy sú zavre­té ale­bo si zrov­na nie­kde mimo civi­li­zá­cie a nemáš pri sebe žiad­ne náh­rad­né bater­ky tak… tak máš pros­te smo­lu. Ten­to aspekt majú pod­ľa mňa lep­šie vyrie­še­ný kon­ku­ren­ti Gras­pu ako naprí­kad Sky­lock a Loop­lock so zabu­do­va­ný­mi solár­ny­mi panel­mi ale­bo Bit­lock a ulock, kto­ré vydr­žia 5 rokov na jed­no nabi­tie.

Grasp je kova­ný z tých istých tvr­de­ných oce­ľo­vých zlia­tin ako nie­kto­ré z naj­sil­nej­ších zám­kov na trhu. Pán­ty zám­ku sú chrá­ne­né zosil­ne­ným oce­ľo­vým pláš­ťom pre zvý­še­nie odol­nos­ti voči úto­kom.

Ale je to vôbec dob­rý nápad? Žije­me v dobe smart­fó­nov, smart tele­ví­zo­rov, smart prá­čiek, smart chlad­ni­čiek… Ale tla­čiť také­to tech­no­ló­gie aj do zám­ku na bicy­kel mi prí­de už tro­chu pre­hna­né. Čo si o tom mys­líš ty? Ak ťa náho­dou Grasp zau­jal môžeš si ho pre­dob­jed­nať na Kicks­tar­te­ri za 129 dolá­rov (cca 120 eur) a pri­dať sa k viac ako 300 ľuďom, kto­rí pod­po­ri­li ten­to pro­jekt.

Zdroj: kickstarter.com
Pridať komentár (0)