Šafá­ri­ko­vo námes­tie v Bra­ti­sla­ve zapl­ni­li bicyk­le

Nikola Brehová / 19. septembra 2016 / Zo Slovenska

Podu­ja­tie „Na baj­ku do mes­ta“ pri­pra­vi­lo v rám­ci Európ­ske­ho týžd­ňa mobi­li­ty kul­túr­no-špor­to­vý záži­tok.

Špe­ciál­ne poscho­do­vé bicyk­le, cyk­lo­jo­ga, jaz­da na náklad­ných bicyk­loch či výro­ba cuk­ro­vej vaty, kto­rú si tre­ba odšlia­pať na pedá­loch. To všet­ko moh­li zažiť náv­štev­ní­ci uda­los­ti „Na baj­ku do mes­ta“ v sobo­tu 17. sep­tem­bra na Šafá­ri­ko­vom námes­tí v Bra­ti­sla­ve.

na-bajku-do-mesta_01-copy

Akcia sym­bo­lic­ky ukon­či­la let­nú sezó­nu s mobil­nou apli­ká­ci­ou „Všet­ci na bajk“, vďa­ka kto­rej môžu špor­tov­ci a nad­šen­ci cyk­lis­ti­ky plá­no­vať svo­je výle­ty.

Vyžre­bo­va­li sme výher­cov troch hod­not­ných bicyk­lov od slo­ven­ské­ho výrob­cu a ďal­ších cien ako dre­sy, špor­to­vé dopl­n­ky či cyk­lo­zá­jaz­dy. Výhry zís­ka­li aj jazd­ci, kto­rí nav­ští­vi­li cez našu apli­ká­ciu naj­viac miest, a to buď za celé leto ale­bo za osem hodi­no­vý pre­tek,“ vysvet­ľu­je orga­ni­zá­tor­ka podu­ja­tia a mana­žér­ka pro­jek­tu „Všet­ci na bajk“ Danie­la Kol­lá­ro­vá.

na-bajku-do-mesta_10-copy

Dôle­ži­tou súčas­ťou bola aj dis­ku­sia o budúc­nos­ti mest­skej cyk­lis­ti­ky s pred­sta­vi­teľ­mi Cyk­lo­ko­alí­cie a kuri­ér­skej spo­loč­nos­ti Švi­haj Šuhaj.

Kým v zahra­ni­čí navrhu­jú kom­plex­né rie­še­nia ulíc, u nás stá­le verí­me, že auto­mo­bi­lo­vá dopra­va ponú­ka rie­še­nie. My ho však vidí­me v kva­lit­nej sie­ti cyk­lot­rás, fun­gu­jú­cej mest­skej hro­mad­nej dopra­ve, rešpek­to­va­ní auto­bu­so­vých pru­hov a kva­lit­ných verej­ných pries­to­roch pre peších,“ vykres­ľu­je situ­áciu akti­vis­ta Tomáš Peciar z Cyk­lo­ko­alí­cie.

na-bajku-do-mesta_05-copy

K pod­po­re zele­nej dopra­vy sa pri­dá­va aj rodin­né vyda­va­teľ­stvo Daja­ma, kto­ré sto­jí za apli­ká­ci­ou „Všet­ci na bajk“ i akci­ou „Na baj­ku do mes­ta“. „Impul­zom k vytvo­re­niu pomôc­ky pre smart­fó­ny, je vzťah našej rodi­ny k život­né­mu pro­stre­diu a zvý­še­ný záu­jem o mapy a pub­li­ká­cie pre cyk­lis­tov,“ hovo­rí orga­ni­zá­tor­ka podu­ja­tia a zástup­ky­ňa vyda­va­teľ­stva Danie­la Kol­lá­ro­vá.

Tí, kto­rí si apli­ká­ciu stiah­li, moh­li s ňou súťa­žiť od 6. júla do 31. augus­ta. Novin­ka je aj po skon­če­ní súťa­že bez­plat­ne dostup­ná na App Sto­re a Goog­le Play obcho­doch.

na-bajku-do-mesta_08-copy

Do dneš­né­ho dňa si ju stiah­lo pri­bliž­ne 2-tisíc ľudí a v lete vďa­ka nej najaz­di­li viac než 2276 hodín na bicyk­li. Budú­ci rok plá­nu­jú jej rea­li­zá­to­ri roz­ší­re­nie na celé Slo­ven­sko.

zdroj člán­ku, foto­gra­fií a titul­nej foto­gra­fie: archív Ela Dekán­ko­vá

Pridať komentár (0)