Samo­jaz­diace nákladné auto­mo­bily vyrá­žajú na cesty v Nevade

Martin Kráľ / 25. augusta 2015 / Tech a inovácie

Kon­krétne dva samo­jaz­diace nákladné auto­mo­bily začí­najú jaz­diť na ame­ric­kých ces­tách, kde sa zara­dia do bež­nej pre­mávky. Vozidlá vyvi­nuté nemec­kým výrob­com Fre­ight­li­ner Trucks majú už najaz­de­ných viac ako 25 000 tes­to­va­cích km, začo dostali plnú licen­ciu a úplné povo­le­nie pre jaz­de­nie v štáte Nevada.

Toto nie je tes­to­va­cia licen­cia,” pove­dal na tla­čo­vej kon­fe­ren­cií Wolf­gang Bern­hard, gene­rálny ria­di­teľ spo­loč­nosti Daim­ler AG, ktorá vlastní spo­loč­nosť Fre­ight­li­ner Trucks. „Veríme, že tieto vozidlá a sys­témy už sú dosta­točne pri­pra­vené,“ dodal. Dva samo­jaz­diace nákladné auto­mo­bily, ktoré dostali licen­ciu s povo­le­ním jaz­diť na ces­tách v Nevade pri jaz­dení využí­vajú radary dlhého a krát­keho dosahu a tiež ste­reo kameru, čo by malo zaru­čiť ich bez­pečnú jazdu.

Samo­jaz­diace nákladné auto­mo­bily, ktoré dostali povo­le­nie jaz­diť po Nevade, budú zatiaľ jaz­diť so šofé­rom v kabíne. Ten ale bude môcť spus­tiť mód „Hig­hway Pilot“, keď bude chcieť, aby vozidlo išlo samo. Šoféri budú teda zatiaľ za volan­tom prí­tomní hlavne pre prí­pad neja­kých neča­ka­ných kom­pli­ko­va­ných situ­ácií a pre zvý­še­nie bez­peč­nosti. Na tú by mal vodič dohlia­dať hlavne pri pre­chá­dzaní cez mesto, v kto­rého uli­ciach sa počas ruš­ného dňa nachá­dza pri­veľa ľudí nato, aby tadiaľ mohlo auto prejsť v móde samo­vlá­da­nia.

Samo­jaz­diace nákladné auto­mo­bily dokážu zní­žiť riziko nehôd na ces­tách

Je vše­obecne známe, že kým nehody osob­ných auto­mo­bi­lov tvo­ria väč­šie per­cento doprav­ných nehôd, nákla­diaky zase zna­me­najú väč­šie riziko pre cyk­lis­tov a chod­cov v mest­ských oblas­tiach, kto­rými pre­chá­dzajú. Štú­dia, s kto­rou prišla v roku 2013 Cam­paign for Bet­ter Tran­s­port však odha­lila, že nákladné auto­mo­bily boli súčas­ťou v stále stú­pa­jú­com počte smr­teľ­ných doprav­ných nehôd na diaľ­ni­ciach. Až v 52% prí­pa­doch smr­teľ­ných nehôd na anglic­kých diaľ­ni­ciach v roku 2013 boli neja­kým spô­so­bom zapo­jené veľké nákladné vozidlá, a to aj napriek tomu, že tvo­ria iba 10% z cest­nej pre­mávky. Výskum tiež odha­lil, že nákladné auto­mo­bily majú až päť­krát väčší pred­po­klad spô­so­biť nehodu na ved­ľaj­šej ceste, než osobné auto­mo­bily.

Dlhé trasy či jaz­de­nie v noci nepo­chybne pris­pieva k vzniku takýchto nehôd. Na tla­čo­vej kon­fe­ren­cií v Nevade sa Wolf­gang Bern­hard vyjad­ril, že až 90% cest­ných nehôd bolo zaprí­či­ne­ných vodi­čom, jeho úna­vou či rozp­tý­le­ním. To iba potvr­dzuje tvr­de­nie, že samo­jaz­diace nákladné auto­mo­bily by sa mali naďa­lej postupne zapá­jať do cest­nej pre­mávky. Spo­loč­nosť Daim­ler tiež tvrdí, že samo­jaz­diace autá dokážu navyše zní­žiť spot­rebu paliva až o 5%.

Dôvod, prečo sa nemecká spo­loč­nosť Daim­ler roz­hodla tento pro­jekt spus­tiť v USA je prostý. Severná Ame­rika jed­no­du­cho ponúka lep­šie pod­mienky pre samo­jaz­diace nákladné auto­mo­bily a ich zapo­je­nie do bež­nej pre­mávky, než Európa.

zdroj: setri.sk

Pridať komentár (0)