S touto tech­ni­kou som skrá­til svoj pra­covný čas o viac ako polo­vicu!

Martin Bohunický / 6. októbra 2015 / Tools a produktivita

Zvy­kol som pra­co­vať fakt veľa — 60,80, ale aj 100 hodín týž­denne. Moja práca bola z veľ­kej časti to, čo ma defi­nuje. Aspoň som si to mys­lel.

Bol som na seba ohromne pyšný a chvá­lil som sa ľuďom, ako strašne som zanep­ráz­dnený a ako veľa mám toho uro­biť.

Znie ti to pove­domo?

Keď sa obzriem späť, uve­do­mu­jem si, že som v sebe sna­žil len vypl­niť určitú práz­dnotu. Mohol som pra­co­vať aj nons­top, no zdalo sa, že to práz­dno nikdy neza­pl­ním. Vlastne som sa cítil hor­šie. 

Pove­dal som si dosť.

Zasta­vil som sa a pre­hod­no­til svoj život. Pre­mýš­ľal som nad tým, čo vlastne chcem. Zis­til som, že práca bola pre mňa dôle­žitá, pre­tože som sa chcel cítiť pro­duk­tívne. Roz­ho­dol som sa uro­biť zmenu.

Odkedy pra­cu­jem, sna­žím sa pra­co­vať inte­li­gen­tnej­šie, nie tvr­d­šie. Sna­žím sa uro­biť čo naj­viac pri naj­men­šom časo­vom vyťa­žení. Sú zada­nia, ktoré ma napĺňajú a sú zada­nia, ktoré ma ničia. No vďaka svojmu plánu mám viac času na všetko, čo mám rád — pria­te­ľov, rodinu, šport, knihy. Špe­ciálne knihy.

Sna­žím sa čítať také, ktoré ma nie­kam posunú. Čítal som snáď všetko na tému efek­tív­nej práce. Nie­ktoré tech­niky som apli­ko­val úspešne, iné boli fias­kom. No postu­pom času som si zo všet­kého skla­dal puzzle a vyvi­nul sys­tém ako na mieru pre mňa.

Tu je môj sys­tém. Môžeš ho nasle­do­vať, ale ide­álne sa len inšpi­ruj a zostav si ty presne to, čo ti vyho­vuje.

1. Vybe­riem si úlohu

2. Nasta­vím časo­vač na 25 minút

3. Pra­cu­jem dovtedy, kým časo­vač nezačne zvo­niť, alebo nedo­kon­čím úlohu

4. Dám si 5 minút pauzu

5. Opa­ku­jem krok 1 – 4 tri­krát, potom si dám 15 minút pauzu.

Vyzerá to totálne jed­no­du­cho, však? Možno si mys­líš, že 25 minút práce je nič. Ale roz­prá­vame sa o 25 minú­tach sústre­de­nej práce na jedinú úlohu. Žiadny mul­ti­tas­king, žiadne maily, žiadne tele­fo­náty, žia­den face­book. Nič!

Chcelo to zvyk­núť si. Týchto 5 vecí mi pomohlo.

- Kuchyn­ský časo­vač

- Airp­lane mode na mobile

- Miesto na prácu a kva­litné slú­chadlá Mars­hall

- 10 minút každé ráno na naplá­no­va­nie dňa

- 30 minút každú nedeľu večer na zhod­no­te­nie týždňa a naplá­no­va­nie ďal­šieho.

Teraz si pred­stav, že si takýchto 25-minú­to­vých cyk­lov dáš denne 8. Cez pra­covný týž­deň je to 1000 minút práce. A to je pri­bližne 16,7 hodín práce týž­denne. Tak čo, ideš do toho so mnou?

zdroj: medium.com

Pridať komentár (0)