Šafá­ri­kovo námes­tie v Bra­ti­slave zapl­nili bicykle

Nikola Brehová / 19. septembra 2016 / Zo Slovenska

Podu­ja­tie „Na bajku do mesta“ pri­pra­vilo v rámci Európ­skeho týždňa mobi­lity kul­túrno-špor­tový záži­tok.

Špe­ciálne poscho­dové bicykle, cyk­lo­joga, jazda na náklad­ných bicyk­loch či výroba cuk­ro­vej vaty, ktorú si treba odšlia­pať na pedá­loch. To všetko mohli zažiť náv­štev­níci uda­losti „Na bajku do mesta“ v sobotu 17. sep­tem­bra na Šafá­ri­ko­vom námestí v Bra­ti­slave.

na-bajku-do-mesta_01-copy

Akcia sym­bo­licky ukon­čila letnú sezónu s mobil­nou apli­ká­ciou „Všetci na bajk“, vďaka kto­rej môžu špor­tovci a nad­šenci cyk­lis­tiky plá­no­vať svoje výlety.

Vyžre­bo­vali sme výher­cov troch hod­not­ných bicyk­lov od slo­ven­ského výrobcu a ďal­ších cien ako dresy, špor­tové dopl­nky či cyk­lo­zá­jazdy. Výhry zís­kali aj jazdci, ktorí nav­ští­vili cez našu apli­ká­ciu naj­viac miest, a to buď za celé leto alebo za osem hodi­nový pre­tek,“ vysvet­ľuje orga­ni­zá­torka podu­ja­tia a mana­žérka pro­jektu „Všetci na bajk“ Daniela Kol­lá­rová.

na-bajku-do-mesta_10-copy

Dôle­ži­tou súčas­ťou bola aj dis­ku­sia o budúc­nosti mest­skej cyk­lis­tiky s pred­sta­vi­teľmi Cyk­lo­ko­alí­cie a kuri­ér­skej spo­loč­nosti Švi­haj Šuhaj.

Kým v zahra­ničí navrhujú kom­plexné rie­še­nia ulíc, u nás stále veríme, že auto­mo­bi­lová doprava ponúka rie­še­nie. My ho však vidíme v kva­lit­nej sieti cyk­lot­rás, fun­gu­jú­cej mest­skej hro­mad­nej doprave, rešpek­to­vaní auto­bu­so­vých pru­hov a kva­lit­ných verej­ných pries­to­roch pre peších,“ vykres­ľuje situ­áciu akti­vista Tomáš Peciar z Cyk­lo­ko­alí­cie.

na-bajku-do-mesta_05-copy

K pod­pore zele­nej dopravy sa pri­dáva aj rodinné vyda­va­teľ­stvo Dajama, ktoré stojí za apli­ká­ciou „Všetci na bajk“ i akciou „Na bajku do mesta“. „Impul­zom k vytvo­re­niu pomôcky pre smart­fóny, je vzťah našej rodiny k život­nému pro­stre­diu a zvý­šený záu­jem o mapy a pub­li­ká­cie pre cyk­lis­tov,“ hovorí orga­ni­zá­torka podu­ja­tia a zástup­kyňa vyda­va­teľ­stva Daniela Kol­lá­rová.

Tí, ktorí si apli­ká­ciu stiahli, mohli s ňou súťa­žiť od 6. júla do 31. augusta. Novinka je aj po skon­čení súťaže bez­platne dostupná na App Store a Google Play obcho­doch.

na-bajku-do-mesta_08-copy

Do dneš­ného dňa si ju stiahlo pri­bližne 2-tisíc ľudí a v lete vďaka nej najaz­dili viac než 2276 hodín na bicykli. Budúci rok plá­nujú jej rea­li­zá­tori roz­ší­re­nie na celé Slo­ven­sko.

zdroj článku, foto­gra­fií a titul­nej foto­gra­fie: archív Ela Dekán­ková

Pridať komentár (0)