Samo­ria­dia­ci kočík Volk­swa­gen: brz­dí sám a dodr­žu­je odstup od oso­by!

rufus / 3. septembra 2015 / Tech a inovácie

Na zákla­de mno­hých ohla­sov tak auto­mo­bil­ka usú­di­la, že je zostro­je­nie “robo­tic­ké­ho” kočí­ka výbor­ným nápa­dom! VW sa dal sa do prá­ce a pri výro­be imple­men­to­val nie­koľ­ko zau­jí­ma­vých nápa­dov.

ROBO­TIC­KÝ KOČÍK

Po robo­tic­kom kočí­ku, kto­rý doká­že jaz­diť sám, pri­chá­dza so zau­jí­ma­vým návrhom aj Volk­swa­gen! Pýtaš sa pre­čo sa Volk­swa­gen zau­jí­ma o kočí­ky? Nápad pre zostro­je­nie kočí­ka pri­šiel neplá­no­va­ne. Celý pro­jekt vzni­kol na zákla­de minu­lo­roč­nej výzvy Volk­swa­ge­nu. Auto­mo­bil­ka ape­lo­va­la na žela­nia zákaz­ní­kov a chce­la vedieť, čo viac by si pria­li. Tí sa vyjad­ri­li, že by chce­li, aby aj ostat­né vyba­ve­nie domác­nos­ti malo vlast­nos­ti ako ich vozid­lo Volk­swa­gen.

Projekt vznikol neplánovane

INTE­LI­GENT­NÝ BRZ­DIA­CI SYS­TÉM PRE DET­SKÝ KOČÍK

Do dis­ku­sie sa pri­da­li aj via­ce­ré mat­ky, kto­ré sa čudo­va­li, pre­čo kočí­ky nemô­žu mať aspoň základ­né fun­kcie pou­ží­va­né v auto­mo­bi­loch. Na zákla­de mno­hých ohla­sov tak auto­mo­bil­ka usú­di­la, že je zostro­je­nie “robo­tic­ké­ho” kočí­ka výbor­ným nápa­dom! VW sa dal sa do prá­ce a pri výro­be imple­men­to­val nie­koľ­ko zau­jí­ma­vých nápa­dov. 

Kočík dokáže automaticky zastaviť

DOKÁ­ŽE SLE­DO­VAŤ A UDR­ŽIA­VAŤ VZDIA­LE­NOSŤ OD OSO­BY

Zákaz­ní­ci tak upo­zor­ni­li na zau­jí­ma­vú myš­lien­ku, kto­rú šikov­ní čle­no­via tímu pre­ta­vi­li do neča­ka­né­ho pro­jek­tu. Na sve­te je nie­len prvý kočík so sys­té­mom auto­ma­tic­ké­ho brde­nia Volk­swa­gen! Jedi­neč­ný kočík Volk­swa­ge­nu doká­že omno­ho viac! Doká­že tiež sle­do­vať a udr­žia­vať nasta­ve­nú vzdia­le­nosť od oso­by! 

Revolučný kočík Volkswagenu

BUDÚ MAŤ KOČÍ­KY VLAST­NOS­TI VOZID­LA? 

Volk­swa­gen sa vyjad­ril, že pro­jekt vytvo­ril pre zába­vu. Vieš si pred­sta­viť pre­chádz­ku s kočí­kom, kto­rý ťa doká­že nasle­do­vať a auto­ma­tic­ky dobrz­dí? Na čo ďal­šie sa môže­me tešiť. Budú mať bež­né kočí­ky už čosko­ro vlast­nos­ti vozid­la? 

Revolučný kočík Volkswagenu

zdroj: autobazar.eu
Pridať komentár (0)