Samo­jaz­dia­ce náklad­né auto­mo­bi­ly vyrá­ža­jú na ces­ty v Neva­de

Martin Kráľ / 25. augusta 2015 / Tech a inovácie

Kon­krét­ne dva samo­jaz­dia­ce náklad­né auto­mo­bi­ly začí­na­jú jaz­diť na ame­ric­kých ces­tách, kde sa zara­dia do bež­nej pre­máv­ky. Vozid­lá vyvi­nu­té nemec­kým výrob­com Fre­ight­li­ner Trucks majú už najaz­de­ných viac ako 25 000 tes­to­va­cích km, začo dosta­li plnú licen­ciu a úpl­né povo­le­nie pre jaz­de­nie v štá­te Neva­da.

Toto nie je tes­to­va­cia licen­cia,” pove­dal na tla­čo­vej kon­fe­ren­cií Wolf­gang Bern­hard, gene­rál­ny ria­di­teľ spo­loč­nos­ti Daim­ler AG, kto­rá vlast­ní spo­loč­nosť Fre­ight­li­ner Trucks. „Verí­me, že tie­to vozid­lá a sys­té­my už sú dosta­toč­ne pri­pra­ve­né,“ dodal. Dva samo­jaz­dia­ce náklad­né auto­mo­bi­ly, kto­ré dosta­li licen­ciu s povo­le­ním jaz­diť na ces­tách v Neva­de pri jaz­de­ní využí­va­jú rada­ry dlhé­ho a krát­ke­ho dosa­hu a tiež ste­reo kame­ru, čo by malo zaru­čiť ich bez­peč­nú jaz­du.

Samo­jaz­dia­ce náklad­né auto­mo­bi­ly, kto­ré dosta­li povo­le­nie jaz­diť po Neva­de, budú zatiaľ jaz­diť so šofé­rom v kabí­ne. Ten ale bude môcť spus­tiť mód „Hig­hway Pilot“, keď bude chcieť, aby vozid­lo išlo samo. Šofé­ri budú teda zatiaľ za volan­tom prí­tom­ní hlav­ne pre prí­pad neja­kých neča­ka­ných kom­pli­ko­va­ných situ­ácií a pre zvý­še­nie bez­peč­nos­ti. Na tú by mal vodič dohlia­dať hlav­ne pri pre­chá­dza­ní cez mes­to, v kto­ré­ho uli­ciach sa počas ruš­né­ho dňa nachá­dza pri­ve­ľa ľudí nato, aby tadiaľ moh­lo auto prejsť v móde samo­vlá­da­nia.

Samo­jaz­dia­ce náklad­né auto­mo­bi­ly doká­žu zní­žiť rizi­ko nehôd na ces­tách

Je vše­obec­ne zná­me, že kým neho­dy osob­ných auto­mo­bi­lov tvo­ria väč­šie per­cen­to doprav­ných nehôd, nákla­dia­ky zase zna­me­na­jú väč­šie rizi­ko pre cyk­lis­tov a chod­cov v mest­ských oblas­tiach, kto­rý­mi pre­chá­dza­jú. Štú­dia, s kto­rou priš­la v roku 2013 Cam­paign for Bet­ter Tran­s­port však odha­li­la, že náklad­né auto­mo­bi­ly boli súčas­ťou v stá­le stú­pa­jú­com počte smr­teľ­ných doprav­ných nehôd na diaľ­ni­ciach. Až v 52% prí­pa­doch smr­teľ­ných nehôd na anglic­kých diaľ­ni­ciach v roku 2013 boli neja­kým spô­so­bom zapo­je­né veľ­ké náklad­né vozid­lá, a to aj napriek tomu, že tvo­ria iba 10% z cest­nej pre­máv­ky. Výskum tiež odha­lil, že náklad­né auto­mo­bi­ly majú až päť­krát väč­ší pred­po­klad spô­so­biť neho­du na ved­ľaj­šej ces­te, než osob­né auto­mo­bi­ly.

Dlhé tra­sy či jaz­de­nie v noci nepo­chyb­ne pris­pie­va k vzni­ku takých­to nehôd. Na tla­čo­vej kon­fe­ren­cií v Neva­de sa Wolf­gang Bern­hard vyjad­ril, že až 90% cest­ných nehôd bolo zaprí­či­ne­ných vodi­čom, jeho úna­vou či rozp­tý­le­ním. To iba potvr­dzu­je tvr­de­nie, že samo­jaz­dia­ce náklad­né auto­mo­bi­ly by sa mali naďa­lej postup­ne zapá­jať do cest­nej pre­máv­ky. Spo­loč­nosť Daim­ler tiež tvr­dí, že samo­jaz­dia­ce autá doká­žu navy­še zní­žiť spot­re­bu pali­va až o 5%.

Dôvod, pre­čo sa nemec­ká spo­loč­nosť Daim­ler roz­hod­la ten­to pro­jekt spus­tiť v USA je pros­tý. Sever­ná Ame­ri­ka jed­no­du­cho ponú­ka lep­šie pod­mien­ky pre samo­jaz­dia­ce náklad­né auto­mo­bi­ly a ich zapo­je­nie do bež­nej pre­máv­ky, než Euró­pa.

zdroj: setri.sk

Pridať komentár (0)