Samo­ria­diaci kočík Volk­swa­gen: brzdí sám a dodr­žuje odstup od osoby!

rufus / 3. septembra 2015 / Tech a inovácie

Na základe mno­hých ohla­sov tak auto­mo­bilka usú­dila, že je zostro­je­nie “robo­tic­kého” kočíka výbor­ným nápa­dom! VW sa dal sa do práce a pri výrobe imple­men­to­val nie­koľko zau­jí­ma­vých nápa­dov.

ROBO­TICKÝ KOČÍK

Po robo­tic­kom kočíku, ktorý dokáže jaz­diť sám, pri­chá­dza so zau­jí­ma­vým návrhom aj Volk­swa­gen! Pýtaš sa prečo sa Volk­swa­gen zau­jíma o kočíky? Nápad pre zostro­je­nie kočíka pri­šiel neplá­no­vane. Celý pro­jekt vzni­kol na základe minu­lo­roč­nej výzvy Volk­swa­genu. Auto­mo­bilka ape­lo­vala na žela­nia zákaz­ní­kov a chcela vedieť, čo viac by si priali. Tí sa vyjad­rili, že by chceli, aby aj ostatné vyba­ve­nie domác­nosti malo vlast­nosti ako ich vozidlo Volk­swa­gen.

Projekt vznikol neplánovane

INTE­LI­GENTNÝ BRZ­DIACI SYS­TÉM PRE DET­SKÝ KOČÍK

Do dis­ku­sie sa pri­dali aj via­ceré matky, ktoré sa čudo­vali, prečo kočíky nemôžu mať aspoň základné fun­kcie pou­ží­vané v auto­mo­bi­loch. Na základe mno­hých ohla­sov tak auto­mo­bilka usú­dila, že je zostro­je­nie “robo­tic­kého” kočíka výbor­ným nápa­dom! VW sa dal sa do práce a pri výrobe imple­men­to­val nie­koľko zau­jí­ma­vých nápa­dov. 

Kočík dokáže automaticky zastaviť

DOKÁŽE SLE­DO­VAŤ A UDR­ŽIA­VAŤ VZDIA­LE­NOSŤ OD OSOBY

Zákaz­níci tak upo­zor­nili na zau­jí­mavú myš­lienku, ktorú šikovní čle­no­via tímu pre­ta­vili do neča­ka­ného pro­jektu. Na svete je nie­len prvý kočík so sys­té­mom auto­ma­tic­kého brde­nia Volk­swa­gen! Jedi­nečný kočík Volk­swa­genu dokáže omnoho viac! Dokáže tiež sle­do­vať a udr­žia­vať nasta­venú vzdia­le­nosť od osoby! 

Revolučný kočík Volkswagenu

BUDÚ MAŤ KOČÍKY VLAST­NOSTI VOZIDLA? 

Volk­swa­gen sa vyjad­ril, že pro­jekt vytvo­ril pre zábavu. Vieš si pred­sta­viť pre­chádzku s kočí­kom, ktorý ťa dokáže nasle­do­vať a auto­ma­ticky dobrzdí? Na čo ďal­šie sa môžeme tešiť. Budú mať bežné kočíky už čoskoro vlast­nosti vozidla? 

Revolučný kočík Volkswagenu

zdroj: autobazar.eu
Pridať komentár (0)